Start Site Map LINKS FOTO'S Pagina op het hoogste niveau 1

HOT NEWS

  Omhoog

 

 Enkel bestemd voor de leden van de vzw WSKLuM. Niet vrijgegeven voor publicatie


  WISE BOAT LIFT OPERATIONEEL NA PEELING

14 Sep 2015

Het jaarlijks groot onderhoud van de Wise bootlift was een heel karwei. Een peeling en herverven van de frame bleek noodzakelijk.
14 Sep 2015

La Wise boat lift avait besoin d'un sérieux peeling. C'était un sacré boulot pour nos hommes Kenneth et Wesley. La Wise est à nouveau opérationnel.


 RALLY DUNKERQUE

AFGELAST OM ORGANISATORISCHE REDENEN ANNULE POUR RAISON D'ORGANISATION
De jaarlijkse rally naar Duinkerke werd afgelast om organisatorische redenen.
Een rally organiseren met een maaltijd s'avonds is een stressy bedoening. Bij slechte weersomstandigheden is men afhankelijk van de goodwill van de ingeschrevenen om zich naar Duinkerke te verplaatsen om toch nog aan de maaltijd deel te nemen. Heel wat telefoons zijn nodig iedereen van de noodzaak te overtuigen.
Maar elke skipper is vrij om zelf in Duinkerke te reserveren.
ENDEX
Le rally vers Dunkerque a été annulé pour des raisons d'organisation. L'organisation du repas n'est pas évident vu que la météo peut nous obliger d'aller à Dunkerque en voiture.. pas toujours évident à convaincre ceux qui sont inscrits.
Naturellement que les membres sont libres d'organiser leur propre trip vers Dunkerque.
ENDEX

 

  OPENING & SLUITING SOUPER

NIEUW SYSTEEM VAN INSCHRIJVEN - BETALEN - DRANKEN AAN TAFEL NOUVEAU SYSTEME D'INSCRIPTION - PAYEMENT - BOISSONS A TABLE
Om een vlottere bediening te kunnen garanderen werd naar analogie van de Rally Dunkerque een nieuw systeem uitgewerkt voor het vooraf inschrijven, het vooraf betalen, en het individueel afhalen en betalen van de dranken aan de bar.

Inschrijven is voortaan enkel nog mogelijk mits
a) het inschrijfformulier van de website in te vullen en te versturen
b) het verschuldigd bedrag vooraf te storten op de bankrekening van de WSKLuM-Np vzw 068-2306968-44.

De dranken dienen individueel afgehaald en betaald te worden aan de bar.

Afin de garantir un meilleur service semblable à celui au Rally de Dunkerque, un nouveau système a été établi pour l''inscription et le payement à l'avance et la commande et payement individuelle des boissons au bar.

L'inscription est uniquement possible moyennant
a) remplir et envoyer le formulaire d'inscription du website
b) un payement préalable par virement bancaire au 068-2306968-44 du WSKLuM.

Les boissons doivent être individuellement commandé et payé.

 

7-10-2014  DOUCHES WINTERTIME OPERATION VAN 1-10-2014 TOT 3/04/2015

De douches n° 4 en 5 in de club worden gesloten tijdens de winterperiode vanaf 1 october 2014 tot en met 3 april 2015.

 

4-9-2014  Nieuwe STCW certificaten voor commerciële pleziervaart. 

Dhr. Marc Broucke, adviseur-generaal bij FOD Mobiliteit, deelt ons mede dat er op 4 september 2014 een nieuw besluit verschenen is "Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement".

In dit besluit worden 2 nieuwe STCW certificaten voor commerciële pleziervaart ingevoerd:

Voorschrift VII/14 : Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor officieren belast met de brugwacht op commerciële pleziervaartuigen met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 die worden gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust:
1.  Iedere officier belast met de brugwacht op een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust is in het bezit van een passend vaarbevoegdheidsbewijs.
2.  Ieder die een passend vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig punt 1 wenst te verkrijgen, moet:
2.1.         niet jonger zijn dan 18 jaar;
2.2.         een goedgekeurde diensttijd aan dek van ten minste 1 jaar hebben voltooid na de leeftijd van 16 jaar;
2.3.        voldoen aan de geldende eisen van de voorschriften van hoofdstuk IV, voor zover van toepassing, om radiowerkzaamheden te verrichten in overeenstemming met het radioreglement;
2.4.         een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid en voldoen aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-II/3 van de STCW-code voor officieren belast met brugwacht op zeeschepen met een brutotonnenmaat van minder dan 500 met uitzondering van de bekwaamheidsnormen vermeld in de tabel onder de titel "Functie : Behandelen en stuwen van lading op operationeel niveau" van sectie A-II/3 van de STCW-code; met dien verstande dat de vereisten bedoeld in kolom 2 van tabel A-II/3 van sectie A-II/3 van de STCW-code slechts van toepassing zijn in zoverre ze relevant zijn voor een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust en rekening houdend met de veiligheid van alle zeeschepen die zich in dezelfde wateren kunnen bevinden;
2.5.         een goedgekeurde praktische proef hebben afgelegd waarmee in de praktijk wordt aangetoond dat aan de bekwaamheidsnormen vermeld in punt 2.4 werd voldaan.

Voorschrift VII/15 :
Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor kapiteins dienstdoende op commerciële pleziervaartuigen met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 die worden gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust :
1. Iedere kapitein dienst doen op een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust is in het bezit van een passend vaarbevoegdheidsbewijs.
2. Ieder die een passend vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig punt 1 wenst te verkrijgen, moet:
2.1.         voldoen aan de eisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor een officier belast met de brugwacht zoals bepaald in VII/14, en in die hoedanigheid ten minste 12 maanden goedgekeurde diensttijd hebben behaald; en
2.2.         een goedgekeurde studie en opleiding hebben voltooid en voldoen aan de bekwaamheidsnormen van sectie A-II/3 van de STCW-code voor kapiteins op zeeschepen met een brutotonnenmaat van minder dan 500 en aan de bekwaamheidsnormen van sectie  A-V/2 van de STCW-code, met uitzondering van de bekwaamheidsnormen vermeld in de tabel onder de titel "Functie : Behandelen en stuwen van lading op operationeelniveau" van sectie A-II/3 van de STCW-code met dien verstande dat de vereisten bedoeld in kolom 2 van tabel A-II/3 van sectie A-II/3 van de STCW-code en de vereisten van sectie  A-V/2van de STCW-code slechts van toepassing zijn in zoverre ze relevant zijn voor een commercieel pleziervaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter of met een brutotonnenmaat van minder dan 200 dat wordt gebruikt voor reizen binnen 30 zeemijl uit een kust en rekening houdend met de veiligheid van alle zeeschepen die zich in dezelfde wateren kunnen bevinden.


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement"

 

 

15-5-2014  Belgian Air Force Yacht Club Nieuwpoort - 5 GOLDEN ANCHORS 

Op 15/5/2014 heeft TYHA 5 golden anchors aan de WSKLuM toegekend. Wij zijn fier.

 

14-6-2014  Raad van Bestuur

Renovatie douches – betaal automatisatie
De RvB beslist dat het gebruik van de douches betalend wordt vanaf 2015. Een systeem met gebruik van de toegangskaart wordt uitgewerkt. Te volgen.

Fietsstalling
De RvB beslist dat de toegangsplatformen volledig vrij moeten gehouden worden, het management krijgt opdracht om alle fietsen, moto’s en privé zaken te verwijderen en de kosten hieraan verbonden aan de eigenaar te factureren. Deze beslissing wordt via e-mail aan de leden aangekondigd.

Veiligheid op de werkvloer
Regelmatig wordt het personeel nodeloos gestoord. De RvB is van mening dat dergelijk gedrag ongewenst is en  negatief is voor de efficiëntie en voor de veiligheid op de werkvloer. De RvB beslist dat het management krachtdadig moet optreden tegen deze misbruiken. De leden moeten hieromtrent bericht worden.

Yachting Services nv - Tarieven winter 2014-2015
Rekening houdend met de beslissing van de RvB van de WSKLuM-Np vzw dd. 19-10-2013 en na grondige bespreking ervan beslist de RvB om de tarieven voor de activiteit winter 2014-2015 als volgt aan te passen:
- de actuele tarieven worden met 1% verhoogd;
- werken op zaterdagen worden met 30% verhoogd
Er dient evenwel gewerkt te worden tijdens de overbruggingsdagen rond de feestdagen.

 

 

3-5-2014 : HULDIGING MARCEL TERRASSON 31 jaar VOORZITTERSCHAP

Tijdens de jaarlijkse plenaire en algemene vergadering van 25 januari 2014 kondigde Marcel Terrasson zijn ontslag aan als voorzitter van de WSKLuM-Np.
Marcel Terrasson, generaal vlieger en voormalig stafchef van de Belgische Tactische Luchtmacht, was gedurende vele jaren de voorzitter van de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort. Hij droeg de fakkel over aan Michel Hanton.
De Raad van Bestuur heeft beslist om Marcel Terrasson, uit erkentelijkheid voor zijn jarenlange inzet, de titel van Honorary President toe te kennen. Zijn afscheid is niet ongemerkt voorbijgaan. Naast de burgemeester Dhr Roland Crabbe, Admiraal Hofman, en afgevaardigden van KYCN, waren tal van leden en de Raad van Bestuur aanwezig op de huldiging. Het was een mooi feest.
Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 25 janvier 2014, Marcel Terrasson a annoncé sa démission en tant que président du WSKLuM-Np.
Marcel Terrasson, général aviateur et ancien chef d’état-major de la Force  Aérienne Tactique Belge, fut pendant de nombreuses années, le président du WSKLuM Nieuport.  Il a remis le flambeau à Michel Hanton.
Le Conseil d’administration a décidé, en reconnaissance pour sa longue implication, d’accorder le titre de Président Honoraire à Marcel Terrasson.
Son départ n'est pas passé inaperçu. Beaucoup de membres, ainsi que Roland Crabbe, bourgemestre de Nieuport et l'Amiral Michel Hofman, ont participé à l'hommage de Marcel. C'était une belle fête.

 

11-4-2014 : RENOVATIE DOUCHES - LAATSTE NIEUWS

En dit is geen aprilgrap..
Niettegenstaande de werken tot op heden op schema zaten zullen de douches ten vroegste rond half mei volledig operationeel zijn. De reden hiervan is dat er verkeerde douchedeuren geleverd werden en de juiste deuren pas over drie à zes weken beschikbaar zijn. Ondertussen kunnen de leden verder douchen bij VVW.
 

 


19-3-2014 : UITTREKSEL UIT ONTWERPTEKST STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020

Krachtlijn 2 - Stimuleren van strand- en waterrecreatie
Waterrecreatie op zee - Waterrecreatie en watersport op zee moeten verder gefaciliteerd worden door:
 -      De verdere uitbouw en exploitatie van de kustjachthavens: uitvoering van het PPS-project Rechteroever Nieuwpoort met een uitbreiding van de jachthaven met 600 ligplaatsen en een betere link met de stad, herlocalisatie van de yachtclub RYCO naar het Vuurtorendok in Oostende, verzekeren van de maritieme toegang tot de jachthaven van Blankenberge en afwerking van de faciliteiten en uitbreiden/optimaliseren van de jachthaven van Zeebrugge
-
      Ondersteunen van initiatieven voor boottochten op volle zee, o.m. voor zeehengelen en voor bezoek aan de windmolenparken
-
      Onderzoeken van de mogelijkheden, de opportuniteiten en de modaliteiten voor het  toelaten van kleine motorboten en jetscooters om in zee te steken via afgebakende aanloopzones of corridors.
-
      Het in kaart brengen van profiel, gedrag en bestedingen van passanten in de kustjachthavens
-
      Het voorzien van uniforme infopanelen met toeristische informatie in de kustjachthavens
-
      Het voorzien van uniforme en kwalitatieve signalisatie (b.v. door middel van LED-schermen) voor bezoekende schepen in de aanloopzones naar de kustjachthavens
-
      Blijvend garanderen van voldoende diepgang in de jachthavens voor moderne pleziervaartuigen

Strandrecreatie:
-      Het strand moet het hele jaar door en ononderbroken toegankelijk zijn voor wandelaars. Eventuele natuurlijke of andere barrières moeten overbrugd worden.
-
      De publieke basisuitrusting op de stranden moet verder verbeterd worden. We denken onder meer aan douches, reddersposten, EHBO, sanitair ea. Storende en verouderde infrastructuur moet verwijderd worden.
-
      Actualisatie en afstemming van de strandreglementen van de diverse gemeenten (oa in verband met honden, ruiters ea).
-
      Verder duurzaam en democratisch exploiteren van de strandclubs. Dat kan door de clubs op langere termijn rechtszekerheid te bieden via onder meer het koppelen van de concessies voor de strandclubgebouwen aan de concessies voor strandsportzones rond de clubgebouwen. Deze zones dienen steeds publiek toegankelijk te blijven.
-
      Opmaak van inrichtingsplannen voor de stranden per badplaats. Aandachtspunten hierbij zijn o.m. de afmetingen/hoogten van infrastructuur, de vrije zichtlijnen, de doorgangen naar de zee, de opstelling van de strandcabines ea.
-
      Afwerken van de kwaliteitssprong voor strand- en watersportinfrastructuur die de afgelopen jaren is ingezet. Het toeristisch beleid pleit voor de herinrichting van het zeilwagencentrum in De Panne, de realisatie van een kwalitatief gebouw voor de OSRC op de Oosteroever in Oostende en het behoud van Surfcity/Icarus in Zeebrugge.
-
      Verder structureel financieel ondersteunen van de Kustreddingsdiensten, uitbreiden van de permanentie in de schoudermaanden, afstemming van de dienstverlening op Kustniveau en opzetten van een efficiënt communicatienetwerk tussen de strandreddingsdiensten en de strand- en watersportclubs.
-
      Werken aan een uniform en Kustbreed systeem van verdwaalbandjes voor kinderen op de stranden.
-
      Stimuleren van een kwaliteitsvolle inrichting in functie van sport en spel zowel op het strand als op de overgang tussen dijk en strand: aanleg van sportstranden.
-
      Wat met strandterrassen en verkoop van eten en drank op de stranden? Josephine?
-
      Wat met evenementen op de stranden? Josephine?
-
      Zoeken naar ecologische en praktisch haalbare strandreinigingstechnieken en verdere sensibilisatie van de strandgebruikers i.v.m. afval.
-
      Zoeken naar antwoorden op de nieuwe mogelijkheden en beperkingen die worden geboden door de kustverdedigingswerken: opspuiten, verbreden, verhogen en verdrogen van de stranden. Zoeken naar synergiën tussen kustverdediging en strand- en waterrecreatie.
-
      Optimaliseren van de wetgeving in verband met watersport op strand en zee in overleg met de sector. De huidige wetgeving biedt onvoldoende antwoord op nieuwe water- en brandingsporten.
-
      Stimuleren van ‘rustmomenten’ en maximaliseren van de openheid en leegheid van het strand voornamelijk in de winter, waarbij men het strand kan gebruiken om ‘uit te waaien’.

Waterrecreatie op waterplassen :
-      Optimalisatie inrichting spuikom Oostende en Put van Decloedt in Knokke-Heist in functie van watersport
-
      Opmaak masterplan voor spaarbekken Nieuwpoort en omgeving

Toervaart en passagiersvaart :
-      Opmaken van een integraal inrichtingsplan voor de Kustkanalen, onder meer als input voor planologische initiatieven.
-
      Realisatie van nieuwe jachthaventjes in Wulpen (Golf ter Hille) en bij de Plassendalesluis
-
      Stimuleren en promoten van toeristische rondvaarten en boottochten met hotelschepen

Zwemmen :
 -      Uitbouwen van een kwalitatief aanbod aan recreatieve (openlucht)zwembaden, gericht op kinderen en als elkweervoorziening: nieuw indoor recreatiebad in Plopsaland De Panne, restauratie van het openluchtzwembad in Oostduinkerke-Bad, vernieuwen zwembad Middelkerke, renovatie of nieuwbouwproject in Oostende, Blankenberge?


30/3/2014 - DOUCHES DAMES OPEN VANAF VOLGENDE DINSDAG
30/3/2014 - DOUCHES DAMES OUVERTES A PARTIR DE MARDI PROCHAIN

Best Clublid,
Door de bijzonder goede weersomstandigheden is er heel wat activiteit op de botenparkings.
Veel leden zijn gestart met het schuren van het onderwaterschip en hebben gevraagd om de douches nu reeds in gebruik te stellen.
Vorige vrijdag waren de dames douches en lavabo’s zo goed als klaar, zie de video.  Deze kunnen vanaf dinsdag a.s. gebruikt worden, ook door de heren.
Gezien de douchedeuren pas later geleverd worden werd boven elke douche voorlopig een dwarslat bevestigd voor het ophangen van uw handdoek, zo is de gebruiker van enige discretie verzekerd.
De Raad van Bestuur heeft ook nog beslist dat de douches voortaan betalend zijn. De betaalfunctie gebeurt door het tonen van uw magneetkaart aan de betaalautomaat, daarna maak je de keuze van een vrij douche nummer, en kies je voor koud of voorgemengd warm water. Pas dan is de gekozen douche klaar voor gebruik.
Voor elke warme douche zal op de jaarfactuur 2,00 euro worden aangerekend. Bij keuze van koud water is de douche dit jaar gratis.
Max De Baere, secretaris.

Cher Membre,
Suite aux conditions climatiques exceptionnelles, il règne une grande activité sur les parkings à bateaux.  Beaucoup de membres ont commencé le grattage des œuvres vives et ont demandé à pouvoir déjà utiliser les douches.
Vendredi dernier, les douches des dames et les lavabos étaient pratiquement prêts
voir la vidéo .  Elles peuvent être utilisées à partir de ce mardi.  Egalement par les hommes.  Etant donné que les portes des douches seront livrées plus tard, chacune d’elles a été munie provisoirement d’une barre transversale pour pendre votre essuie-main de façon à ce que la discrétion soit assurée pour l’usager.  Le Conseil d’Administration a décidé que les douches seraient payantes.  La fonction paiement s’effectue en montrant votre carte magnétique à l’automate de paiement.  Ensuite, vous choisissez le numéro d’une douche libre et optez pour de l’eau froide ou chaude.  Seulement alors, la douche choisie est prête à l’emploi.  Pour chaque douche chaude, 2 euros seront débités de votre facture annuelle.  Le choix de la douche froide est gratuit cette année.
Max De Baere, secretaris.


12-3-2014 RED DIESEL
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic953x.html

Commissie voor de Financiën en de Begroting van woensdag 19 maart 2014
08 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de controle op rode diesel bij Britse zeilers en pleziervaarders" (nr. 22781)
08.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, de jachthavens in Groot-Brittannië leveren allen rode diesel. De diesel is rood van kleur, maar wordt beschouwd als witte diesel omdat daarop alle taksen en accijnzen zijn betaald die in de rest van Europa ook van toepassing zijn.
De Britse zeilers die daarmee de oversteek maken naar onze jachthavens, worden daarvoor zwaar gecontroleerd door de scheepvaartpolitie en beboet door de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen, de zogenaamde AADA. Rode diesel voor pleziervaartuigen is in België immers al enkele jaren niet meer toegestaan. Dat geldt trouwens ook voor onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Daar mogen Britten aantonen waar zij hebben getankt en worden zij niet beboet.
Een bijkomend probleem is dat, lang na een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, sporen van rode diesel in de tank van vaartuigen kunnen worden aangetroffen. De Vlaamse jachthavens zagen de voorbije jaren daardoor een groot deel van hun winst verloren gaan omdat Britse zeilers met rode diesel in België worden beboet. De jachthaven van Nieuwpoort zag in 2012 bijvoorbeeld 40 % minder boten, of een verlies van 100 000 euro per jaar. Het probleem gold eigenlijk voor de volledige kust en zelfs voor jachthavens in het binnenland. Bovendien moesten die zeilers ook eten en drinken. Dit schaadde dan ook de volledige kusteconomie.
Heel wat Britten willen naar Nieuwpoort en Ieper komen in het licht van de eeuwviering van de Eerste Wereldoorlog, maar er wordt gevreesd dat zij weg zullen blijven. Ieper, dat vorig jaar nog een nieuwe jachthaven heeft geopend, dreigt dan ook de klos te worden.
Mijnheer de minister, in de commissie voor de Financiën en de Begroting van 15 juni 2013 stelde u het volgende, ik citeer: “Het probleem is mij wel bekend. Het probleem heef het voorwerp uitgemaakt van een onderzoek door de Europese Commissie bij de Britse fiscale autoriteiten. Overeenkomstig de Europese wetgeving met betrekking tot de accijnzen is het voor een particulier pleziervaartuig niet toegelaten om als motorbrandstof gebruik te maken van rode diesel, ongeacht of er voor deze diesel al dan niet de fiscale regularisatie bij de vermelde fiscale autoriteiten werd toegestaan. In navolging van het onderzoek door de Europese Commissie hebben de Britse fiscale autoriteiten zich geëngageerd om in hun havens eveneens in de mogelijkheid te voorzien om witte, belaste diesel te laten tanken voor intercommunautaire particuliere pleziervaartuigen. Soortgelijke maatregelen, zoals deze, die van toepassing zijn of waren in Frankrijk en Nederland, kunnen bijgevolg in België niet worden overwogen aangezien zij indruisen tegen het communautaire recht.”
Mijnheer de minister, blijkbaar hebt u korte tijd later wel het licht gezien want in de plenaire vergadering van 4 juli 2013 verklaarde hebt u het volgende, ik citeer: “In navolging van het onderzoek door de Europese Commissie hebben de Britse fiscale autoriteiten zich geëngageerd om in hun havens eveneens in de mogelijkheid te voorzien voor de intracommunautaire privé-pleziervaart witte, belaste diesel te tanken. In afwachting van het realiseren van dit engagement zal ik mijn administratie vragen haar controles met het nodige begrip voor de praktische problemen uit te voeren en daarbij pragmatisch te werk te gaan.”
Mijnheer de minister, die soepele controles op Britse pleziervaartuigen, die varen op rode diesel, zouden echter opnieuw strenger worden en dit net in aanloop van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Van pragmatisme is nu al geen sprake meer. In Blankenberge bijvoorbeeld worden Britse zeilers en pleziervaarders tot twee keer toe per dag gecontroleerd en dat voor enkele hectoliters diesel. Bovendien zou eind oktober 2014, net aan de vooravond van grootschalige herdenkingsevenementen zoals Wapenstilstand op 11 november, terug normaal worden gecontroleerd. Daarnaast moeten de Britten de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen waaruit blijkt dat in het Verenigd Koninkrijk de nodige accijnzen werden betaald die het verschil vertegenwoordigen tussen de witte en de rode diesel.
Het is dus een extra administratieve beslommering. Ook Vlaamse pleziervaartuigen die in Britse havens aanmeren en er tanken moeten eerst de witte diesel uit het reservoir halen, deze in jerrycans gieten en daarna rode diesel tanken. Eenmaal de eigen territoriale wateren worden bereikt moet er opnieuw geswitcht worden naar witte diesel. Mijnheer de minister, u begrijpt dat dit redelijk absurd is.

Ik heb dan ook enkele vragen. Wat is uw motivatie om in afwachting van het voorzien in witte diesel voor de intracommunautaire privépleziervaart in Britse havens niet langer pragmatisch te werk te gaan? Ten tweede, in welke mate bent u bereid om dit pragmatisme te hanteren zolang in Britse havens voor intracommunautaire privépleziervaart niet wordt voorzien in witte diesel, minstens tot na de reeks grote herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in 2014. Zo ja, op welke wijze en tot wanneer? Zo neen, waarom niet
08.02 Minister Koen Geens: Mijnheer Veys, gelet op de geldende Europese en nationale wetgeving is het momenteel niet mogelijk om een toelating te verlenen waarbij particuliere pleziervaart gebruikt maakt van gemerkte rode gasolie. Aangezien het echter voor de Britse eigenaars van pleziervaartuigen niet mogelijk is om andere dan rode gasolie te tanken, drong een oplossing zich op. In afwachting van een algemene aanwezigheid in de Britse havens van pompen die het voor pleziervaartuigen mogelijk maken om ongemerkte witte gasolie te tanken, heb ik ten uitzonderlijken titel en voor een periode die eindigt op 31 oktober 2014 toegelaten dat Britse pleziervaartuigen rode gasolie in hun tanks hebben.
Deze einddatum werd vastgelegd omdat traditioneel de particuliere pleziervaart eindigt op 31 oktober, zeker wat de overtocht van het Kanaal betreft. Niettemin zal ik mijn administratie vragen om de situatie op te volgen en na te gaan of eventueel een verlenging van de tolerantietermijn dient te worden toegestaan in het licht van de geplande herdenkingsplechtigheden.
De uitzondering is voorwaardelijk. De betrokken pleziervaarders moeten in overeenstemming met de Britse wetgeving stukken kunnen voorleggen die aantonen dat er in het Verenigd Koninkrijk reeds accijnzen werden betaald die het verschil vertegenwoordigen tussen het gebruik van rode en witte diesel.
08.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben alvast blij vast te stellen dat uw administratie zal onderzoeken in hoeverre de termijn die loopt tot 31 oktober moet worden verlengd. Ik verneem vanuit de diverse Vlaamse jachthavens dat men ook na 31 oktober verkeer van zeilers en pleziervaarders vanuit Groot-Brittannië verwacht. Ik dring er dus in elk geval op aan dat dit pragmatisme ook na 31 oktober zou worden gehanteerd.

Een goede raad, tank geen rode diesel !


13/3/2014 - British leisure craft permitted to use red diesel in Belgian waters

The Belgian Finance Minister, Koen Greens has advised that visiting British leisure craft can use red diesel in Belgian waters subject to conditions.
The advice was contained in a letter to the General President of the Flemish Watersports Association (VZW) in Nieuwpoort.
The Minister states that any inspections carried out by the General Administration of Customs and Excise must be undertaken with due consideration that white diesel is not available to British leisure craft and that they must therefore ‘adopt a pragmatic approach’.
The Minister further says that British leisure craft will be able to visit Belgium with red diesel in their tanks provided that they are able to present documents to demonstrate that excise duties have been paid in the UK and that these documents are no older than one year dating from the date of the inspection.
This arrangement is similar to the approach taken by other EU member states. However, the Minister’s letter indicates that this arrangement may change after 31 October 2014.
In general the RYA recommends that recreational boaters visiting EU member states:
• Keep receipts for diesel purchased in the UK, to prove that it was bought in the UK, and request that the retailer marks them 'duty paid'.
• Log the date of refueling and engine hours to reinforce these records.
• Do not carry red diesel anywhere other than in the craft's main fuel storage tanks.
• Do not purchase red diesel in a country where the purchasing of rebated fuel by leisure craft is prohibited by law.
Read country specific information on the use of red diesel abroad here. by RYA

 

7/2/2014 - DOUCHES GESLOTEN TOT PASEN
7/2/2014 - DOUCHES FERMEES JUSQUE PÂQUES

HET PERSONEEL VLIEGT ERIN - LE PERSONNEL ATTAQUE

Geacht Lid,
Het spel is begonnen. De Raad van Bestuur heeft beslist om de douches volledig te renoveren, van vloer tot plafond.
Het worden 6 instapdouches heren en 6 instapdouches dames, waarvan telkens één douche voorzien is voor personen met een beperking. De totale capaciteit wordt dus met 4 douches vergroot.
De werken zijn op heden gestart en zullen tot Pasen duren.
Ondertussen kunnen diegenen die willen douchen bij het VVW terecht, waarvoor onze dank. Men dient zich tijdens de openingsuren aan te melden op het secretariaat van VVW waar men mits presentatie van de WSKLuM-kaart een VVW-toegangskaart kan bekomen.

Cher Membre,
Le Conseil d'Administration a décidé de rénover complètement les douches, du sol au plafond.
Une fois les travaux finis, nous aurons 6 douches dame et 6 douches homme. De chaque côté (dames et hommes) nous allons également prévoir une douche pour les personnes à mobilité réduite.  La capacité totale augmentera donc de 4 douches.
Les travaux ont débuté. En conséquence, les douches sont fermées jusque Pâques.
Entretemps nos membres peuvent obtenir une carte d'accès aux douches du VVW en présentant la carte WSKLuM au secrétariat du VVW pendant les heures d'ouverture. Merci au VVW pour le dépannage.
Merci de votre compréhension.

Max De Baere
Secretaris.


25/1/2014  Michel Hanton, de nieuwe Voorzitter van de WSKLuM Nieuwpoort vzw
25/1/2014  Michel Hanton, le nouveau Président du WSKLuM Nieuwpoort vzw

 

De Voorzitter Marcel Terrasson heeft de Plenaire Vergadering op 25/1/2014 gesloten met de volgende woorden:

"Gezien er geen bijkomende vragen zijn wens ik jullie te bedanken voor uw aanwezigheid en voor jullie interesse in de vereniging. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om alle leden en sympathisanten van harte te bedanken voor het jarenlang vertrouwen. Nu is echter de tijd gekomen om de fakkel over te dragen. Straks zal ik mijn ontslag als Voorzitter aan de Raad van Bestuur bevestigen. Mijn aftreden als Voorzitter werd eerder in de Raad van Bestuur behandeld. De Raad van Bestuur zal zich straks uitspreken over de kandidatuur van Dhr. Michel Hanton, actueel Vice-Voorzitter, om mij op te volgen. Het ga jullie en ook mijn zorgenkind "de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort goed."

 

Marcel had gedurende een periode van 32 jaar de leiding van de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort. Gedurende deze periode is de vereniging gegroeid tot één van de meest toonaangevende watersportverenigingen aan onze kust. Marcel blijft nog verder als Bestuurder in de vereniging. Wij danken hem voor zijn inzet.

 

 

Michel Hanton werd op 25/1/2014 als Voorzitter benoemd, terwijl Michaël Van Schoor de post van Vice-Voorzitter bekleedt.

 

Michel Hanton, Luitenant-Ter-Zee 1ste klasse o.r. , had een loopbaan van 37 jaar bij de Belgische Marine. In totaal was hij gedurende 29 jaar ingescheept. Hij was in dienst op alle types van schepen van onze Marine, van mijnenjagers tot fregatten. In het kader van een uitwisselingsprogramma was hij gedurende 2 jaar ingescheept aan boord van een fregat van de Royal Navy. Hij was gedurende 5 jaar Commandant van de Zenobe GRAMME, het scholing zeilschip van de Belgische Marine. Michel is sinds jaren een fervent zeiler met een ruime ervaring.

Wij feliciteren hem met zijn benoeming en wensen hem alle succes.

 

Le lieutenant de vaisseau de 1ère classe en retraite Michel Hanton a fait une carrière de 37 ans à la Marine Belge. Il a été embarqué 29 ans. Il a servi à bord de tous les types de navire de notre Marine, depuis le dragueurs de mines jusqu'au frégates. Il fut pendant 2 ans dans un programme d'échange, embarqué à bord d'une frégate de la Royal Navy.

Pendant 5 ans il commanda le Zenobe GRAMME, le voilier école de notre Marine.
Nous le félicitons avec sa nomination et le souhaitons beaucoup de succès.

 


10/1/2014 - WK CADET 2013 EN DE WSKLuM: EEN REPORTAGE VAN THALASSA
10/1/2014 - CM CADET 2013 ET LE WSKLuM: UNE EMISSION DE THALASSA
Van:
Luc Mercier [mailto:srt.mpa@gmail.com]
Verzonden: maandag 13 januari 2014 16:34
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Fwd: Max, un ancien miragiste de la 2ème escadrille
From Dirk Vandenberghe : Bonjour Luc, Dag Luc
Deze mail om je mede te delen dat ik verleden Vrijdag toevallig een uitzending bekeek met de naam Thalassa op FR3.
Dit programma wordt sedert vele jaren uitgezonden tijdens uren van grote kijkcijfers en behandelt maritieme onderwerpen van overal op de wereld.
Deze meest recente uitzending draagt de titel "Cap au Nord, de la baie de Somme à la Belgique". Het deel van de uitzending dat zich in België afspeelt toont een aantal bijzonderheden en opmerkelijke personen van onze kuststreek. Na enkele korte onderwerpen die zich afspelen in De Panne, Koksijde en andere plaatsen begeeft de ploeg van Thalassa zich naar Nieuwpoort teneinde er "Max" te ontmoeten, een voormalig boordcommandant van de Seaking reddingshelikopters, sedert jaren bestuurslid van de Watersportkring van de Luchtmacht. Max komt er stralend te voren aan het stuurwiel van zijn boot en deelt er ons zijn passie mede alsook de belangrijke rol van de jachthaven van Nieuwpoort voor de Belgische kust. Tijdens dit deelonderwerp ziet men trouwens de overvlucht van een Seaking voor de camera's van FR3. Je kan de hele uitzending of het deel besteed aan de Belgische kust (22 minuten) bekijken op de Website van FR3, Thalassa.

Ce mail pour te faire part du fait que, vendredi dernier, je regardais par hasard l'émission Thalassa sur France 3. Cette émission qui est diffusée à des heures de grande écoute est très populaire et traite depuis des années des sujets maritimes provenant du monde entier. Cette dernière émission est intitulée "Cap au Nord, de la baie de Somme à la Belgique".
La partie consacrée à la côte Belge est constituée d'une suite de courtes séquences à propos de curiosités ou personnages hautes en couleurs. Après quelques sujets se déroulant à La Panne, Koksyde et autres endroits, l'équipe de Thalassa se rend à Nieuport pour y rencontrer "Max", un ancien commandant de bord des hélicoptères de sauvetage SEAKING et depuis longtemps membre de la direction du Cercle des sports nautiques de la Force Aérienne. Max, en pleine forme et aux commandes de son bateau, nous fait part de sa passion et de la place importante du port de plaisance de Nieuport sur la côte belge. Pendant la séquence on voit un Seaking survoler les caméras de France 3. On peut revoir toute cette émission ou la partie consacrée à la côte belge (22minutes) sur le site de France 3, Thalassa.

http://www.france3.fr/emissions/thalassa


16/6/2013 -New North Sea Shipping routes into force on 1st of August 2013

Dit is bijzonder belangrijk voor diegenen die voor de Nederlandse kust varen en de aanvaarroute naar Rotterdam en Ijmuiden moeten kruisen.
Read more: www.rws.nl/newshippingroutes .


12/6/2013 - STORMVLOEDKERING IN DE HAVENGEUL VAN NIEUWPOORT
Actueel wordt onze club en de federaties overstelpt met vragen en onbegrip rond de vernauwing van het kanaal dat toegang geeft tot de havens van Nieuwpoort. Hierna het verhaal.

In het kader van het kustverdedigingsplan kreeg de bevoegde overheid AMDK de opdracht een plan uit te werken om de bevolking van Nieuwpoort en hinterland van een overstroming te vrijwaren.
Naast het ommuren van het havengebied behoort ook het bouwen van een stormvloedkering in de havengeul tot de mogelijke oplossingen, analoog de "Thames Barier" die bij extreem hoge getijden Londen beveiligt.
Een financieel haalbare stormvloedkering ten bedrage van 5,5 miljoen euro zou echter een beperkte doorgang hebben van 35m daar waar het kanaal nu 80m breed is. Deze beperkte doorgang zal ontegensprekelijk resulteren in een felle toename van de stroming en een gevaarlijke stremming van de scheepvaart .
Volgens de beroepsvaart, volgens de reddingsdienst en MRCC Oostende zal zowel de beperkte doorgang als de verhoogde stroming de veiligheid van de scheepvaart dermate in het gedrang brengen dat een scheepsongeval onvermijdelijk is.
Ondertussen werd een proefopstelling met een achttal buispalen aangebracht met als doel de gevolgen van de hinder voor de scheepvaart en de nadelen van de verhoogde stroming in kaart te brengen. AMDK heeft de groep Arcadis belast met de opdracht een studie uit te voeren betreffende de verschillende aspecten die gepaard gaan met de bouw de stormvloedkering. De conceptfase van deze studie is ondertussen voltooid. Volgens Arcadis is er geen wezenlijk probleem, enkel de 2000 yachten zullen moeten inboeten aan comfort..
Ten gevolge van het slechte weer is het vaarseizoen voor de jachten nog niet op dreef gekomen. Toch is het onderwerp aan de orde op de pontons. De bezorgdheid blijkt bijzonder groot bij de pleziervaarders die zich tot de drie Nieuwpoort jachtclubs en hun federaties wenden met de vraag om de bouw van een stormvloedkering in de voorgestelde vorm niet toe te laten. Regelmatig wordt verwezen naar de "Thames Barier" waarvan de doorgangen 62m breed zijn voor de beroepsvaart, 32m voor de pleziervaart en alleen maar in eenrichting verkeer uit veiligheidsoverweging mogen gebruikt worden. De stormvloedkering mag niet onder zeil gepasseerd worden.
Pas wanneer het zomerseizoen ten volle loopt zal men de belemmering en de daaraan verbonden gevaren situaties voor de scheepvaart kunnen inschatten.
Nieuwpoort telt wel 2000 jachten en sinds een aantal jaren spreekt van een uitbreiding met nog eens 600 boten.
Wil men een stormvloedkering als oplossing dan zal men er best twee bouwen, een "twin barrier" waarvan elke doorgang van 35m breed is, en het eenrichtingverkeer als veiligheidsnorm hanteren.
De duizendjarige storm kan voor morgen zijn, of nog lang op zich laten wachten, wie zal het voorspellen. Een scheepvaartongeval wordt nu imminent en dit moet vermeden worden.


6/6/2013 - DE STAD NIEUWPOORT PLAATST AED TOESTELLEN IN DE NIEUWPOORTSE CLUBS
De WSKLuM diende bij de Stad Nieuwpoort een aanvraag in voor het bekomen van een AED toestel. Dhr. Roland Crabbe, Burgemeester van Nieuwpoort, deelde schriftelijk mede dat het College van Burgemeester en Schepenen beslist heeft deze aanvraag in te willigen.
Op 5/6/2013 werd het toestel tegen de gevelwand van het clubhuis geplaatst, samen met een instructiebord voor de gebruiksaanwijzing van de defibrillator. Van zodra mogelijk zullen deze instructies in meerdere talen getoond worden. Tevens zal een seminarie gehouden worden omtrent het veilig gebruik van dit toestel. Te volgen.


4/6/2013 - Baggerwerken in de havengeul
Bericht ontvangen van Dhr. Geert Alderweireldt, Team Ontwikkeling Kust, deskundige. De baggerwerken met de “Hendrik Geeraert” zullen morgen, 05/06/2013, rond 06:00u worden gestopt tot de volgende campagne. Tijdens week 24, van 10 juni 2013 tot 17 juni 2013, volgt er nog een campagne met de sleephopperzuiger “Pinta”. Dit is een baggerschip met een lengte van 85m en een breedte van 18m. Het is de bedoeling om de volledige havengeul op streefdiepte te laten brengen. Is het voor jullie mogelijk om zoveel mogelijk de leden van de verschillende clubs te verwittigen van deze werkzaamheden. De “Pinta” zal de baggerwerken uitvoeren van ongeveer 3u vóór tot 3u na hoogwater. Door zijn diepgang geladen (5.5m) is het schip beperkt in het manoeuvreren en dit vooral tijdens het passeren tussen de proefopstelling van de stormvloedkering. Het baggerschip kan altijd worden opgeroepen op het VHF kanaal 60. Langs deze weg wil ik jullie nog bedanken voor de goede medewerking tijdens de voorbije baggerwerken.


11-8-2012: Zeilen met het Kinderkankerfonds van UZ Gent en UZ Leuven

 105 jongeren, familieleden en begeleiders hadden zich aangemeld voor de “zeildag met het Kinderkankerfonds” op 11 augustus 12. Het was de achtste editie van het evenement. 26 zeilbootjes en 5 reddingsbootjes waren bereid gevonden om deze dag tot een topdag te maken voor de deelnemers. Dit bracht het totaal op een 200  tal mensen, een massa dus. Wat kon er fout gaan? In principe niets. Het was prachtig, zonnig weer en er was voldoende wind om te zeilen. Wat heb je nog meer nodig? Geld? Helemaal niet! De tevredenheid op de gezichten van de deelnemers was goud waard en is dus onbetaalbaar. Lekker gezeild die dag met in de vroege namiddag nog een demonstratie van de Sea King. Deze is ook elk jaar van de partij, prachtig gebeuren. De jongeren konden ook eens “high speed” over het water scheuren met de reddingsbootjes, eveneens sterk geapprecieerd natuurlijk. ’s Avonds nog een drink, aangeboden door onze club. De dag nadien een beetje hoofdpijn, van het zeilen, vermoed ik. Alternatieve verklaringen voor dit fenomeen worden niet geapprecieerd. Dank aan allen, iedereen doet dit gratis, zeilers, redders, Sea King,…enz…niets is echter evident.
See you next year, Jan 0486/02.10.71


08-09-2012: Challenge du Président - Beker van de Voorzitter:  Petit résumé de la régate.

A 11 H 40, un TRES EPAIS BROUILLARD envahit la zone de départ, qui est retardé de 10 MIN. Un malheureux concurrent, Xou, est contrôlé pendant ¾ heure au ponton par la police, ce qui l’empêche d’arriver  sur la ligne de départ ; pour lui heureusement, tout était en ordre à bord. Le brouillard s’en va, aussi vite qu’il est venu, ce qui permet au comité de voir la ligne de départ, donné à 12H10. Peu de vent, ce qui oblige à donner un premier RACCOURCI du parcours.
Encore moins de vent, ce qui oblige à donner un second RACCOURCI. Finalement,  le premier franchit la ligne d’arrivée après 3 heures 25 pour parcourir 11 NM, c’est presque un record. 12 concurrents sont malheureusement arrivés hors délai, aussi prolongé jusqu’à 16H45. Tout le monde s’est bien amusé, il y a eu quelques belles manœuvres entre les concurrents, pour se déventer…, alors qu’Eole nous avait déjà largement abandonné. MERCI aussi aux épouses de concurrents, à Anne-Marie et à Victoria (du bateau Arnvic) qui sont venus nous encourager et nous aider pour relever les temps d’arrivée.
Le vainqueur de 2012 porte fièrement les couleurs de la force aérienne… et navale, ARES.
MICHEL de JAVELOT.


1/7/2012 - Ons Clubhuis "De Vierboete" : Sofie en Jurgen zijn de nieuwe uitbaters.

Op 1 juli 2012 hebben Jurgen Carron en Sofie Blomme een concessieovereenkomst met de WSKLuM vzw afgesloten voor de uitbating van ons Clubhuis "De Vierboete".

Jong zijn ze wel, maar niet nieuw in het horecagebeuren. Zij baten sinds een vijftal jaar "De Lettenburg" uit, een succesrijk restaurant gelegen op de baan van Nieuwpoort naar Diksmuide; daarnaast zullen zij onze leden en bezoekers culinair verwennen. Het clubhuis is open vanaf 09u00 en de keuken is doorlopend open van 11u30 tot 's avonds laat. Meeneem gerechten, mits voorafgaand bestellen, behoort tot de mogelijkheden, zo kan je gezellig aan boord tafelen.

Ons clubhuis is in goede handen, wij wensen alle succes toe aan Jurgen en Sofie.


1/7/2012 - Notre Clubhuis De "Vierboete":  Sofie et Jurgen sont les nouveaux gérants.

Le 1er Juillet 2012, Jurgen Carron et Sofie Blomme ont conclu avec le WSKLuM un contrat de concession pour la gérance de notre  Clubhuis "De Vierboete".Ils sont jeunes, mais certainement pas néophytes dans le monde de l'horeca.  Depuis 5 ans, ils possèdent  "De Lettenburg", un restaurant florissant, situé sur la route de Nieuwpoort - Diksmuide.  Maintenant, ils dorloterons, aussi gastronomiquement, nos membres et nos visiteurs. Le Club est ouvert à partir de 10 heures et la cuisine fonctionne en permanence jusque tard dans la soirée.  Emporter des plats, moyennant commande préalable, sera possible.  Vous pourrez ensuite les déguster agréablement à bord.  Notre Club est en bonnes mains.  Nous souhaitons à Jurgen et Sofie beaucoup de succès !


25-1-2011  WSKLuM DAY  EEN SUCCES

Een 50-tal geïnteresseerden woonden de bijzonder interessante uiteenzetting bij van OPTIMA door de heren Marc Boels en Benjamin Corvillain betreffende het erfrecht met "uw zeilyacht een concrete case".
Ook onze dank aan de heren Eric Hille en Jean-Marie Ketelers  van MOD Mobiliteit voor hun uiteenzetting in verband met de veiligheid op zee en aan boord. Hier hadden we wel een grotere opkomst verwacht, vooral daar dit een bijzonder belangrijk domein is dat rechtstreeks de watersporter aanbelangt.


1-11-2010 - NIEUW VOOR DE HAVEN VAN NIEUWPOORT

>22/271 HAVEN VAN NIEUWPOORT - PORT CONTROL NIEUWPOORT (UITKIJK

NIEUWPOORT) STOPGEZET - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING

Vanaf 1 november 2010 om 00:01 LT wordt Port Control Nieuwpoort (Uitkijk Nieuwpoort) definitief stopgezet.
Voor informatie verkeersbeeld commerciële vaart op Nieuwpoort:
VTS Wandelaar Approach VHF 60.
Voor alle incidenten, noodgevallen en dringende informatie, contacteer MRCC
VHF 16/67 of telefonisch 059 255 490.
Hiermee gepaard wordt geen verkeersafwikkeling meer georganiseerd in de haven, worden de verkeerslichten en stoplichten definitief gedoofd.
Radio-oproepen VHF 09 “Uitkijk/Port Control Nieuwpoort” worden niet meer beantwoord.
In het kader van VTS-SM (Wandelaar Approach) is er een meldings- en bereikbaarheidsplicht op VHF 60 voor beroepsvaart en een bereikbaarheidsplicht op VHF 60 voor recreatievaart.

De verkeerssignalisatie wordt aangepast als volgt:
1 ) De verkeerslichten Nieuwpoort op loodswezengebouw worden definitief gedoofd.
2 )
LL nr. 0420 (INT B0081) in positie 51°08’,59 N 2°44’,52 E en LL nr. 0421 (INT B0081.3) in positie 51°08’,50 N 2°44’,39 E
De twee stopborden met geel flikkerlicht Kromme Hoek worden definitief buiten dienst gesteld en mogen geschrapt worden uit de Lichtenlijst:
Schrappen in kolom 4: “STOP” Q.Y
Schrappen in kolom 8: alle informatie i.v.m. stopborden.

3 ) LL nr. 0410 (INT B0076) in positie 51°09’,35 N 2°42’,99 E
De mistbel westelijk staketsel wordt definitief buiten dienst gesteld en mag verwijderd worden uit de Lichtenlijst.
Schrappen in kolom 4: Bell(2)10s
Schrappen in kolom 8: 1 slag, stilte 3, 1 slag, stilte 7

21/10/2010 - Nieuwe toegangskaarten - oude kaarten buiten gebruik


08/06/2010 - RODE DIESEL - DOUANE ACTIES

Wij vernemen van verschillende yachtclubs dat de douane bijzonder actief controles uitvoert naar rode diesel.
Onder druk van de RYA besliste UK om nog verder rode diesel te verdelen en een factuur met BTW 40/60 te voorzien, 40% voor verwarming en boordenergie (afzonderlijke diesel) en 60% voor voortstuwing. Bij elke tankbeurt wordt door de pompist gevraagd indien je aan de 100% of voor de 40/60% btw regel wenst gefactureerd te worden.
Goed zeemanschap vereist dat men voltankt vooraleer af te varen. In de UK jachthavens kan men enkel rode diesel tanken wat in België als een inbreuk geverbaliseerd wordt. Bijkomend wordt men verplicht binnen de kortste keren zijn tanks te laten kuisen en de brandstoffilters te laten vervangen.. een dure grap.
Deze situatie, waarbij de pleziervaarder voor zijn legaal gedrag bestraft wordt, is onaanvaardbaar en werd door de VYF en de VVW in het Subteam der Kustjachthavens aangeklaagd.
Het Subteam kon rekenen op het begrip van Dhr. Cockuyt, Gewestelijk Directeur van Douane en Accijnzen, die inmiddels bij de hoofdadministratie een voorstel heeft ingediend:
a) bij vaststelling van aanwezigheid van rode diesel zou men niet meer overgegaan tot onmiddellijke inning van de boete
b) wel wordt een dossier opgemaakt waarbij redelijkheid zal getoond worden indien de gezagvoerder het bewijs kan voorleggen dat hij in UK getankt heeft en een factuur kan voorleggen volgens de 100% BTW regel.
c) de federaties worden op de hoogte gehouden omtrent de genomen beslissingen

De VYF adviseert de pleziervaarder het volgende:
a)       om in UK enkel te tanken mits factuur volgens de 100% btw regel 
b)
       de factuur bij te houden en de tankbeurt in het logboek in te schrijven 
c)
       nooit een onmiddellijke minnelijke schikking of boete te aanvaarden 
d)
       elke controle te willen meedelen via uw club aan de federatie.

 

08/06/2010 - RODE DIESEL - DOUANE ACTIES

La douane semble particulièrement active dans les ports de plaisance et contrôle les yachts sur l'utilisation du diesel rouge. Sous la pression du RYA, le Royaume-Uni a décidé de continuer à distribuer du gasoil rouge et autorise la facturation avec une TVA de 40/60, 40% pour le chauffage et le groupe électrogène (diesel séparé ) et 60% pour la propulsion. A chaque ravitaillement le pompiste vous demandera si vous désirez une facture avec une TVA sur base de la règle de 100% ou sur base de la règle 40/60%.
C'est la coutume de faire plein de gasoil avant de quitte le port.  Dans les ports du Royaume-Uni seul le carburant diesel rouge est disponible. Se conduire comme un bon marin et y faire le plein avant le départ sera considéré par la douane Belge comme une infraction et sera verbalisé. En outre, on n'hésitera pas à vous obliger dans un court laps de temps à nettoyer les réservoirs et à remplacer les filtres à carburant.. un boulot coûteux.

Cette situation, où le navigateur est puni pour un comportement tout-à-fait légal est inacceptable. Les fédérations VVW et VYF se sont plaintes aux autotorités de cette situation. Le Subteam des ports de plaisance de la côte a pu compter sur la compréhension de M. Cockuyt, directeur régional des douanes et accises, qui a fait une proposition de solution à l'administration principale:
a) quand une présence de diesel rouge est constatée, la douane ne procéderait plus à l'amende immédiate
b) un dossier sera ouvert si la preuve du ravitaillement au Royaume-Uni et une facture avec la règle Tva de 100% peuvent être présentées.
c) les associations seront tenues informées des décisions prises

Voici ce que la fédération VYF conseille aux le navigateurs:
a) acceptez seulement une facture au Royaume-Uni avec une TVA en vertu de la règle de 100%
b) gardez la facture à bord, notez dans le journal de bord quand vous avez fait le plein au Royaume-Uni
c) n'acceptez surtout pas un règlement à l'amiable ou une pénalité, mais demandez d'ouvrir un dossier
d) communiquez tout contrôle à votre club qui en informera la fédération VYF


14/04/2010 - SUPER WSKLuM DAY OP ZATERDAG 5 JUNI 2010


19/11/2009 : Onze Wise Slipway Hoist SP16/4V heeft ons verlaten

Na 10 jaar getrouwe dienst heeft de club beslist de bootlift te vervangen door een Wise Slipway Hoist SP25/4V. De nieuwe bootlift is remote control bediend en heeft een capaciteit van 25 ton.
Naast Max en Gino kreeg ook het overig personeel een opleiding als operateur.


ARES TEAM15/6/2009 :  STAGES OP ARES - BENETEAU FIRST CLASS 8

In 2009 organiseert de WSKLuM enkele stages op ARES (Beneteau First Class 8). Een FC8 is een sportieve en relatief snelle boot van 8 meter. De bemanning bestaat uit 5 personen.
De stages staan open voor iedereen, jong en oud, die enige ervaring hebben in het zeilen en interesse hebben in wedstrijdzeilen. Het programma bestaat uit praktijk, alle manoeuvres komen aan bod.
Data van de stages :
- 06 tot en met 10 juli 2009
- 10 tot en met 14 augustus 2009

De stages zijn gratis voor de clubleden.
Indien u dus zin hebt om te zeilen of te leren zeilen, neem contact met Jan Vrancken - 0486/02.10.71 .

En 2009 le club organisera quelques stages sur ARES (Bénéteau First Class 8). Le FC8 est un voilier sportif et rapide de 8 mètres de long. L'équipage se compose de 5 personnes. Les stages sont ouverts à tous, jeunes ou vieux, qui ont déjà une expérience et sont interessés à la régate. Le programme est principalement fait de pratique à bord, où toutes manoeuvres seront abordées.
Dates des stages:
- du 06 au 10 juillet 2009
- du 10 au 14 augustus 2009

Les stages sont gratuits pour les membres du club. Amateurs confirmés.. si le coeur vous dit, contactez Jan Vrancken - 0486/02.10.71 .


31/3/2009 : VERBODEN VAARACTIVITEITEN
Een Franse mosselkweekzone in Franse territoriale zee, 3 mijl uit de kust van Frankrijk thv Bray-Dune (Smalbank), een zone in rechthoekige vorm met de volgende coördinaten:

31/3/2009 : Activités nautiques défendus
Cultures Marines de moules , 3NM de la côte Française devant Bray-Dune, une zone rectangulaire avec les coordonées suivantes :

A    51°06'5562 N - 002°26'5636 E
B    51°07'1994 N - 002°26'8752 E
C    51°07'1737 N - 002°29'8982 E
D    51°07'5270 N - 002°29'5995 E

Een Oostelijke kardinale boei, genaamd CME (Cultures Marines Est) ligt in positie 51°07'30 N - 002°30' E om de betreffende zone aan te duiden.
Verboden activiteiten: Scheepvaart, Visserij, Baden, Duikactiviteiten, Nautische sporten.

Une bouée cardinale Est, nommée CME (Cultures Marines Est) se trouve dans la position 51°07'30 N - 002°30' E pour marquer la zone.
Activités défendus: la navigation, la pêche, baigner, plonger, les sports nautiques.


21/9/2008 : Challenge Albert Jonnart 2008 Results
13/9/2008 : Open Belgian Championship 2008 Results
13/9/2008 :
Beker van de Voorzitter 2008 Resultaten


09/6/2008 - >13/142 (T) DYCK ROUTE - OMGEVING BUITENRATEL

Er is een nieuwe zone voor experimentele visserij in gebruik. Het gebied is afgebakend met 4 gele boeien met karakter Q.Y :
51°12'39 N - 2°30'39 E
51°12'29 N - 2°30'61 E
51°13'99 N - 2°32'63 E
51°13'80 N - 2°32'87 E
Het gebied wordt verder begrensd door 4 kardinale lichtboeien.
Noordkardinale lichtboei Q in positie 51°14'00 N - 2°32'61 E
Oostkardinale lichtboei Q(3) 10s in positie 51°13'29 N - 2°32'13 E
Zuidkardinale lichtboei Q(6)+LFl.15s in positie 51°13'03 N - 2°31'15 E
Westkardinale lichtboei Q(9)15s in positie 51°12'28 N - 2°30'61 E
ALLE SCHEEPVAART VERBODEN IN DIT GEBIED;
(bron: MRCC - Oostende - info 151/08 - d.d. 09/6/2008 en DBZ 205/08 dd. 12/6/2008


28 maart 2008 : Clubvlag nieuw model - uw oude wordt gratis vervangen.

In het kader van de komende Olympische Spelen in Beijing werd door China Tissue Industries aan alle officieel erkende yachtclubs de mogelijkheid geboden om via hun nationaal Olympisch Comité  "High Tech Club Burgees" gratis te bestellen. Deze bestelling van de clubvlaggen is evenwel gelimiteerd tot het aantal ligplaatsen waarover een club beschikt en onder de uitsluitende  voorwaarde dat deze club een bijkomende bestelling plaatst van het vijfvoud van het aantal gratis geleverde exemplaren. De aankoopprijs van deze vlaggen met clublogo is bijzonder gunstig en bedraagt 0,78 € (8,63 CNY Chinese yuan) per stuk bij een afname van minimum 1000. China Tissue Industries zal op haar beurt een evenredig bedrag sponsoren dat ten goede komt van onze Olympische zeilelite.

De WSKLuM vzw is ingegaan op dit voorstel. De nieuwe clubvlaggen, gerealiseerd in een hoogwaardige stof, wijzigen van kleur in functie van de atmosferische luchtdruk, gaande van marine blauw bij goed weer naar roze kleur bij wisselvallig en violet bij storm. Met een eenvoudige blik naar de mast kan men de weersevolutie waarnemen, wat de veiligheid tijdens het varen zal verhogen.

De Raad van Bestuur van de WSKLuM vzw heeft beslist dat aanstaande dinsdag de oude clubvlaggen bij inlevering gratis door het nieuw model worden vervangen in het clubsecretariaat.

Texte en Français : cliquez ici


25 feb 2008 : Ter nauwernood aan de dood ontsnapt in de Novus Portus

De Voorzitter kent een GOOD SHOW toe aan Alain Leeman, Amine Mahboub, Roland Thieme

Aan de Voorzitter van de Watersportkring van de Luchtmacht,

Zeer geachte heer,
Ik ben blij van nog tot de levenden te behoren.
Toen ik deze week in Nieuwpoort in de jachtclub naar mijn bootje ging was er niemand in de buurt en ik was alleen op de smalle ponton naast mijn bootje.Ik dacht niet aan het feit dat ik dan nog op een vijftigtal meter ver op een steiger stond waarvan de toegang anti-diefstal afgesloten is voor het publiek en waar je alleen met een speciale electronische pas toegang krijgt.
Ik was aan het foto's nemen van mijn bootje en ben hierbij gestruikeld over een meertouw en op de rand van het ponton gevallen en in het water getuimeld. Zodra ik weer met mijn winterkleren boven water kwam heb ik nog kunnen zwemmen naar een meertouw dat een armlengte hing boven mijn hoofd en daar heb ik  mij nog aan kunnen vastklampen. Ik probeerde via dit touw nog de steiger te pakken te krijgen, maar die was nog hoger en ik kon mijn voeten nergens afzetten, dus ik kon mezelf niet meer redden. Ondertussen waren mijn kleren nat en had ik geen kracht niet meer door de kou. Ik had het ongeluk dat ik langs de kant van de zee gevallen was in een hoek tussen boot en ponton. Niemand kon zo mijn hoofd zien tenzij je op de ponton zelf, voorbij de boot, op een meter van me was. Ik besefte dat ik met die kou niet veel tijd zou hebben om hulp te krijgen en ik maar een tiental minuten of een kwartier zou kunnen roepen vooraleer ik het bewustzijn zou verliezen door de kou. Daarom ademde ik telkens twee keer en dan de derde keer brulde ik " Hulp!"..." Secours!".
Ik was alle hoop verloren omdat - als er een wandelaar met zijn hondje zou langskomen hij toch niet door de deur van de steiger kon en ik kan niet goed zwemmen - zeker niet met winterkledij aan - zodat ik niet naar de schuine helling kon zwemmen. 
Uiteindelijk zag ik plots een man verschijnen boven mij, maar die kon me niet helpen omdat ik te zwaar was. Ik vroeg hem: "bindt een touw onder mijn oksels vast a.u.b. zodat als ik bewusteloos ga ik er nog inhang, want ik kan het touw niet lang meer houden..." En de man ging terug weg ( achteraf heb ik beseft dat hij de code-deur gaan open doen is voor nog twee mensen binnen te laten)." Een tijdje later waren ze daar met drie man, en trokken mij op het ponton. Toen ik op de ponton schokte ik van de kou. 
De verantwoordelijke van de jachtclub was een van hen alsook een Duitssprekende man en een man die als voornaam Alain, heet. Ik werd naar de jachtclub gebracht en ik heb verse droge kleren gekregen van de jachtclubverantwoordelijke.
Thuis heb ik de maatregelen genomen om de onderkoeling tegen te gaan.
Ik ben blij dat die drie mannen mij het leven gered hebben en ik zal deze namiddag de gewassen kleren van de jachtclug terug brengen alsook de namen van mijn redders opvragen en hen belonen met elk een goede fles.
De secretaresse van de jachtclub was ook heel vriendelijk en heeft me al de morgen daarop terug opgebeld om te vragen of alles OK was met me.
In de toekomst kom ik niet meer alleen op de ponton tenzij ik eerst andere clubleden zie. Als het toch moet gebeuren, dan zal ik eerst een reddingsvest aandoen in de auto.  Met de reddingsvest aan kan men - zelf met winterkledij aan - in ijskoud water alsnog naar de schuine helling zwemmen om zich te redden.
Groeten en heel veel dank voor de clubleden en de bootsman van de club die me geholpen hebben,
 
Joris Van Imschoot

Texte en Français: cliquez ici


16 sep 2007 : CHALLENGE ALBERT JONNART / RESULTS

  Cat  Boat name  Sail n° Skipper Club    Rating  Starting Time Finish Time Elapsed Time Corrected Time
1 IRC 1  Allard  BEL 3939  Rudi Floridor KLYC   1,107 10:30:00 12:15:23 1:45:23 1:56:40
2 IRC 1  X  BEL 1607  Eddy Verbinnen  VVW Blan.   1,115 10:30:00 12:15:42 1:45:42 1:57:51
3 IRC 1  Alegria  BEL 4020  Carl Sabbe RBSC   1,045 10:30:00 12:23:38 1:53:38 1:58:45
4 IRC 1  Rackam  BEL 613  Eric Van Campenhout KYCN   1,043 10:30:00 12:27:43 1:57:43 2:02:47
5 IRC 1  NRJ Ball  BEL 455  Roland Claeys VVW Np   1,034 10:30:00 12:29:36 1:59:36 2:03:40
6 IRC 1  Mad Mumm  BEL 2  Henri Fobert BRYC/RSYB   1,089 10:30:00 12:24:30 1:54:30 2:04:41
7 IRC 1  Oxygen  BEL 685  Axel De Cock VVW Np   1,074 10:30:00 DNS    
                       
1 IRC 2  Lucky Duck  BEL 9600  Vincent Willemart KYCN   0,993 10:35:00 12:36:42 2:01:42 2:00:51
2 IRC 2  Ship Shop Aquaholic  BEL 3470  Bernard Wilmet CVVB   1,010 10:35:00 12:37:29 2:02:29 2:03:42
3 IRC 2  Flicka  BEL 15014  Alain Jacques KYCN   1,016 10:35:00 12:38:15 2:03:15 2:05:13
4 IRC 2  Sea Lion  BEL 688  Philippe Pirard KYCN * 1,042 10:35:00 12:38:39 2:03:39 2:08:51
5 IRC 2  Mojo  BEL 692  Frank Van der Mijnsbrugge  WSKLuM   1,021 10:35:00 12:47:32 2:12:32 2:15:19
6 IRC 2 Baba Cool BEL 260 Jacques Stubbe VVW Np   1,015 10:35:00 12:52:39 2:17:39 2:19:43
                       
1 IRC 3  Capella  NED 5111  Frans Maas WV Breskens   0,945 10:40:00 12:45:49 2:05:49 1:58:54
2 IRC 3  Wave Rider  BEL 3486  Julien Pilate & Yoshi Nishio BRYC   0,947 10:40:00 12:46:07 2:06:07 1:59:26
3 IRC 3  Général Tapioca  BEL 7548  Philippe Pilate BRYC   0,955 10:40:00 12:45:32 2:05:32 1:59:53
4 IRC 3  Javelin  BEL 787  Jean-Marie De Wachter RNSYC   0,960 10:40:00 12:46:41 2:06:41 2:01:37
5 IRC 3  Picsou  BEL 9009  Alain Rousseau KYCN   0,953 10:40:00 12:47:54 2:07:54 2:01:53
6 IRC 3  Skippy's Ton  BEL 9179  Nicolas Lejeune KYCN   0,947 10:40:00 12:48:56 2:08:56 2:02:06
7 IRC 3  Red Cloud  BEL 8500  Tom Florizoone KYCN   0,960 10:40:00 12:47:14 2:07:14 2:02:09
8 IRC 3  Half Moon  BEL 680  Bert Janssen VVW Blan.   0,945 10:40:00 12:50:00 2:10:00 2:02:51
9 IRC 3  Noordwind  NED 4627  Roy van Aller WV Breskens   0,889 10:40:00 13:00:25 2:20:25 2:04:50
10 IRC 3  Mr Sandman  BEL 7317  Chritian Pottiez RYCO   0,960 10:40:00 12:51:50 2:11:50 2:06:34
11 IRC 3  Fantasy  BEL 5394  Ian Van Burm RBSC   0,940 10:40:00 12:55:08 2:15:08 2:07:02
12 IRC 3  Envol  BEL 1118  Jean-Benoit Boels BRYC   0,939 10:40:00 12:55:50 2:15:50 2:07:33
13 IRC 3  Pied Piper  BEL 599  Kristiaan Germonpré RYCO   0,960 10:40:00 12:56:12 2:16:12 2:10:45
14 IRC 3  Blues  FIN 9450  Toni Stoschek FYC   0,958 10:40:00 12:56:54 2:16:54 2:11:09
15 IRC 3 Pollux BEL 345 Paul Huckert  WSKLuM * 0,881 10:40:00 13:10:29 2:30:29 2:12:35
16 IRC 3  Pastiche  K 5304  Guy Béchaux  KYCN   0,881 10:40:00 13:11:05 2:31:05 2:13:06
17 IRC 3  Rackham   B 683  Hugues Knippenberg RYCO   0,891 10:40:00 13:09:53 2:29:53 2:13:33
18 IRC 3 Café Sport BEL 3246 Frank Scherrens RBSC   0,962 10:40:00 13:03:44 2:23:44 2:18:16
19 IRC 3  Enyo  BEL 640  Jan Vranken WSKLuM * 0,926 10:40:00 13:09:42 2:29:42 2:18:37
20 IRC 3 Destress BEL 362 Maurice Dossin RBSC   0,946 10:40:00 13:07:58 2:27:58 2:19:59
21 IRC 3  Emilio BEL 945  Cédric De Bleye RNSYC   0,930 10:40:00 13:12:46 2:32:46 2:22:04
22 IRC 3 Kikisten BEL 246 Geoffrey Janssens WSKLuM * 1,015 10:40:00 13:07:41 2:27:41 2:29:54

 


25/8/2007 : zeilen voor het goede doel - tientallen blijde kinderen.

De zeildag voor het kinderkankerfonds werd een totaal succes. De weergoden waren ons gunstig, een zonovergoten dagje, een gepaste wind en een rustige zee. Het werd puur genieten aan boord van de talrijke zeilboten die gezwind een klein parcours afvaarden om tijdig aan de KYCN bijeen te komen voor een waar luchtballet van de Seaking. Zoals een ouder achteraf zei, dit is een ware compensatie voor de uren wachten in de kliniek.
Jan Vrancken, de gedreven kracht achter dit mooi project, bedankte in zijn korte maar duidelijke toespraak, alle skippers en vrijwilligers die deze activiteit mogelijk maakten. En het allerbelangrijkste, de kinderen bleken stuk voor stuk kranige en begaafde stuurmannen te zijn.. un don naturel.
Tot de volgende tocht.


18 & 19/8/2007 : Rally Nieuwpoort - Duinkerque.. 21 boten, een topper

Za 18/8 : de rally had veel weg van een echte regatta. Met een aflandige wind en de stroming mee lag de zee er uitstekend bij. De wind trok wel stevig aan en ging van 10 knopen naar 15 knopen, met regelmatig rukwinden van 20 knopen en meer. In de pas van Duinkerke werd het opkruisen, we doen toch aan sport of wat dachten jullie. Alle boten zeilden het traject in minder dan 3 uur. Een "wandelingtje" naar het stadscentrum, une bonne pression, wat inkopen bij de lokale shipchandler, optutten en klaar voor de apéro. Met 71 aan tafel waaronder heel wat jeugd werd het een super gezellig avondfeest. De keuken was bovenmaats en dit tegen een zeer schappelijke prijs.
Zo 19/8 : hoogwater om 05u29 en 17u40. Een paar boten vertrokken 's morgens vroeg met de stroming, maar de meeste bemanningen bleven lekker lang in bed en wachtten op het volgende tij. De voorspelde buien zorgden voor heel wat regen en propere scheepsdekken. De zee lag er glad bij. En in Nieuwpoort voorspellen de weerkaarten nog steeds geen zomer, de regenkledij doet verder dienst.  


06/07/2007 -  Hernieuwing van de clubvloot - Verkoop van clubboten

Zeepaardje, Ares en Luctor krijgen een winteronderhoud. Deze clubboten worden volledig in orde gezet en te koop aangeboden. De leden van de WSKLuM krijgen de eerste kans om tot eind december 2005 een bod te doen. Vanaf 1 januari 2006 wordt de verkoop in handen gegeven van een brooker.

Boot Type Uitrusting Vraagprijs
Zeepaardje Zeiljacht Sturgeon 22' VHF, Inboard diesel 3000 EUR - prijs te bespreken  VERKOCHT
Ares Zeiljacht First Class 8   6000 EUR - prijs te bespreken  VERKOCHT
Luctor Zeiljacht Symphonie 33' Inboard diesel, WC elektrisch, Radar, VHF, GPS, Navman 100 log & dieptemeter 30000 EUR - prijs te bespreken VERKOCHT

22/06/2007 - Rode diesel

Hier klikken

Wij verwijzen hier naar een uittreksel uit de programmawet van 27.12.2004, waarin de bedoelde vrijstelling is opgenomen (art. 429, §1, g) en §2, g), en waarbij op het einde van dit artikel vermeld staat dat de vrijstelling geldt tot 31.12.2006.
We kunnen dan ook bevestigen dat deze vrijstelling niet verlengd werd, zodat vanaf 01.01.2007 ook pleziervaartuigen witte diesel moeten gebruiken als motorbrandstof. (Als gevolg van het wegvallen van de vrijstelling geldt immers de hoofdregel).
Gelet op het feit dat het verval van de vrijstelling werd opgenomen in de programmawet van 27.12.2004, gepubliceerd op 31.12.2004, werd niet meer voorzien in een overgangsmaatregel (vermits de Administratie ervan uitgaat dat de sector genoegzaam op de hoogte zou zijn).
Wat de nog aangehouden voorraad betreft in tank bij de pleziervaarders, werd ons op het Hoofdbestuur van de Administratie bevestigd dat aan de controlediensten een interne instructie werd verzonden teneinde deze diensten tot enige 'soepelheid' aan te manen n.a.v. eventuele controles in de beginperiode nà beëindiging van de vrijstelling.
Terzake de door de clubs aangehouden voorraden wordt geadviseerd om deze opnieuw over te dragen aan de leverancier; mocht dit echter problemen stellen, dan kan steeds de locale accijnscontrole worden gecontacteerd om een praktische oplossing te bekomen.
Hoe moeten de individuele pleziervaarders deze soepelheid van de controlediensten interpreteren?
Vooreerst benadrukken wij dat de 'soepelheid' van de controlediensten slechts voortvloeit uit interne administratieve richtlijnen, doch de wetsbepaling terzake duidelijk is en strikt moet worden geïnterpreteerd (en nageleefd). Wat het bewijs betreft van het 'bona fide' karakter van de pleziervaarders die niettemin nog over een (rest)voorraad beschikken in de tank van hun vaartuig bestaan er o.i. verschillende mogelijkheden.
-> Voor zover praktisch mogelijk (meest drastische oplossing) : de verwijdering van de rode gasolie uit de tank en aanvulling van nieuwe (witte) gasolie
-> Het bewijs van tankbeurten met witte gasolie (aan de hand van facturen nà 01.01.2007 of via de (verplicht te houden) registers van de erkende entrepothouder) ;
(Ingevolge stelselmatig gebruik van witte gasolie zal de concentratie van de Euromarker "Solvent Yellow 124", bij analyse, na verloop van tijd
aanzienlijk lager liggen dan 6 à 9 % (i.e. concentratie in de vrijgestelde rode gasolie), zodat hieruit de afwezigheid van gebruik van rode gasolie kan blijken. Het hoeft geen betoog dat aanwezigheid van een 'mengsel' met een concentratie van 5 % bv. in september 2007 niet onmiddellijk overtuigend zal overkomen.
Zijn de buitenlandse controlediensten even soepel?
De buitenlandse controlediensten zijn eveneens op de hoogte van de beëindiging van de vrijstelling in België. Echter, op het punt van de administratieve tolerantie in deze landen is niets geweten (hoewel een dergelijke tolerantie ook bestond t.a.v. Franse/Nederlandse pleziervaarders die zich (uitzonderlijk) in België hadden bevoorraad).
Het komt ons echter voor dat de maatregelen zoals toegelicht onder nr. 2 eveneens ten aanzien van deze Administraties voldoende overtuigend kunnen werken als bewijs van het 'bona fide' karakter van de betrokken pleziervaarder.
Wat met vaartuigen die professioneel worden ingezet voor de pleziervaart?
Terzake het gebruik van (plezier)vaartuigen voor professionele (i.e. commerciële) doeleinden blijven de vrijstellingen op basis van art. 429, § 1, g) en §2, g), verder gelden (zie uittreksel uit de Programmawet dd. 27.12.2004, met de precisering van de duur van de vrijstelling m.b.t. pleziervaart in § 7).
Echter, tot op heden is deze vrijstelling louter gekoppeld aan het bewijs van de specifieke commercIële activiteit, doch gelden (i.t.t. Nederland en Frankrijk) (nog) geen overige voorwaarden of formaliteiten. Vanuit fiscaal oogpunt is derhalve de aanwezigheid van een commerciële vlaggenbrief irrelevant.
Niettemin zullen pleziervaartuigen die gebruikt worden in Frankrijk en Nederland, zich aan de locale wetgeving dienen te conformeren.
Noot:
Tot slot melden wij nog dat, uit voorlezing van de interne omzendbrief van de Administratie (n.a.v.
telefonisch contact), blijkt dat - uit practische overwegingen - instructie werd gegeven om in de loop van 2007 geen controles uit te oefenen. Van deze omzendbrief kon evenwel (uiteraard) geen kopie worden bekomen. Gelieve echter te noteren dat voormelde omzendbrief slechts een Administratieve 'instructie' (aanbeveling) betreft en geen verplichting voor de controleambtenaren, zodat niet-naleving van de wettelijke bepaling steeds kan worden vastgesteld en gesanctionneerd.
Wij hopen hiermee U van dienst geweest te zijn en hopen U binnenkort te mogen ontmoeten.


22/6/2007 : OFFICIEEL NIEUW VHF KANAAL 72 AIR FORCE YACHT CLUB

De WSKLuM vzw kreeg officieel het VHF kanaal 72 toegewezen van het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telegrafie).


15/4/2007 : info@wsklum.be :NIEUW EMAIL ADRES VOOR DE WSKLuM

De WSKLuM vzw is voortaan enkel bereikbaar via haar nieuw email adres info@wsklum.be


11/12/2006 : Tarieven Brandweer Nieuwpoort

Prijzen duikwerk in euro
  1 uur 2 uur
Maandag tot vrijdag van 06u tot 22u 74.50 134.50
Maandag tot vrijdag van 22u tot 06u 104.50 196.50
Zaterdag van 00u tot 24u 104.50 196.50
Zon- en feestdagen 134.50 254.50

Prijzen vullen van duikersflessen in euro
  Mono Dubbel
Tijdens de normale werkuren 2 3
Buiten werkuren: weekdag van 17u tot 22u 22 23
Weekdagen na 22u en zaterdag 32 33
Zondag 42 43

25/09/2006 : Results Club Regatta

9/09/2006 : Beker van de Voorzitter

  T/T FFV         Start 12:00:00
  Yacht Name Type Skipper Rating FinTime ElapTime CorrTime
1 ANAO Sunrise 34 Q Jupe 60 Cougnet Jean-François 0,8125 14:43:42 2:43:42 2:13:00
2 MAMBO TANGO First 36.7 Deleers Michel 0,8933 14:33:00 2:33:00 2:16:40
3 MC FLY X-Jacht 402 Taymans Vincent 0,8733 14:37:50 2:37:50 2:17:50
4 SULA BASSANA First 31.7 Mersch Jean-Pierre 0,8236 14:52:25 2:52:25 2:22:00
5 VANILLE First 35 Hubert Yvan 0,8236 14:53:46 2:53:46 2:23:07
6 OXYGENE First 24 QR Pellichero Luigi 0,7187 15:22:28 3:22:28 2:25:31
7 LURON First 210 QR Timmers Yves 0,7333 15:20:19 3:20:19 2:26:54
8 ENYO First Class 8 Vrancken Jan 0,8125 15:00:58 3:00:58 2:27:02
9 MOJO First 36.7 Van Der Mijnsbrugge Frank 0,8933 14:48:02 2:48:02 2:30:06
10 OCEAN Spirit 32 Atisy Yvan 0,7903 15:10:55 3:10:55 2:30:53
11 AL DENTE Elan 333 Dhooge Paul 0,7903 15:11:22 3:11:22 2:31:14
12 EXO7 Etap 34 S Vander Perre Karine 0,8291 15:04:46 3:04:46 2:33:11
13 TI PUNCH Pogo 8.50 Degeye Jean-Pierre 0,8472 15:04:51 3:04:51 2:36:36
14 POLLUX Hallberg-Rassy 352 Huckert Paul 0,7903 15:20:28 3:20:28 2:38:26
15 TWIGGY II Sun Light 31 PTE Collaert Rene 0,7645 15:30:49 3:30:49 2:41:10
16 SUN F2 First 31.7 GTE Desomberg JP 0,8236 15:16:58 3:16:58 2:42:13
17 MARMOTTA Etap 32 I De Jongh 0,7903 15:26:19 3:26:19 2:43:03
18 PHILEAS Etap 28 GTE Vanderborght Marc 0,7250 15:46:15 3:46:15 2:44:02
19 MARIPOSA Bavaria 960 Schilts Dirk 0,7903 15:30:00 3:30:00 2:45:58
20 COOL DOWN Dufour 36 Classic GTE Ceulemans Henri 0,8347 15:21:00 3:21:00 2:47:46
21 BEAGLE III Dufour 38 Classic GTE Bustin Willy 0,8536 15:17:13 3:17:13 2:48:21
22 TIME OUT Dufour 30 Desmarchelier Claude 0,7743 15:38:46 3:38:46 2:49:23
23 ULYSSES II Etap 28 I GTE Kukielczynski Jean 0,7645 15:46:34 3:46:34 2:53:13
24 YDEPHIX BCBC Etap 20 Pingaut Yves 0,6444   dnf dnf

 

17/09/2006 : Challenge A. Jonnart

  IRC 1-2           Start 12:31:00
  Sail No Yacht Skipper Club TCC FinTime ElapTime CorrTime
1 BEL 1407 LIESL STUYTS Bertrand RNSYC 1,064 14:01:09 1:30:09 1:35:55
2 BEL 685 OXYGEN DE COCK Axel VVW NP 1,094 14:00:25 1:29:25 1:37:49
3 BEL 4020 ALEGRIA SABBE Carl RBSC 1,07 14:02:28 1:31:28 1:37:52
4 BEL 2 MAD MUMM FOBERT Henri BRYC/RSYB 1,091 14:02:00 1:31:00 1:39:17
5 BEL 613 ZEPHIR VAN CAMPENHOUT E   1,036 14:09:17 1:38:17 1:41:49
6   KRITER V BULLENS Christophe KYCN 1,170 14:02:38 1:31:38 1:47:13
8 BEL 455 NRJ BALL CLAEYS Roland VVW NP 1,036 DNC    
                 
                 
  IRC 3-4           Start 12:31:00
  Sail No Yacht Skipper Club TCC FinTime ElapTime CorrTime
1 BEL 442 GARCE VAN DEN BOSSCHE Jan RNSYC 0,964 14:07:46 1:36:46 1:33:17
2 BEL 3501 DIABOLIC DE BROUWER Glenn RBSC 1,001 14:04:51 1:33:51 1:33:57
3 BEL 7317 MR SANDMAN POTTIEZ C. RYCO 0,964 14:12:10 1:41:10 1:37:31
4 BEL 599 PIED PIPER GERMONPRE Christiaan RYCO 0,961 14:23:10 1:52:10 1:47:48
5 BEL2503 TIJL VAN AUDEBRODE Eric VVW NP 0,964 14:29:08 1:58:08 1:53:53
7 BEL 9600 LUCKY DUCK WILLEMART Vincent KYCN 1,007 DSQ    
                 
                 
  IRC 5-6           Start 12:31:00
  Sail No Yacht Skipper Club TCC FinTime ElapTime CorrTime
1 BEL 3486 WAVERIDER STRUYVEN Bart BRYC 0,949 14:07:33 1:36:33 1:31:38
2 BEL 5394 FANTASY VANBURM Ian RBSC 0,951 14:13:32 1:42:32 1:37:31
3 NED 4627 NOORDWIND VAN ALLER Roy WV Breskens 0,890 14:21:27 1:50:27 1:38:18
4 BEL 680 HALF MOON JANSSEN Bert VVW Bl 0,949 14:19:31 1:48:31 1:42:59
5 B 386 RACKHAM KNIPPENBERG Hughes RNSYC 0,892 14:28:19 1:57:19 1:44:39
6 BEL 1094 COLINOE STRANART Jean-Louis RBSC 0,906 14:53:35 2:22:35 2:09:11
9 BEL 9179 SKIPPY'S TON LEJEUNE Nicolas KYCN 0,952 DNS    

 

23/09/2006 : Schlum Race

  IRC 1-2           Start 16:03:00
  Sailnr Yacht Name Skipper Club Rating FinTime ElapTime CorrTime
1 BEL 685 Oxygen Axel De Cock VVW Npt 1,075 16:51:09 0:48:09 0:51:46
2 BEL 2 Mad Mumm Fobert/Declercq RBSC/BRYC 1,089 16:51:00 0:48:00 0:52:16
3 BEL 4020 Alegria Sabbe Carl RBSC 1,069 16:53:14 0:50:14 0:53:42
                 
                 
  IRC 3-4           Start 16:03:00
  Sailnr Yacht Name Skipper Club Rating FinTime ElapTime CorrTime
1 FRA 238 Vil Coyote Ludovic Billiet KYCN 0,965 16:58:02 0:55:02 0:53:06
2 BEL 3470 Ship Shop Aquaholic Wilmet / Bergmans CNB/RBSC 1,016 16:55:17 0:52:17 0:53:07
3 BEL 7317 Mr Sandman Kristiaan Pottiez RYCO 0,962 16:58:31 0:55:31 0:53:24
4 BEL 9600 Lucky Duck Vincent Willemart KYCN 0,998 16:57:06 0:54:06 0:54:00
5 BEL 442 Garce Van den Bossche Jan RNSYC 0,962 16:59:37 0:56:37 0:54:28
6 BEL 599 Pied Piper Kristiaan Germonpré RYCO 0,962 17:10:04 1:07:04 1:04:31
                 
                 
  IRC 5-6           Start 16:10:00
  Sailnr Yacht Name Skipper Club Rating FinTime ElapTime CorrTime
1 BEL 3486 Waverider Struyven Bart BRYC 0,948 17:04:28 0:54:28 0:51:38
2 BEL 5394 Fantasy Ian Van Burm RBSC 0,944 17:05:02 0:55:02 0:51:57
3 BEL 124 James Luc Maes RNSYC 0,898 17:07:52 0:57:52 0:51:58
4 BEL 7548 General Tapioca Philippe Pilate BRYC 0,956 17:06:45 0:56:45 0:54:15
5 BEL 8500 Red Cloud Tom Florizoone KYCN 0,963 17:06:27 0:56:27 0:54:22
6 BEL 9179 Skippy's Ton Nicolas Lejeune KYCN 0,950 17:07:46 0:57:46 0:54:53
7 K 5304 Pastiche Guy Béchaux KYCN 0,881 17:13:03 1:03:03 0:55:33
8 BEL 680 Half Moon Bert Janssen VVW 0,947 17:10:03 1:00:03 0:56:52
9 BEL 683 Rackham Hughes Knippenberg RYCO 0,891 17:16:18 1:06:18 0:59:04
12 BEL 382 Destress Maurice Dossin Visé 0,948     DNS
12 BEL 1118 Envol J.B.Boels BRYC 0,940 17:08:16 0:58:16 OCS
                 
  Other              
  BEL 640 Enyo       17:14:50 1:04:50  

 


19 & 20/08/2006 : Rally Dunkerque : een winderig succes

Met het vroege hoogwater werd pas in de namiddag afgevaren. Met een ZZW werd het een leuke "bord au plus serré" tot aan de Trapegeer. Boven Duinkerke diende de eerste bui zich aan, er zat geen wind in. De puristen deden verder op zeil, de overigen kozen voor de combinatie motor/grootzeil. Joël nochtans zijn best gedaan, maar wanneer een Hollands yacht stiekem de plaats van Bye-Bye had ingenomen liep het toch even mis. Algemene tevredenheid over de maaltijd en de gezelligheid achteraf.
De terugkeer was iets meer geanimeerd. De voorspelling gaf WZW 7 à 8 in de buien. Wind en stroming in dezelfde richting en dus kon men erop los gaan. Twee reven in het GZ en en stukje genua deden het wel. Met zijn allen in een goede twee uur stonden wij terug in Nieuwpoort.


07/08/2006 : BOATLIFT GAAT IN JAARLIJKS GROOT ONDERHOUD

Van 07 augustus tot en met 15 augustus 2006 is de boatlift buiten gebruik gezien het jaarlijks groot onderhoud.

Texte français: cliquez ici


24/7 tot 28/7/2006 : NAUTICLOWNS 2006 ... EEN DENDEREND SUCCES !

Van een succes gesproken. Vijftien super enthousiaste jongelingen, een zonovergoten en bloedheet Nieuwpoort, twee professionele clowns Pif en Paf (Olivier Dechaveau en Michaël Piangerelli) , een zeilinstructeur (Bram Van Der Biest) die kindertaal begrijpt.. als dit geen complete cocktail is voor succes. Als afsluiter gaven de kinderen op vrijdag 28 juli een flamboyant spektakel. De foto's spreken voor zichzelf !

.

23 à 28/5/2006 : LONDON .. here we come !

En dit reeds voor de 15de keer. Klik op de onderstaande hyperlinks en surf naar een van de meest idyllische Europese jachthaven.
Briefing : 14 mei 2006 om 17u00 lokale tijd - hier klikken voor info en inschrijving

Rally Np - London - Np : van 23/5 tot 28/5/2006 - hier klikken voor info en inschrijving


19/5/2006 : Aanvang der Baggerwerken in de Novus Portus
Hier klikken voor info


04/05/2006 - Nieuwe PORALU catways voor de grote boten

De Novus Portus werd destijds uitgerust met catways van 6 en 8 meter lengte. Deze maten beantwoorden niet meer aan de veiligheidsnormen van de grote jachten, die o.a. als gevolg van te korte catways, geregeld met stormschade te kampen hadden. Sinds geruime tijd was de WSKLuM vragende partij voor het bekomen van langere catways voor de grote jachten en voor de ligplaatsen die stormgevoelig zijn. De bevoegde overheid AWZ besliste dat het onderhoud van de bestaande staatspontons, maar ook het aankopen en plaatsen van de catways voortaan ten laste van de watersportverenigingen vallen. In 2005 heeft AWZ opdracht gegeven om in de haven van de WSKLuM het ponton A te bouwen, wij dienden evenwel zelf te investeren in de verdere uitrusting ervan. De club maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal nieuwe catways van hoge kwaliteit aan te kopen. De keuze viel op het Poralu systeem van Franse makelij. Deze ponton bouwer is in alle hoeken van wereld tegenwoordig, van Dubai tot Canada en Moskou. Het meest bekende voorbeeld van jachthaven uitgerust met Poralu pontons en catways is Port Camargue met maar liefst meer dan vierduizend ligplaatsen. Het meest recente en dichtstbijgelegen voorbeeld is de jachthaven van Drimmelen. Buiten het esthetische zijn de plus punten velerlei: loopvlakken in kunststof met een hogere antislipnorm dan de ecologisch onverantwoorde planken in exotisch hout, onderhoudsvriendelijker loopvlakken (hogedrukreinigen hoeft niet meer), licht door de honinggraat structuur van de loopvlakken, rondomrond afgewerkt met een stootrand in kunststof en dus veilig qua wrijfschade aan de boten, zeer stabiel, conische en volgeschuimde polytheleen vlotters, met 6 gemakkelijk verschuifbare bolders per catway zodat de grotere jachten ook hun midscheepse bolders kunnen benutten, met de ligplaatsnummers op de koppen van de catway en tenslotte met een kleinere gleuf tussen catway en ponton. Men drage er zorg voor.


Car jacking in de WSKLuM.

04/05/2006 - Joyriding in de WSKLuM

Op 4/5/2006 registreerden onze verborgen camera's bijgaande foto van een zeer jonge joyrider die er met de mastenkraan van doorging.
Tot op heden kon de jongeman nog niet geïdentificeerd worden. Inlichtingen worden discreet behandeld.


17/4/2006 - Elek pontons - plaatsen van de kabelgoten

De voorbereidingswerken voor het vernieuwen van de elektriciteitsvoorziening op de pontons zijn gestart. Op alle pontons worden kabelgoten gelegd. Zoals de foto's laten zien, worden de zijkanten van de loopplanken afgezaagd. Hierdoor ontstaan openingen die gevaarlijk zijn. Dus... mind the gab , zoals men in London pleegt te zeggen. Van zodra de kabelgoten zijn afgewerkt, zal men verder gaan met het trekken van een aantal kilometer cablage. Elke ligplaats wordt dan uitgerust met een 220V 16A stopcontact. Tijdens de overgangsperiode (waarschijnlijk tot en met 2007) blijven de verdeelkasten met muntstukken nog verder in gebruik. Te volgen.

 

25/9/2006 vervolg

Ondertussen zijn de kabelgoten afgewerkt. Alle materialen voor het uitvoeren van de fase 1 zijn besteld en ondertussen is een groot gedeelte reeds geleverd. Men zal nu beginnen met het plaatsen van de kabels en de contactdozen. In laatste instantie wordt op elk ponton een hoofdverdeelkast geplaatst en worden de prisen aangesloten.


12/04/2006 : Het watersportblad VAREN titelt : "Knappe clubsite WSKLuM".

De WSKLuM krijgt een pluim op zijn hoed. In het watersportblad VAREN van april 2006 kan je op pagina 28 lezen wat men over onze clubwebsite schrijft. Hier klikken voor het artikel.


25/12/2005 - Lucien Barbieux is niet meer

Texte en français, cliquez ici

Met spijt hebben wij vernomen dat De Heer Lucien Barbieux, Cdt v/h Vlw, op 25 december 2005 te Ottignies op 82 jarige leeftijd overleden is. Lucien Barbieux is sinds 1 januari 1966 lid van onze vereniging, hij vervulde gedurende vele jaren de rol van Penningmeester. Op 10 december 1977, met de splitsing en regionalisering van de watersportverenigingen, was Lucien één van de oprichters van de huidige Watersportkring van de Luchtmacht vzw. Hij was sindsdien een actief en gewetensvol bestuurslid, miste zelden een vergadering, tot hij eind 2004 door ziekte gedwongen werd ontslag te nemen. Bij het begin van de tweede wereldoorlog was Lucien student en actief bij het verzet. Toen hij op een avond van de campus terugkeerde werd hij op 200 meter van zijn deur, tijdens een routine controle, door de vijand opgepakt en naar Duitsland op transport gezet. Tijdens de volgende jaren werd hij als verzetstrijder behandeld, hij werd onophoudelijk geconfronteerd met de wreedheden van de concentratiekampen. Na de oorlog vervoegde hij de Belgische Luchtmacht. Hij beëindigde zijn loopbaan als Commandant in het RCC/MDC (Rescue Coordination Center) te Zaventem. Wij zullen hem blijvend herinneren als een voorbeeldig clublid. Lucien was een groot mens. Aan zijn familie en dierbaren bieden wij onze innige deelneming aan. De bijzetting in het columbarium van de begraafplaats te Nieuwpoort gebeurt op vrijdag 30 december 2005 om 15u00. Na de korte plechtigheid wordt er in het clubhuis verzameld.


05/11/2005 - Sluiting seizoen - een succes

De keuken was er klaar voor !Met 92 aan tafel, een schitterend menu en een clubsfeer om niet te missen. Zo werd een heel apart seizoen 2005 afgesloten. De zomer was alles behalve schitterend. Regendagen, weinig zon. Eind augustus startte daarentegen een uniek naseizoen met heerlijke zwoele dagen, keer op keer goed zeilweer bij kalme zee. Dit is de verklaring waarom de boten zo laat op het droge komen. Maar nu zijn we toch aan een welverdiend winterreces toe, hopelijk zonder hevige herfststormen.

.

 


24/09/2005 - Schlum Race - Results

RANK YACHT SKIPPER CLUB START FINISH ELAPSED T RATING COMP. T
1 MAD MUMM DECLERCQ Laurent BRYC/RSYB 14:26:00 15:16:54 0:50:54 0,9460 0:48:09
2 VIL COYOTE BILLIET Ludovic KYCN 14:26:00 15:25:15 0:59:15 0,8291 0:49:07
3 APAULO DELTOUR Philippe   14:26:00 15:31:54 1:05:54 0,8236 0:54:17
4 NO STRESS HAESE Bruno KYCN 14:26:00 15:27:39 1:01:39 0,8866 0:54:40
  DE POESTER SEGERS Lieven   14:26:00 DNS   0,8870  
  ENYO VRANCKEN Jan WSKLuM 14:26:00 DNS   0,8125  

17/09/2005 - Challenge Albert Jonnart - Results

  IRC 1-2             Start 12:31:00
                   
  Sail No   Yacht Skipper Club TCC FinTime ElapTime CorrTime
                   
1 BEL 1407 1407 LIESL STUYTS Bertrand RNSYC 1,064 14:01:09 1:30:09 1:35:55
2 BEL 685 685 OXYGEN DE COCK Axel VVW NP 1,094 14:00:25 1:29:25 1:37:49
3 BEL 4020 4020 ALEGRIA SABBE Carl RBSC 1,07 14:02:28 1:31:28 1:37:52
4 BEL 2 2 MAD MUMM FOBERT Henri BRYC/RSYB 1,091 14:02:00 1:31:00 1:39:17
5 BEL 613 613 ZEPHIR VAN CAMPENHOUT E   1,036 14:09:17 1:38:17 1:41:49
6   7 KRITER V BULLENS Christophe KYCN 1,170 14:02:38 1:31:38 1:47:13
8 BEL 455 455 NRJ BALL CLAEYS Roland VVW NP 1,036 DNC #WAARDE! #WAARDE!

 

  IRC 3-4             Start 12:31:00
                   
  Sail No   Yacht Skipper Club TCC FinTime ElapTime CorrTime
                   
1 BEL 442 442 GARCE VAN DEN BOSSCHE Jan RNSYC 0,964 14:07:46 1:36:46 1:33:17
2 BEL 3501 3501 DIABOLIC DE BROUWER Glenn RBSC 1,001 14:04:51 1:33:51 1:33:57
3 BEL 7317 7317 MR SANDMAN POTTIEZ C. RYCO 0,964 14:12:10 1:41:10 1:37:31
4 BEL 599 599 PIED PIPER GERMONPRE Christiaan RYCO 0,961 14:23:10 1:52:10 1:47:48
5 BEL2503 2503 TIJL VAN AUDEBRODE Eric VVW NP 0,964 14:29:08 1:58:08 1:53:53
7 BEL 9600 9600 LUCKY DUCK WILLEMART Vincent KYCN 1,007 DSQ #WAARDE! #WAARDE!
  IRC 5-6             Start 12:31:00
                   
  Sail No   Yacht Skipper Club TCC FinTime ElapTime CorrTime
                   
1 BEL 3486 3486 WAVERIDER STRUYVEN Bart BRYC 0,949 14:07:33 1:36:33 1:31:38
2 BEL 5394 5394 FANTASY VANBURM Ian RBSC 0,951 14:13:32 1:42:32 1:37:31
3 NED 4627 4627 NOORDWIND VAN ALLER Roy WV Breskens 0,890 14:21:27 1:50:27 1:38:18
4 BEL 680 680 HALF MOON JANSSEN Bert VVW Bl 0,949 14:19:31 1:48:31 1:42:59
5 B 386 386 RACKHAM KNIPPENBERG Hughes RNSYC 0,892 14:28:19 1:57:19 1:44:39
6 BEL 1094 1094 COLINOE STRANART Jean-Louis RBSC 0,906 14:53:35 2:22:35 2:09:11
9 BEL 9179 9179 SKIPPY'S TON LEJEUNE Nicolas KYCN 0,952 DNS #WAARDE! #WAARDE!

10/09/2005 - Beker van de Voorzitter

  BOAT TYPE SKIPPER REAL TIME COEFF COMP TIME
1 MC FLY X-Jacht 402 Taymans V. 1:47:37 0,8733 1:33:59
2 ANAO Sunrise 34 Q Jupe 60 Cougnet J-F. 2:00:23 0,8125 1:37:49
3 MAMBO TANGO First 36,7 Deleers M. 1:52:58 0,8933 1:40:55
4 SNOOPY Gibsea 80 Plus De Troy V. 2:19:00 0,7375 1:42:31
5 OCEAN Spirit 32 Atisy Y. 2:18:40 0,7903 1:49:35
6 ALENA Furia 37 Lammens F. 2:16:14 0,8236 1:52:12
7 SAILMINDED Viking 33 Hanton M. 2:31:05 0,7903 1:59:24
8 ENYO First Class 8 Vrancken J. 2:28:49 0,8125 2:00:55
9 POLARIS Etap 32 I Lafere M. 2:33:54 0,7903 2:01:38
10 DU OPTIMUM First 27,7 Bourdon 2:38:33 0,8236 2:10:35
11 TITANIA Gib Sea 28 DL Libeert M-F. 3:05:24 0,7125 2:12:06
12 POLLUX Hallberg-Rassy 352 Huckert P. 3:02:26 0,7903 2:24:11
13 TANAO Sun Liberty 34 Quivron D. 3:01:51 0,8014 2:25:44
14 AL FONCE Oceanis 40 CC Fanneau de Lahorie D. 3:08:16 0,8291 2:36:06
15 MARMOTTA Etap 32 I De Jonghe J-P 2:54:20 0,7903 2:17:47

03/05/2005 - London Rally, een succes.

Galaad met Gilles de Basly, Polaris met skipper Marc Lafère en Seabago met skipper Roland Thieme vertrokken op zaterdag 30 april als advanced party naar Ramsgate. Galaad en Polaris zetten hun tocht verder op zondag 01 mei tot aan de boei in Queensborough, Seabago ging voor anker in "the small craft anchorage zone" ter hoogte van de Mid Blith op de Thames. De drie jachten kwamen in London aan op maandag 2 mei in de voormiddag. Het gros van de deelnemers volgde de briefing op zondag 01 mei. Max gaf naar gewoonte de richtlijnen om veilig en gedisciplineerd de plas over te steken. Willy Bombeeck verduidelijkte het verschil tussen weersverwachting en weersvoorspelling, met de voorspelde Oostnoordoosten wind zou het een relax tocht worden. Zelfs de terugkeer zag er gunstig uit want de weercomputers waren het volledig eens en gaven een matige Noordwesten wind. De briefing werd afgesloten, hoe zou het anders kunnen, met een gezellige Filliers. Reeds op maandagavond waren alle bemanningen aan boord, klaar voor een vroeg vertrek. Dinsdag werden alle meertouwen losgegooid en de armada vertrok in een potdichte mist om 03u00z precies. Vooral het buitenvaren uit de Novus Portus was indrukwekkend, maar aan Westdiep werd de zichtbaarheid al wat beter. Eens buitengaats kregen we te maken met een paar stevige buien, bliksems incluis. Opale verliet vlug de vloot en keerde terug naar Nieuwpoort. Halverwege de shipping lane konden de zeilen worden bijgezet in de volle zon. Het werd echt prettig zeilen met een ... WZW wind van een stevige 6, zelfs tijdelijk 7 Bft, soms net iets te veel. In de monding van de Thames kreeg Archimede motorpech, skipper Charles Navez besloot rechtomkeer te maken en naar Ramsgate uit te wijken. De skipper van de Miroir, Robert Bouton, besloot Archimede bij te staan en hem naar Ramsgate te vergezellen. Nochtans had Robert zo lang uitgekeken naar zijn eerste croisière naar London. Wij kunnen enkel veel respect opbrengen en opkijken naar zijn sportieve beslissing. Al'fonce, Chrysalide, Esprit, Liberty, Sailme, Saturne, Simisola, Superflu en Titania namen 's avonds de boei in Thurrock Yacht Club en passeerden er een kalm nachtje. Woensdagmorgen om 05:00z werd er afgevaren en twee uur later lagen wij aan de Tower Bridge. Winderig, koud en af en toe een regenbui, dit waren de condities voor en tijdens het versluizen. Nog steeds liggen de wachtboeien aan St Katherins te dicht bij elkaar zodat de bemanningen genoodzaakt zijn om aan dek te blijven. Een bijzonder charmante Londense scheepvaartpolitie bezocht de meeste jachten voor registratie. Een drietal Nederlandse boten lag sinds de vorige dag te wachten, zij gingen eerst de sluis binnen. Hierdoor konden al onze schepen niet gelijktijdig naar binnen. Chrisalyde en Al'fonce namen de tweede sluisbeurt. De sfeer zat er goed in en de social call op donderdagavond in de Dicken's Inn was best gezellig. Vrijdag voormiddag arriveerde Beagle III in St Katherins. Van de boot Beluga hadden we geen nieuws. Van de 17 ingeschreven boten kwamen er 13 aan in St Katherins, 2 in Ramsgate, 1 opgave en 1 die niet startte. Het verblijf in Londen verliep rustig. Een bezoekje her en der, en de Hems in China town heeft naast het lekker Oranjeboom pilsje omzeggens alle Belgische kwaliteitbieren in huis. Het kan niet ontkend dat Londen ondertussen een bijzonder dure stad geworden is.
De weersvoorspellingen ontvangen op 07 mei om 09u15 : - Saturday 07 May: afternoon: WNW / NW 6, In showers gusts 7, gradually decreasing to 5
- Night Saturday / Sunday: : NW 5 - Sunday 08 May : NW 5 - Average Wave Heights: 1,5m to 2,00m.
Tijdens de briefing van zaterdag 07 mei werd beslist dat de rally doorging, op de Thames gingen stroming en wind naar dezelfde richting. Mocht de wind niet verminderen tegen de avond dan zou de vloot het volgende tij afwachten aan een boei in Queensborough.
De Harbour Master van St Katherins heeft iets met de Air Force Yacht Club. Hij besloot een aparte sluis om 10:00z te organiseren zodat de hele groep samen kon vertrekken. Al'fonce en Titania bleven achter, Polaris vertrok reeds op donderdag, Superflu en Seabago op vrijdag.
Tenslotte vertrokken om 10:55z zeven boten aan de Tower Bridge (Beagle III, Crysalide, Esprit, Liberty, Sailme, Saturne, Simisola). De Thames lag er bijzonder rustig bij. Op uitzondering van een verlaten passagierschip dat versleept werd, was er weinig verkeer. Aan Greenwich werden we op een aircraft carrier getracteerd. De stad London heeft het peterschap aanvaard van HMS Illustrious. Om deze beslissing te vieren vaarde dit vliegdekschip via de Thames Barrier tot in het hart van London, om tenslotte ter hoogte van de beroemde Cutty Sark voor anker te gaan. Het zicht was indrukwekkend, vooral met een Harrier jet op de skijump. Ondertussen stak de wind op, en in de buien kregen we regelmatig een 6 à 7 Bft op ons dak. De meeste boten hielden het bij een uitgerold voorzeil. Het ging zo snel dat we voor het keren van de stroming in open zee konden zijn. Trouwens ging in de vooravond de wind bijna volledig liggen. Logisch dat de meeste skippers besloten om geen ommetje naar Queensborough te maken maar in één ruk door te gaan naar Nieuwpoort. Esprit G had motorpech en ging voor anker nabij de zandbank van E Margate. Om 20u30 voeren we in de donkerte de NE Spit boei voorbij. Het begon opnieuw behoorlijk te waaien, wel uit de goede richting maar iets te krachtig. Om 21u15 meldde George Gosse dat de motor van Esprit G opnieuw koeling had en dat het anker gelicht werd. De zee lag er woelig bij en de scheepjes gingen onaangenaam rollen. De motor werd bijgezet en het grootzeil veilig ingepakt. Zelfs het lapje genua werd ingerold. Er kwam heel wat stuurmanskunde aan te pas, de zee was indrukwekkend . Zondagmorgen werd om 05h22z de Novus Portus bereikt en werd de 14de WSKLuM London Rally afgesloten. U bent alvast uitgenodigd op de jubileum editie van volgend jaar.


25/9/2004 - Schlum Race

 

IRC 1-2

           

Start

10:35:00

 

Sail No

 

Yacht

Skipper

Club

TCC

FinTime

ElapTime

CorrTime

1

BEL 685

685

OXYGEN

DE COCK Axel

VVW NP

1,094

12:58:38

2:23:38

2:37:08

2

BEL 2

2

T SERVICE INTERIM

DECLERCQ Laurent

BRYC

1,092

13:04:31

2:29:31

2:43:16

                   
 

IRC 3-4

           

Start

10:35:00

 

Sail No

 

Yacht

Skipper

Club

TCC

FinTime

ElapTime

CorrTime

1

BEL 503

503

BREEZE

VERCRUYSSE Bart

KYCN

1,000

13:19:18

2:44:18

2:44:18

2

BEL 596

596

STORMS

DELVAUX Alain

KYCN

0,965

13:39:01

3:04:01

2:57:35

3

BEL 7317

7317

MR SANDMAN

POTTIEZ C.

RYCO

0,964

13:55:31

3:20:31

3:13:18

4

BEL 25071

25071

NELE

JANSSENS Koenraad

VVW NP

0,964

14:30:25

3:55:25

3:46:56

                   
 

IRC 5-6

           

Start

10:35:00

 

Sail No

 

Yacht

Skipper

Club

TCC

FinTime

ElapTime

CorrTime

1

BEL 3486

3486

WAVERIDER

NISHIO Y / PILATE J.

BRYC

0,943

13:29:32

2:54:32

2:44:35


19/09/2004 - Challenge Albert Jonnart

Start: 12:00:00
Distance: 21,2nm
Classement: TT FFV

Rank

Yacht's Name

Skipper

Type

Finish

Elapsed T

Rating

Comp. T.

1

OXYGEN

DE COCK Axel

IMX 40 QB

14:00:20

2:00:20

0,9583

1:55:19

2

T SERVICE INTERIM

DECLERCQ Laurent

14:01:54

2:01:54

0,9583

1:56:49

3

GARCE

VAN DEN BOSSCHE Jan

14:24:05

2:24:05

0,8291

1:59:28

4

GENERAL TAPIOCA

PILATE Philippe

Half Tonner

14:25:21

2:25:21

0,8236

1:59:43

5

DIABOLIC

DE BROUWER Glenn

Sun Fast 35

14:21:02

2:21:02

0,8536

2:00:23

6

HALF MOON

JANSSEN Bert

Half Tonner

14:29:52

2:29:52

0,8180

2:02:35

7

NRJ-Ball

Claeys Roland

Sigma 400

14:15:09

2:15:09

0,9140

2:03:32

8

ALEGRIA

SABBE Carl

Grand Soleil 40 QB Rég.

14:12:13

2:12:13

0,9372

2:03:55

9

BELLAQUAINE II

HAGENAERS Jean

14:28:07

2:28:07

0,8600

2:07:23

10

QUANGO 2

VERWEST Jean

Half Tonner

14:39:05

2:39:05

0,8069

2:08:22

11

ZEPHIR

VAN CAMPENHOUT Eric

14:25:08

2:25:08

0,9070

2:11:38

12

STORMS

DELVAUX Alain

14:39:08

2:39:08

0,8291

2:11:56

13

FANTASY

VANBURM Ian

Half Tonner

14:48:42

2:48:42

0,8125

2:17:04

14

NOORDWIND

VAN ALLER Roy

14:54:01

2:54:01

0,7903

2:17:32

15

MR SANDMAN

Pottiez Chr.

Bénéteau 25

14:49:47

2:49:47

0,8291

2:20:46

16

LA FRAISE

MALGAND Jean

Pogo 8.50

14:51:22

2:51:22

0,8472

2:25:11

17

JULIETTE

Vincke Pierre

J 109

14:43:37

2:43:37

0,9000

2:27:15

18

NELE

STEENHOUDT Sofie

Bénéteau 25

15:16:52

3:16:52

0,8291

2:43:13

28

RACKHAM

KNIPPENBERG Hughes

C&C 30 E

DSQ

0,7903

28

LIESL

Stuyts Bertrand

First 40.7

DSQ

0,9372

28

BREEZE

VERCRUYSSE Bart

ILC 30 Mod

DSQ

0,8472

28

VIL COYOTE

BILLIET Ludovic

DSQ

0,8347

28

WAVERIDER

Nishio & Pilate

Halftonner

DNF

0,8180

28

BALADOS

DEVOS Daniel

Hallberg Rassy 36

DNF

0,8069

28

AL DENTE

DHOOGE Paul

Elan 31

DNF

0,7847

28

ENYO

VRANCKEN Jan

FC 8

DNF

0,8125

28

POMMARD

LANGSWEIRDT Dirk

Norlin 34

DNF

0,801411/9/2004 - Beker van de Voorzitter

Start: 11:30:00
Distance: 13nm
Classement: tps (FFV)

Beker van de Voorzitter 2004 - vlnr: Generaal M. Terrasson, Anne-Marie Spruyt - Eric de Froimont - Jean-Pierre De Geye - Michel Remacle

Plaats

Boot

Type

Skipper

Aankomst

Werk tijd

Coëfficient

Gecomp Tijd

1

TIPUNCH

POGO 8.5

DEGEYE J-P.

13:37:37

2:07:37

0,8472

1:48:07

2

ORE D'OZIO

FEELING 326

DELEERS M.

13:47:12

2:17:12

0,7903

1:48:26

3

MC FLY

X-YACHT 402

TAYMANS V.

13:36:21

2:06:21

0,8733

1:50:20

4

SNOOPY

GIBSEA 80 PLUS

DE TROY V.

13:59:43

2:29:43

0,7375

1:50:25

5

POLARIS

ETAP 32 I

LAFERE M.

13:53:23

2:23:23

0,7903

1:53:19

6

ANAO

SUNRISE 34 + jupe

COUGNET J-F.

13:49:35

2:19:35

0,8125

1:53:25

7

VANILLE

FIRST 35

HUBERT Y.

13:51:57

2:21:57

0,8236

1:56:55

8

CABBALA BLUE

DUFOUR 41 CLASSIC

DE GOBERT P.

13:53:55

2:23:55

0,8536

2:02:51

9

AL DENTE

ELAN 333

DHOOGHE P.

14:06:37

2:36:37

0,7903

2:03:46

10

OCEAN

SPIRIT 32

ATISY Y.

14:20:22

2:50:22

0,7903

2:14:38

11

LUCTOR

SYMPHONIE

TERRASSON M.

14:22:29

2:52:29

0,7847

2:15:21

12

LE DIABLE AU CORPS

FIRST 31.7

MASSON C.

14:16:53

2:46:53

0,8236

2:17:27

13

YVES

GIBSEA 31DL

ACCARAIN Y.

15:00:59

3:30:59

0,7548

2:39:15

14

TITANIA

GIBSEA 28DL

LIBEERT M-F.

DNF

 

0,7125

 

01/04/2004 : Nieuwpoort - Nautische flitspalen in de Westhoek... een Europese primeur.

Dat de recente mega ministertop aan de Belgische Kust plaats vond is niet toevallig. Uit goede bron vernemen wij dat het debat in Raversijde zich vooral toespitste op de overdreven snelheid van schepen. Voortaan worden zowel de visserij als de beroeps- en pleziervaart direct geconfronteerd met de superboetes. In aanwezigheid van tal van prominenten werd op donderdag 1/4/04 om 11u00 de eerste nautische flitspaal officieel in werking gesteld. De eerste flitspaal - een soort met sonar gestuurde onderwatercamera die automatisch boven water komt bij overdreven snelheid van vaartuigen -  bevindt zich in de vaargeul van Nieuwpoort. Hiermee zorgt de Federale Regering voor een Europees primeur van formaat. Volgens de heer Werther Pack, hoofd van de nautische politie voor binnenwateren en zeewezen, wordt er te snel en te onbezonnen gevaren, de veiligheid van de scheepvaart komt in het gedrang. Hij verwijst naar een aantal aanvaringen die nog vers in het geheugen liggen. Zo besloot de CVZ (Commissie voor Veiligheid op Zee) dat de aanvaring met de Triecolor kon vermeden worden mits men ook op zee aan kordate snelheidscontrole had gedaan. Werther Pack staat niet alleen met zijn standpunt. Ook het Kabinet voor Behoud van het Milieu maakt zich ernstige zorgen. Experts beschikken over statistieken die aantonen dat schepen met hoge snelheid verantwoordelijk zijn voor de verontrustende afkalving van stranden en glooiingen. Het gevaar is reëel dat binnen afzienbare tijd de zee bij springtij grote vlakten in de westhoek blank zal zetten. Nog volgens dit ministerie valt de schade aan flora en fauna niet te onderschatten. Tal van eieren van zeldzame vogelsoorten die hun broedplaatsen hebben in de natuurreservaten aan de kust worden tot omelet gemalen door de hekgolven van de snelle schepen. De Nieuwpoortse groene zoutzeekoet is bijvoorbeeld één van de meest bedreigde soorten. De visserij protesteert heftig tegen deze regeringsbeslissing. De sector heeft het reeds voldoende moeilijk. Er zijn de visquota, de stringente europese wetgeving, het gevaar op zee en de hoge personeelskosten. Reder Vanelverdinge kondigde alvast massale betogingen aan - de nautische flitspalen kunnen we moeilijk in brand steken gezien ze midden op het water drijven, maar zwarte vlaggen voeren wij zeker en een blokkade van de Nieuwpoortse haven sluiten wij niet uit, prominenten of niet! voegde een boze skipper eraan toe. Men kan evenwel niet ontkennen dat sommige vissers zich als echte snelheidsduivels gedragen. Het is aangetoond dat vissoorten zoals haring, kabeljauw en tong, die sinds meer dan honderd jaar bevist worden, zich hebben aangepast aan de moderne vangstmethoden en sneller en beweeglijker over de zeebodem zwemmen. De Rederijcentrale moet toegeven dat de visserij, als antwoord op dit gekend fenomeen, hun schepen met krachtiger motoren en turbines uitrust waardoor de snelheid van de schepen en de prijs van de vis ongeveer verdubbeld zijn. Ook de pleziervaart gaat niet vrijuit. Jean Dondt, politierechter en specialist terzake, heeft geen gehoor voor verzachtende argumenten. Hij bepleit de harde aanpak en in elk geval zijn nautische flitspalen en superboetes nu ook voor zeilers en motorvaarders een feit. Jean Prot, voorzitter van het Koninklijk Belgisch Yachting Verband, zal zijn actieplan pas aankondigen na overleg met het Belgisch Olympisch Comité. Alle aangesloten watersportclubs werden in elk geval in spoedzitting bijeengeroepen. Het werd een bewogen donderdag te Nieuwpoort, met een grote belangstelling van tv en geschreven pers. Onder de genodigden herkende men ondermeer de heer Pol Breine, Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer R. Crabe, burgemeester van Nieuwpoort en Bart Ansciaux, Vlaams minister van verkeer. De flitspaal werd ingezegend door Monseigneur Paul Vangeluve, bisschop van Brugge. Werther Pack, hoofd van de nautische politie, stelde de flitspaal in werking. Deze inauguratie werd gevolgd door een receptie op het westerstaketsel te Nieuwpoort, gratis aangeboden door het Ministerie van Justitie aan alle aanwezigen.
De nautische flitspaal is een uitvinding de firma “Quickflash marine S.A.” een Vlaamse multinational die gevestigd is in de industriezone van Wulpen. Men verwacht dat dit jong en dynamisch bedrijf op termijn voor een aanzienlijke groei aan tewerkstelling in de Westhoek zal zorgen. De Federale Regering zou nu reeds 24 nautische flitsers hebben aangekocht die prioritair in de aanloopkanalen naar de havens zullen geplaatst worden. In een tweede fase komen er in de Belgische kustwateren nog een twintigtal bij.


Perscommuniqué VYF vzw 02/04/2004 :
De Vlaamse Yachting Federatie heeft een nieuw bestuur.

Op 20 maart tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de VYF vond een quasi volledige bestuurswissel plaats. De aanwezige leden begrepen dat de financiële situatie ver van rooskleurig was en dat dringende ingrepen noodzakelijk zijn. Toen bleek dat praktisch alle clubs uit Vlaanderen samen met een aantal VVW-clubs hun vertrouwen schonken aan de nieuwe ploeg werd de vernieuwing een feit. De grote uitdaging is de VYF op het juiste spoor zetten. Het moment is rijp om samen met VVW-recrea en met de overige federaties en groeperingen de watersport in Vlaanderen een extra dimensie te geven door voortaan met één stem te spreken. Tijdens de eerste raad van bestuur werd de heer Hans Verbaanderd verkozen tot voorzitter, als secretaris Max De Baere en als penningmeester Alain Lescrauwaet.
De kersverse voorzitter: “Beide federaties, VYF en VVW-recrea hebben, gezien het huidig decreet, een eigen functie in te vullen. Dit wil niet zeggen dat er geen goede samenwerking kan en moet komen. De VYF streeft in eerste instantie naar een gezonde financiële situatie en zal een open en supersportief beleid voeren. Tijdens de algemene vergadering stelde ik met genoegen vast dat de aanwezigen bereid zijn zich in te zetten voor een beter sportief beleid en voorstander zijn van een nauwe samenwerking met onze zusterfederaties. De energie die door naast elkaar werken soms verspild werd, is nu omgevormd tot een positieve energie, die door samenwerking tot een beter watersportief beleid in Vlaanderen zal leiden.


01 mei 2003 : Open Belgisch Kampioenschap Cadet Class in de WSKLuM

Het OBK Cadet, een driedaagse zeilwedstrijd die doorging in de WSKLuM van 01 tot 03 mei, werd dan toch nog "kwalificerend". Zeer sterke en onregelmatige winden maakten het de organisatoren knap moeilijk bij het nemen van de beslissingen om al dan niet te starten. Tenslotte kon men vier wedstrijden varen, het strikte minimum om een officieel kampioenschap geldig te verklaren. Er kwamen 33 deelnemende boten aan de start waarvan 17 Belgen.
1    BEL 8518    BLIJ Anne-Sophie & SMIDT Mathieu
2    BEL 8443    DE MUNCK Helena & MOORS Reinilde
3    BEL 8338    SPEELMAN Jan & DE MUNCK Wouter


15 maart 2003 - ONS ZEEPAARDJE GRATIS AANGEBRACHT DOOR JEAN TATTOO... zelfs de meest traditionele club moet mee met zijn tijd !

Sinds geruime tijd stellen wij vast dat de vraag naar clubartikelen zoals stickers, pins en écussons gestadig achteruitloopt. Gedurende vele jaren hebben wij met fierheid ons lidmaatschap van de WSKLuM aan onze medemensen geopenbaard door het dragen van de clubdas en het opspelden van het Zeepaardembleem op onze beste blauwe blazer. Deze manier blijkt nu volledig achterhaald te zijn en thuis te horen bij één of andere faculteit die zich met Britse clubheraldiek inlaat. Daarentegen krijgen we bijna dagelijks vraag naar de meer trendy vormen om zich als zelfbewust clublid, maar op een bescheidener manier te manifesteren. Een absolute topper blijkt dan de interesse in tattoo’s van klein formaat te zijn. Heel nieuw is dit ook weer niet, denk maar aan de piloten van het 2de Fighter Bomber Squadron die zich het smaldeelembleem, een rode comeet, in de linker onderarm lieten tatoeëren. Tijdens het jongste sint-valentijnfeest in de club kwamen de tongen pas goed los. Vooral onze vrouwelijke leden hebben interesse in het aanbrengen van een clubtattoo, liefst zo discreet mogelijk, soms ook wel schattig verborgen op een knus intiem plaatsje. Onze trendy boys en girls zijn zich evenwel bewust van het grote prijsverschil tussen de oubollige insignes en de moderne weliswaar veel duurdere tattoo. Daar waar men actueel voor een pins slechts € 2,50 betaalt, moet er voor een tattoo van 3cm hoogte bij 1 cm breedte al vlug tussen de 180,00 à 240,00 euro opgehoest worden. Voor die prijs wordt de tattoo evenwel op een professionele en volledig pijnloze manier aangebracht. Een aantal leden hebben officieel aan het bestuur gevraagd financieel tussen te komen wanneer een lid zich voor het leven aan zijn club verbindt. De gesprekken zijn ondertussen goed op dreef gekomen, en Jean Tattoo, een lokale specialist werd bereid gevonden om vanaf twintig kandidaten een disconto van 20% toe te kennen, en 40% vanaf veertig kandidaten. Het tatoeëren moet wel op één en dezelfde dag gebeuren. De Raad van Beheer in zitting van 18 februari ll. heeft beslist dit initiatief te steunen en zal voor 40% tussenkomen voor elke geslaagde tattoo. Actueel tekenden reeds veertien leden in voor deze actie die op dinsdag 1/4/03 doorgaat in het klaslokaal van de WSKLuM, Halve Maanstraat 2b, 8620 Nieuwpoort. Hiernaast ziet u de twee mogelijke modellen, vergeet vooral niet uw keuze op voorhand aan het secretariaat te willen meedelen en ook de plaats waar de tattoo dient aangebracht te worden. Absolute discretie wordt gegarandeerd. Je moet rekening houden met een duurtijd van 15 minuten per tattoo. Van zodra wij uw inschrijving ontvangen hebben zullen wij u vertrouwelijk het uur van afspraak onder gesloten omslag mededelen.
Inschrijvingen: WSKLuM vzw, Actie Jean Tattoo, Halve Maanstraat 2b, 8620 Nieuwpoort - Tel: 058/23.36.41 - Fax 058/23.98.45 - Email: wsklum@unicall.be

Texte français: clicquez ici


11 februari 2003 - Pro Justia's à gogo in de Novus Portus

De Scheepvaartpolitie schrijft Pro Justitia's uit aan de lopende band. Wij stellen vast dat de politie jacht maakt op de "verkeerd parkeerders" in de jachthavens van Nieuwpoort. Dit werd door tal van leden aan de lijve ondervonden. Het gaat meestal over drie overtredingen:
- langsheen de haven stilstaan op parkeren waar het verkeersbord E3 dit verbiedt (Art 5 en art 70.2.1° K.B. 01/12/1975
- stilstaan of parkeren met een voertuig op het trottoir (Art 24.1° K.B. 01/12/1975)
- stilstaan of parkeren met een voertuig niet rechts t.o.v. de rijrichting op een rijbaan met tweerichtingsverkeer (Art 23.1.1° K.B. 01/12/1975)
Een verwittigd man is er twee waard !
Texte Français: cliquez ici


27 oktober 2002 - Eerste herfststorm en meteen 12 Bft !
Struisvogels steken hun kopjes veilig in het zand ! 

Reeds op zaterdag 26 oktober 2002 werd op alle radio en tv stations alarm geblazen. Men kondigde voor de kuststreek een fikse storm aan die 11 Bft en eventueel orkaankracht 12 zou bereiken. Daar wij mogen aannemen dat alle booteigenaars minstens eens per dag het nieuws beluisteren of bekijken, zou men denken dat zij zeker op het appel zouden zijn om in de jachthaven te helpen tijdens de aangekondigde storm. Wel we zijn er glad naast. Het is beschamend te moeten constateren dat slechts een heel klein percentage leden zich nog de moeite getroost om al ware het maar hun eigen boot te komen beveiligen. Dit is eenvoudigweg een plicht van elke booteigenaar. Trouwens hadden de meeste van deze "skippers ?" geen enkel excuus. Gezien de storm op zondag woedde kan men zich maar moeilijk beroepen op het gekende cliché "verhinderd door beroepsplicht". Heeft de "new age" jachtman noch enig gevoel voor verantwoordelijkheid en clubgeest. Steeds rekenen op anderen om de hete kolen uit het vuur te halen is egoïstisch en getuigt niet van goed zeemanschap.
Het was in deze context dat de secretaris besloot via email een dringende oproep te doen om de leden te herinneren dat er tijdens storm een "stormwacht plicht" bestaat voor elke booteigenaar. Onze waardering gaat naar de leden die hieraan onmiddellijk gevolg hebben gegeven en naar het twintigtal leden dat onmiddellijk gevolg gaf aan de oproep via het public address en zich in de Club heeft aangemeld om deel uit te maken van de georganiseerde stormwacht groepen. In plaats van geamuseerd aan ramptoerisme te doen vanachter het venster van de clubbar verkozen deze helpers zich in zeilersplunje te zetten en gedurende uren bijkomende stootkussens en bijkomende landvasten te plaatsen, springs aan te spannen en te helpen bij het plaatsen van een spinneweb aan touwen vanaf de aan hoger wal liggende pontons naar de boten die de volle wind lading kregen. Dank zij hun inzet kon erger vermeden worden. Het clubpersoneel was voortdurend in de weer om clubtouwen en stootkussens aan te voeren om de jachten van de afwezige leden te beveiligen. Daar het tijdens de storm voor hen onbegonnen werk was een inventaris te maken van de gebruikte clubtouwen en stootkussens, kunnen wij op zijn minst verwachten dat het clubmateriaal spontaan wordt teruggebracht. Een bijzonder woord van dank gaat naar de wildwater acrobaten Daan, Ronny en An van Ship Support. Van zodra de toestand kritiek werd en dreigde uit de hand te lopen hebben zij onmiddellijk hun Rescue boot "BRANDARIS" ingezet om het spinneweb aan touwen van de bedreigde boten over te varen naar de in de wind liggende dukdalven en pontons. De BRANDARIS met zijn zeer krachtige motoren en met een ervaren stuurman aan het roer bleek deze storm goed aan te kunnen. Het feit dat deze Rescue boot voortgestuwd wordt door Aquajets en niet door schroeven, laat hem toe zo maar over de gespannen touwen te varen, bijzonder nuttig bij het leggen van het veiligheid spinneweb. Tenslotte de schade: een aantal rubberblokken, die de catways met de pontons verbinden, scheurden onder de hevige winddruk. Een boot is losgeslagen en is van het ene ponton naar het andere overgewaaid. Een aantal catways zijn beschadigd doordat boten bovenop de catways terecht kwamen. Er is heel wat wrijfschade aan de scheepsrompen. Een catamaran is onderste boven gegaan op de parking. Een houten boot is omver gewaaid en is fel beschadigd. Een motorboot is op zijn zij gegaan zonder schade.
Beste leden. Herfst en winter zijn de storm seizoenen en dat zijn wij ons terdege bewust. Mogen wij u vragen spontaan wacht te lopen van zodra er storm wordt aangekondigd. Het best kom je dan naar het clubsecretariaat waar wij stormploegen vormen. Alleen vermag je niets tegen de elementen. Maar een georganiseerde en goed uitgeruste ploeg van een vijftal personen met één chef kan bergen werk verzetten. Het dragen van je zeilpak, reddingsvest en zeilbotten is noodzakelijk. Breng een zakmes, zaklantaarn en winchhendel mee. Vanuit het secretariaat heeft men met de camera's een goed zich op de plaatsen waar de nood het hoogst is. Van daaruit worden de stormploegen geleid. Tijdens het orkaan gebulder is communicatie vanaf het secretariaat met de pontons en de ploegen niet gemakkelijk. Zij die GSM hebben zetten best de vibrator aan. Wij vragen tevens dat alle booteigenaars dringend de meertouwen controleren en hun boten afmeren volgens de regels van de kunst. En vergeet vooral niet dat onze jachten waardevolle eigendommen zijn, een degelijke "all risk" verzekering is geen overbodige luxe, of met andere woorden een omnium verzekering is een absolute " must".

Storm_271002_26.JPG (127633 bytes)Storm_271002_29.JPG (135496 bytes)Storm_271002_34.JPG (134977 bytes)Storm_271002_22.JPG (128514 bytes)Storm_271002_35.JPG (133091 bytes)Storm_271002_37.JPG (140012 bytes)Tornado_27102002_01.JPG (141404 bytes)Tenaceke_29102002_1.JPG (139521 bytes)

Voor meer foto's klik hiernaast op pagina DERNIERES NEWS


12 oktober 2002 - Fietstocht naar Oeren

Zoals Oeren, zo is er maar één. Met meer dan 80 fietsers werd er in de gutsende regen toch maar gestart. De regenpakken kwamen goed van pas. Er stond geen tegenwind en zelfs de oudste benen draaiden goed rond. In 't Visserhuis werd beslist de openlucht activiteit van Pastoor Paul te beperken tot het traditionele glaasje Filliers en de rest van het programma te improviseren in het "Witte Huis". Een goedgeluimde patron had begrip voor het slechte weer, hij had er geen probleem mee dat de broodjes gehakt in zijn etablissement werden gesmeerd. Het verhaal van Nonkel Oscar en zijn kanon in de Grote Oorlog werd opnieuw in herinnering gebracht. Na de pastorale zegen kon elkeen met een gerust geweten verder genieten van de geneugten in Café "De Leute" in Oeren en "Le Palais du Picon" aan de franse grens. 

OEREN2002_66.JPG (319683 bytes)Oeren2002_103.jpg (172067 bytes)OEREN2002_202.jpg (140686 bytes)Oeren2002_105.jpg (135704 bytes)Oeren2002_101.jpg (136981 bytes)Oeren2002_106.jpg (138144 bytes)Aan het graf van Nonkel Oscar

Voor meer foto's klik hiernaast op pagina DERNIERES NEWS


Zaterdag 21/09/02 - BMW SAILING CUP - 94 deelnemende boten !

Met mijn BMW Sailing Cup pet op trotseer ik straks de grootste stormen.. wil je ondertussen herontdekken wat BMW betekent voor de zeilsport, klik dan vlug om dit beeld en verneem alles over deze rally.Moet het nog gezegd dat BMW als hoofdsponsor van de Nieuwpoortweek, de zeilsport en het jeugdzeilen in het bijzonder daadwerkelijk steunt. Alle booteigenaars kregen een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan de Rally "BMW SAILING CUP 2002" die op zaterdag 21 september plaats vond. Voor een peulschilletje aan inschrijfgeld ( € 30,00 per boot) werd elk bemanningslid (maximum 6 personen) door BMW getrakteerd op een supersportieve en supergezellige dag. Van bij de aanvang slaagde BMW erin een familiale sfeer te creëren door alle deelnemers rond de ontbijttafel te scharen. Na de introductie van sportredacteur Louis De Pelsmaeker volgde Scilla Gabor van BMW met een toelichting bij het hele gebeuren. Met brio legde ze uit hoe en waarom BMW zich voortaan in de zeilwereld zal profileren. BMW opteerde eerder voor een rally-formule en niet voor een regatta-formule en bereikte hierdoor naast de schaarse "wedstrijd-elite" het gros aan skippers en bemanningen die de zeilsport zo genegen zijn. De temperatuur ging in het rood toen Steven Desloovere en Max De Baere  het tijdens de briefing hadden over de proeven, het parcours en over de start- en finishprocedure. Er werden nog vlug een aantal antwoordformulieren bijgedrukt... met maar liefst 94 boten aan de start werd de verwachting van hooguit 50 deelnemers ruimschoots overschreden. De schiftingsvraag dreef letterlijk In de havengeul rond en er werd gewikt en gewogen bij het voorbijvaren van het VVW ponton met een BMW coupé erop. Even na 11u00 passeerden de eerste jachten de startlijn aan het Nieuwpoorts  havenhoofd. Elk jacht werd vereerd met een daverend startschot. De regen kon de pret niet bederven. Een gezellige wind kwam opsteken en de 95 jachten onder zeil waren een streling voor het oog. Even na de middag werd de regen door de zon verdrongen. Gewoon genieten zoals rondtoeren in BMW coupé.. want "COUPE" was het te zoeken woord in de nautische quiz. Alle jachten dienden ten laatste om 17u00 te finishen. De BMW tent werd opnieuw de thuishaven van alle deelnemers. Een happy hour, een oester- en wijnbar, een buffet met klasse, een boeiende video-show met naast het verslag van de dag tal aan archiefbeelden. Louis De Pelsmaeker dreef de spanning ten top. Hij ging eerst een leuk podiumgesprek aan met de directeurs van de drie Nieuwpoortse Jachtclubs, Steven, Max en Alain en terecht gingen heel wat lovende woorden voor Willy De Buck, Scilla Gabor, Fred Vanavondt en Steven Desloovere, de sterke krachten achter en voor de schermen van dit hele gebeuren. Toen grote baas van BMW, de heer Philippe de Henin op het podium verscheen werd het menens. Hij feliciteerde prompt skipper Marc Depretere van de boot TIJL die als overall winner samen met zijn voltallige bemanning van BMW naar Auckland mag om er vanaf de eerste rij de America's Cup mee te volgen. Met de allures van een formule-1 kampioen werd de champagne royaal rondgespoten. Als afsluiter de beuk erin en al rockend op naar 2003, naar een nieuwe editie van de BMW Sailing Cup.
In naam van alle jeugdzeilers danken de Nieuwpoort Jachtclubs BMW voor hun steun aan de Nieuwpoortweek.

bmw210902_1.JPG (307847 bytes)bmw210902_12.JPG (313021 bytes)bmw210902_13.JPG (302224 bytes)bmw210902_15.JPG (307781 bytes)bmw210902_17.JPG (304119 bytes)bmw210902_20.JPG (312544 bytes)
Meer foto's op pagina DERNIERES NEWS.


Zaterdag 14/09/02 - BEKER VAN DE VOORZITTER - RIPARIA OVERALL WINNER

Borremans Daniel, overall winner, ontvangt de felicitaties van de Voorzitter, Lt-Generaal Vlieger ret. Marcel Terrasson.Niettegenstaande de forse bries vanuit het noord-noordoosten, tekenden er 26 kranige bemanningen in voor deze eindeseizoen klassieker, de Beker van de Voorzitter. Zelfs onze Voorzitter, Generaal Marcel Terrasson, kon het niet laten om zijn eigen wedstrijd mee te zeilen. Michel Remacle en Anne-Marie Spruyt hadden een origineel parcours uitgelegd via de Middelkerke Bank boei. Het werd een sportieve wedstrijd op een goed gevormde zee. Diegenen die de spi bovenhaalden zeilden zich afgetekend in de prijzen. En hoe kon het ook anders, Riparia met skipper Daniel Borremans won zoals vorig jaar opnieuw de Beker van de Voorzitter. Na de prijsuitreiking volgden de traditionele punch en mosselbak. De foto's hieronder tonen het best hoe het eraan toeging. Eigenaardig toch, dat de officiële wedstrijden met hun complexe klasse-indelingen en handicap-coëfficienten geen kat meer aan de start krijgen terwijl wedstrijden zoals het CRC kampioenschap in Blankenberge, de VVW wedstrijden in Nieuwpoort, de H-Cup in de KYCN en de Beker van de Voorzitter in de WSKLuM, slag op keer een dertigtal boten aan de start krijgen... waar zou het hem zitten ?

  BOOT SKIPPER WERKELIJK
GEVAREN TIJD
COEFF GECOMPENSEERDE
TIJD
1 RIPRIA BORREMANS DANIEL 2:55:17 0.8236 2:24:22
2 ORE D'OZIO DELEERS MICHEL 3:07:14 0.7903 2:27:58
3 VANILLE HUBERT YVAN 3:08:05 0.8236 2:34:54
4 MAC FLY TAYMANS VINCENT 3:00:12 0.8733 2:37:22
5 SNOOPY II DE TROY VINCENT 3:00:44 0.8733 2:37:50
6 KYMRIS IV FOBERT HENRI 3:22:03 0.8014 2:41:55
7 ANAO COUGNET JEAN-FRANCOIS 3:23:40 0.8125 2:45:29
8 CABALA BLUE DE GOBERT PIERRE 3:20:40 0.8536 2:51:17
9 POLARIS LAFERE MARC 3:38:28 0.7903 2:52:39
10 OCEAN ATISY YVAN 3:40:56 0.7903 2:54:36
11 SAILME DE BAERE VALERIE 3:42:23 0.7903 2:55:45
12 MARMOTTA DE JONGHE JEAN-PIERRE 3:45:09 0.7903 2:57:56
13 IL MORO DE VENEZIA YSEBOOT JEAN-JACQUES 3:46:24 0.7958 3:00:10
14 LUCTOR TERRASSON MARCEL 3:54:56 0.7847 3:04:21
15 ALIZE ANDRE SAMI 3:44:22 0.8236 3:04:47
16 SAILMINDED HANTON MICHEL 3:56:51 0.7903 3:07:11
17 MIMOHONE FOURNEAU MARC 4:17:30 0.7548 3:14:21
18 WINDE DE MAESSCHALCK EDWIN 3:58:30 0.8236 3:16:26
19 SALSA DONNAY ERIC 4:29:58 0.7597 3:25:06
20 TIUS DE WITTE TARCY   0.7645 DNF
21 NOSTRESS CHARDON AGNES   0.8125 DNF
22 ARCHIMEDE NAVEZ CHARLES   0.7792 DNF
23 DOLCE VITA BERKE HANNA   0.7417 DNF
24 BYE BYE VANDENHOUTEN JEAN-PAUL   0.8409 DNF
25 ATTILA VAN DE WOESTIJNE RICHARD   0.7500 DNF
26 ENYO VRANCKEN JAN   0.8125 DNF

Beker_Voorz140902_002.JPG (315802 bytes)Beker_Voorz140902_004.JPG (325008 bytes)Beker_Voorz140902_006.JPG (319913 bytes)Beker_Voorz140902_009.JPG (316153 bytes)Beker_Voorz140902_062.JPG (314350 bytes)Beker_Voorz140902_063.JPG (304048 bytes)Beker_Voorz140902_058.JPG (314944 bytes)
Beker_Voorz140902_046.JPG (308278 bytes)  meer foto's op pagina DERNIERES NEWS !


Zaterdag 7/9/02 - CHALLENGE ALBERT JONNART

Zoals we het gewoon zijn tijdens de Challenge Jonnart, was de harde wind weerom van de partij. 8 skippers waren kranig genoeg om de start te nemen en gedurende zes uren mekaar te bekampen in de moeilijke zee. Hierna de resultaten:

  BOOT WARE AFSTAND NM COEFFICIENT GECOMPENSEERDE
AFSTAND NM
1 ORE D'OZIO 29.30 0.7903 37.07
2 HORTENSE 29.10 0.7903 36.82
3 NRJ BALL 38.95 1.0610 36.71
4 GARCE 34.59 0.9690 35.7
5 BREEZE 35.05 1.0130 34.6
6 FIRANJO 29.05 1.0110 28.73
7 SAILMINDED   0.7903  
8 TADORNE   0.8600  

Zaterdag 17/08/02 - Rally Nieuwpoort - Dunkerque - Nieuwpoort

Twee jonge zeilers, elk tien jaar oud... zij hebben nog 82 jaar voor de boeg vooraleer Ben's ouderdom te bereiken ! Vierentwintig deelnemende jachten en een zestigtal opvarenden verlieten onder een stralende zon de jachthaven van de Watersportkring van de Luchtmacht, richting Duinkerke. De wind was zwak en het werd gloeiend heet op zee. Een paar jachten legden omzeggens de hele weg af onder spi. De aankomst in Duinkerke werd nog maar eens voorbeeldig voorbereid door Elke en Jacky van de Manfred. Zij coachten alle jachten naar hun voorbehouden ligplaats. In de vroege namiddag lagen alle boten afgemeerd, tijd zat voor een gezellige pontonbabbel. Na het aperitiefje volgde de vissoep, zonder rouille weliswaar, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door het prachtig buffet. In naam van alle aanwezigen en als dank voor de prima organisatie werd Elke in de bloemen gezet, terwijl Jacques een kloeke fles Jenever mocht ontvangen uit de handen van de twee jongste deelnemers. Trouwens wordt het verschil tussen oud en jong alsmaar groter ! Ben, de skipper van de Dolce Vita, is de oudste deelnemer en 92 jaar jong, terwijl de twee jongste snaken elk 10 jaar oud zijn. Danny van de boot Alphard haalde zijn accordeon boven. Zang en dans tot in de late uren. Zondag 18/08 werd er 's voormiddags afgevaren, stroom en wind waren van de partij, en rond het middaguur was de hele vloot weer thuis.
De gelukkige deelnemers: Al Dante (Paul Dhooghe), Alizé (Sami André), Alphard (Dany Hamblenne), Babou (Delmarcelle Aurelie), Bas (Verhaeghe Marc), Bye-Bye (Vandenhoutten Jean-Paul), Caballa Blue (Degobert Pierre), Callisto (Hermans Jean-Pierre), Chrisemka (Delhaye Christian), Dolce Vita (Berke Hanna), Frisson (Dauby Albert), Hortense (Michel Spruyt), Kalimera (Francis Pierson), O'Neil (Cornalle Virgilio), Petrel (Thierry Cogen), Sailme (Max De Baere), Saudade (Jonckhere), Sterne (Jean-Pierre Hanson), Sylverluc (Dryon Jean-Pierre), The Friendship (Bruno Thysebaert) en Titania (Marie-France Libeert).

Onder spi.. de Al Dente van Paul & ChristineDe "Hortense" van Michel en Annemarie SpruytJacky en Paul ... de rekeningen kloppenJoël de havenmeester ontvangt een doos Belgische pralines van Elke.Christian Delhaye, Guytje Fonteyne en Jean-Pierre van de SterneDe lokale "Tonia" van Dunkerque...


Zaterdag 13/07/02 - Nashuatec Sailing Day

Sportieve gezichten tijdens de Nashuatec Sailing Day De paar skippers die dachten dat het een NAT..SHUA SAILING CUP zou worden, moesten vlug bakzeil halen. Toen zij de genodigden van Nashuatec aan de ontbijttafel vervoegden regende het nog pijpestelen en was er geen zuchtje wind. Aan de noordzeekust is een weerkundig mirakel nooit veraf en van zodra de groepen gevormd waren en als bemanning werden toegewezen aan de vijf jachten, blies een stevige noordoosten wind de natte wolken weg. Voor het afvaren werden de zeilbroeken aangetrokken en in de havengeul kozen de meeste skippers voor een gereefd grootzeil en een fok vooraan. Er stond een sportieve zee. Regelmatig gutste het boegwater tot in de kuip en de leukste snoetjes werden met zilt zeewater gewijd. Na een drietal uren vaarplezier was de honger goed aangescherpt. Tijdens het binnenvaren kruisten we de bootjes van de Europe Class die naar hun wedstrijdparcours voor Nieuwpoort vertrokken. Een traditionele borrel aan boord en socializing in de Vierboete rond een gezellige Nashua tafel. Gewoon genieten, dat was de toon van de dag.
Bye-Bye (skipper Jean-Paul), Cleobulus (skipper Tim), Mimohone (Skipper Marc), Sailme (skipper Max) en Sailminded (skipper Michel).
In naam van de meer dan 600 wedstrijdzeilers van 34 verschillende nationaliteiten dankt de "Nieuwpoortweek" Nashuatec voor zijn steun aan de zeilsport.


Dinsdag 9/7/02 - Nieuwpoortweek
Voorlaatste dag van de Flanders Youth Regatta... de Nieuwpoortweek kan niet meer stuk.

In het Nieuwpoortse zeilmekka moesten wij het deze morgen stellen met een flauwe zuiderwind van amper 2 beaufort. Er zou dus later gestart worden en de Laser en Optimist vloot kon rustig wedstrijdbaan nummer 4 vervoegen, hun "privé-parcours" dat met maar liefst 8 wedstrijdboeien bebakend wordt en iets ten noord-noordoosten van het havenhoofd is uitgelegd. Het bleef bij een dreigende onweerslucht en om 12u00 startten de Lasers met een 3 beaufort uit het zuidzuidwesten. De Lasers finishten gezwind na 53 minuten en de Radials na één uur.  
Tevergeefs smachtten de Optimist zeilers naar meer wind. Zij deden er duidelijk langer over en finishten hun eerste manche pas na 1u15, weliswaar op een veel korter parcours . De tweede start voor de Laser en Laser Radial, hoe kon het anders, verliep opnieuw op wieltjes. De al te ijverige Optimisten van groep-2 daartegenover gooiden veel te vroeg de remmen los. Eén minuut voor de aanvang lag de hele vloot reeds pal op de startlijn en een nieuwe start was noodzakelijk. Tot overmaat van ramp ging de wind volledig liggen op het einde van deze tweede manche, dit speelde enkel in de kaarten van de vlugsten onder hen. Een aantal finishte buiten de tijd, de rescue deed haar werk en sleepte ook de traagste boot tijdig "back to mama". Na een relatief korte wedstrijddag zou zelfs de kleinste zeiler aandachtig luisteren naar .... een lange debriefing...
 

RESULTATEN

LASER LASER RADIAL OPTIMIST
1    BEL    172664    Van Laer Wannes, male 1    GBR    172153    Green Edward, male 1    GBR    5073    Carey Greg, male
2    BEL    172644    Schandevyl Bert, male 2    FRA    172615    Hurlin Frédéric, male 2    GBR    4962    Murdock James, female
3    BEL    171501    Glorie Bernard, male 3    NED    147986    Robaard Colin, male 3    GBR    5121    Powys Ed, male
4    GBR    167595    Williams Richard, male 4    NED    150346    Damen Paul, male 4    GBR    5081    Lasko Claire, female
5    BEL    170459    Parein Maxime, male 5    NED    172387    Goosen Christiaan, male 5    GBR    5068    Claridge Robert, male

 


Maandag 8/7/02 - Flanders Youth Regatta
Enkel stralende "Laser en Optimist" gezichten vandaag... maar het wordt wel een Brits onderonsje !

Vandaag hadden de weergoden het bijzonder goed voor met de Lasers en Optimisten, die met gemak hun drie manches afwerkten. Geen chaos in de Nieuwpoortse Havengeul. De 150 boten verlieten om halftien de slipway van de Watersportkring van de Luchtmacht en in minder dan geen tijd bereikte de vloot de open zee. De vlotte samenwerking met de Nieuwpoortse Loodswacht staat steeds garant voor een supervlugge launch. De paar terechte opmerkingen tijdens de morgenbriefing werden zo van de kaart geveegd door de kwaliteits beslissingen van een geroutineerde wedstrijdleiding. Carl Winters, de PRO (Principal Race Officer) van het Luchtmachtparcours heeft goed ingespeeld op de vraag van de Laser zeilers. In overleg met zijn adjuncten Jean Proot en Glenn Liekens werd de Laserbaan met een aantal kabels verlengd wat zich direct vertaalde in drie schitterende starten en evenveel boeiende wedstrijden met amper één zwarte vlag (uitsluiting na een vroege start). Deze kleur hebben de Opti's vandaag niet eens gezien. Hartje ophalen en gezwind rond de vijf boeien dartelen bij een ideale wind van 10 tot 20 knopen op een vlakke zee, dat was de toon van vandaag. Zoals gisteren en net voor de aanvang van de derde reeks was er opnieuw een grote windshift. De voorspellingen van de Willy Bombeeck klopten als een bus. Deze keer was de wedstrijdorganisatie op de aangekondigde situatie voorzien en ook de derde reeks verliep probleemloos. Voor een paar van de jongste zeilers werd het net iets te veel. Om diverse redenen verlieten zij vroegtijdig het parcours. Mastbreuk, vermoeidheid.. of misschien ambieerden zij gewoonweg een eerste plaats.. aan de bbq tafel van deze avond. Aan de tientallen stralende gezichten te zien blijkt het geen punt te zijn dat de Britten er een onderonsje van maken en alle ereplaatsen in de Optimist klasse voor hun rekening nemen. Gelaten aanschuiven voor een grondige spoelbeurt van de zwaardboten, een welverdiende douche en daarna afspraak in de Vlaamse Vereniging voor Watersport voor de traditionele supergezellige Flanders Youth Regatta Barbecue.

Resultaten
 
Laser
1    GBR    172153    Green Edward, Male
2    NED    147986    Robaard Colin, Male
3    FRA    172615    Hurlin Frédéric, Male
4    NED    163752    Van Dorp Gijs, Male
5    NED    150346    Damen Paul, Male
 
 
Laser Radial
1    BEL    172664    Van Laer Wannes, Male
2    BEL    172644    Schandevyl Bert, Male
3    BEL    170459    Glorie Bernard, Male
4    BEL    170459    Parein Maxime, Male
5    GBR    167595    Williams Richard, Male
 
Optimist klasse
1    GBR    5073    Carey Creg, Male
2    GBR    5081    Lasko Claire, Female
3    GBR    5068    Claridge Robert, Male
4    GBR    5048    Metcalfe Joshua, Male
5    GBR    5121    Powys Ed, Male

 


Zondag 07 juli 2002 - Flanders Youth Regatta
Kranige Optimist zeilers trotseren een bijzondere lange dag ...

Een vrij stabiele wind van een drietal beaufort en een gunstige stroom, dit waren de ideale condities voor een boeiende tweede wedstrijddag van de Flanders Youth Regatta. Laser en Laser Radial hadden vandaag drie reeksen op de plank, voor de Optimisten was een inhaalmanoeuvre voorzien en dienden vier reeksen gevaren te worden. Met dit soort condities kregen de Laser en Laser Radial klassen het zo voor mekaar.. om drie uur in de namiddag vaarden zij probleemloos de haven van Nieuwpoort binnen.
Bij de Optimist zeilers verliepen de drie eerste reeksen al even vlot. Het was pas bij de vierde reeks dat de problemen opdoken. Juist voor de aanvang ervan ging de stroming keren en kwam er onverwacht een windshift van een 40tal graden. Stroom en wind uit tegengestelde richting zijn nu éénmaal geen synoniem van gemakkelijk starten, dat beaamt zelfs de meest ervaren wedstrijdzeiler. Het feit dat deze prille jeugd klasse nog maar weinig ervaring heeft met de stromingen van de Noordzee resulteerde in het vroegtijdig afbreken van de vierde wedstrijd. Er stond niets anders op dan de volledige wedstrijdbaan te herleggen, een ongewoon zware klus voor de rescue-teams. Bij laagtij, even na zeven in de vroege avond, landde een uitgeputte meute Opti's op de slipway van de WSKLuM, waar de talrijke toeschouwers hun reacties van bewondering niet onder stoelen of banken staken.
Een bijzonder lange dag voor de kranige optimisten...

Voorlopige resultaten:

Laser Radial
1    GBR 172153    Green Edward
2    NED  147986    Robaard Colin
3    FRA 172615    Hurlin Fréderic
4    NED 150346    Damen Paul
5    BEL  171515    Lambert François

Laser
1    BEL 172664    Van Laer Wannes
2    BEL 171501    Glorie Bernard
3    BEL 172644    Schandevyl Bert
4    NED 174411    Velman Erwin
5    BEL 170459    Parein Maxime

Optimist
1    GBR 5073    Carey Greg
2    GBR 5048    Metcalfe Joshua
3    GER 11116    Hoppensack Marius
4    NED  2322    Van Schaardenburg Rutger
5    GBR 4962    Murdock James


17/06/02 - Hoog bezoek in de WSKLuM Nieuwpoort

Vlnr: Kol-Vl E. De Decker - Gen-Vl M. Audrit - Lt-Gen Vl M. Terrasson - Kol-Vl M. Van der AuweraOp maandag 17 juni om 12u45 stipt landt Seaking 05 met aan boord Generaal-Vlieger Michel Audrit, Commandant Comopsair voor een bezoek aan de Watersportkring van de Luchtmacht te Nieuwpoort. Hij was voor de gelegenheid vergezeld van Kolonel-Vlieger Marcel Vanderauwera, Stafchef Comopsair en van Kolonel-Vlieger Erwin De Decker, Commandant Luchtmachtbasis Koksijde. De hoge gasten werden er opgewacht door de Voorzitter, Luitenant-Generaal Vlieger (Ret) Marcel Terrasson. Tijdens een rondleiding doorheen deze prima sportinfrastructuur werd de doelstelling van deze vereniging uitvoerig besproken. Men was het er sprekend over eens dat dankzij het bestaan van deze Sportkring de zeilsport toegankelijk en haalbaar blijft voor elke militair, ongeacht rang en afkomst. Er werd onderlijnd dat in navolging van de wens van Minister van Landsverdediging Flahaut, de sportinfrastructuur regelmatig wordt opengesteld voor de burgers en voor de lokale sportverenigingen. De militaire zeilploeg Ares heeft nog steeds zijn thuisbasis in de WSKLuM, en militairen die niet in de mogelijkheid zijn zelf een boot aan te schaffen kunnen gebruik maken van de clubboten. Regelmatig worden de installaties van de WSKLuM gebruikt als ideale training lokatie door militaire eenheden, waaronder de Marine zeilschool, de Para-commando's en het Instituut voor militaire Vorming.  Eén van de hoofdzorgen van de WSKLuM is de jeugdwerking. In dit kader verleent de vereniging haar medewerking aan de Nieuwpoortweek die plaats heeft van 06 tot 10 juli. De Nieuwpoortweek is een internationaal gebeuren waar meer dan 700 jeugdige wedstrijdzeilers zich aan elkaar meten. Twintig landen hebben nu reeds ingetekend, o.a. Japan, Mexico, Australië en Nieuw Zeeland. De wedstrijden tellen voor de preselectie van de komende Olympische Spelen te Athene. De WSKLuM blijft de militaire sportbaken aan onze kust. 


07/05/02 - GOED BEGONNEN... Half gewonnen !

Passend is deze spreuk wel want sinds begin dit jaar is er een en ander geschied.

23/3/02 .. de Sea Rescue Day met André Jardon en Christian Delhaye, de twee boeiende gastsprekers, lokte weer een full house. Een veertigtal deelnemers was vol lof voor de uiteenzettingen betreffende meteo, navigatie en veiligheid. ‘s Avonds tijdens het openingsouper werd het seizoen officieel gestart met een stevig bord vlaamse boerekost, met gepeperde verhalen en een hoop sportieve intenties.

04/05/02 .. de 9e Raid Nautique was een sportief spektakel van formaat. De aankomst van de 15 zodiac’s in de Novus Portus was indrukwekkend. Alle boten werden onmiddellijk uit het water gelicht. De meeste deelnemers waren totaal van de kaart. Het was er duidelijk aan te zien dat de lange race van Londen naar Nieuwpoort en vooral de ruige zee hun tol hadden geëist. De traditionele punch en mosselbak voorzag iedereen van de nodige energie om er de volgende dag weer hard tegen aan te gaan. De race Nieuwpoort - Antwerpen kon slechts gedeeltelijk gevaren worden gezien de zee er bijzonder slecht bij lag.

07/05/02 .. Londen ontsluit zijn schatten..

In goed gezelschap .....een raak gekozen titel althans voor diegenen die het erop waagden om met schip, vrienden en familie van wal te steken en het dagelijks continentaal gewoel ruilden voor een bonte Londense drukte, waar cultuur, geschiedenis en frivole geneugten permanent te snuiven zijn. Van bij de aanvang zat de sfeer er goed in. Hoe kon het anders.. tijdens de zondagbriefing stelden de goede vooruitzichten van "monsieur meteo" en het traditioneel glaasje Filliers zelfs de meest benauwde zielen gerust. De route werd onder de loupe genomen, de radiodiscipline onderlijnd en er werden afspraken gemaakt voor het veilig varen in de Thames. Op dinsdag 7 mei om 4 uur zoulou verliet een vloot van tien yachten onze dierbare club. Polaris en Seabago waren reeds de zaterdag voordien vertrokken, Archimède vertrok op woensdag en Beagle pas op donderdag. In totaal bereikten veertien clubboten hun bestemming. Reeds tijdens het buitenvaren werden alle zeilen bijgezet, maar na een tweetal uur loonde de zuiderwind de moeite niet meer. Er werd dan maar stevig doorgedieseld tot halfweg de shipping lane. De voorspelde oostzuidooster kwam opzetten. Het was nu of nooit voor diegenen die een spi aan boord hadden. Een vlakke zee en een zalig steady wind zorgden ervoor dat er in één rack tot aan de Mucking boei in de Thames kon worden doorgezeild. Subliem ! Zelfs het tij zat mee en Esprit G nam als eerste de boei bij Thurock Yacht Club. Michel Hanton meldde dat er voldoende vrije boeien waren voor de rest van de vloot. Hortence en Epicure namen eerder een boei in Queensborough. Woensdag vroeg in de morgen werd de motor gestart en met gunstig tij en dichte mist ging de reis verder naar St Kathrins. Vooral tijdens het eerste uur was de radar van grote hulp. Het aanmeren aan de boeien voor de Tower Bridge is een blijvend avontuur. De boeien liggen er werkelijk te dicht bij elkaar en het is geen rariteit dat preekstoelen en vlaggenstokken met elkaar overhoop liggen. De tien boten werden als sardienen in de sluis geblikt... een oefening die absoluut af te raden valt voor elke azijnzure "supergestresseerde" booteigenaar wiens wereld bij de minste polyesterschram aan duigen valt. Nee de Londen Rally is niet weggelegd voor "salonzeilers en de "kritiekkasters", die God zij dank niet van de partij waren. De vloot kreeg één grote box toegewezen in het Eastern Dock. Jammer dat Alphard van de rest gescheiden werd door een kanjer van een motorjacht. Zonnig en droog maar fris.. dat was het ideale weer om London te verkennen en er de jongste nieuwigheden te ontdekken. Bij heel wat leden viel de South Bank in de smaak. Dit gedeelte van de Thames onderging een grondige vernieuwingsbeurt en Butlers Warf behoort nu tot één der meest trendy plaatsjes van de metropool. Donderdag six o’clock pm, local time.. The Dicken’s Inn is weer een stukje WSKLuM! Een supergezellig samenzijn, voor sommigen hét moment bij uitstek om met andere leden te sympathiseren. Daarna werd er geurig gekokkereld aan boord van de meeste jachten, gemakkelijk met een keuzerijke supermarché zo dicht bij. Wie het in zijn hoofd haalde om rond middernacht vijf yachten te verplaatsen blijft een raadsel.. wel zorgde dit voor animo en amusement. Het refuelen in St Katherins blijft een zorg. De enige mogelijkheid is een kilometer lopen naar het dichtst bijgelegen benzinestation. Gelukkig kon er onderling gedepanneerd worden. Dus volgende keer een paar reserve jerrycans voorzien. Voor de terugkeer werd een variabele wind voorspeld op zaterdag, een spatje regen kon ook wel en voor zondag zou het een zuidoosten wind Sailme op weg naar de NE Spit boei.worden. Seabago, Alizé, Esprit G en Hortence waren reeds op vrijdag vertrokken. De rest van de vloot nam ‘s middags de "first lock". De boten werden opnieuw als sardienen samengeperst. De accordeon van Danny en de gitaar van Luc brachten er de vrolijke noot in. Londenaars en toeristen trakteerden onze virtuozen regelmatig op een warm applaus. De terugweg verliep kalm. Enkel Epicure, Sailme en Pommard namen een boei in Queensborough om er de gunstige stroom af te wachten. De drie jachten zetten de reis verder rond vier uur in de morgen. Even werd het warm toen de Sailme als gevolg van een communicatiefout aan boord recht op een wrak aanstuurde. Een groot deel van de terugtocht werd op motor gevaren, slechts in de namiddag kon er opnieuw gezeild worden. De Sailme liep als laatste Nieuwpoort binnen... en schreef als eerste weer in voor de London Rally 2003 !

De 14 deelnemende boten: Alizé (Sami André), Alphard (Dany Hamblenne), Archimede (Charles Navez), Beagle (Willy Bustin), Epicure (Daniel Thuysbaert ), Esprit G (Georges Gosse), Galaad (Gilles de Basly), Hortence (Michel Spruyt), Manic (Jean-Marie Flament), Polaris (Marc Lafère), Pommard (Dirk Langesweirdt) , Sailme (Max De Baere), Saturne (Luc Feyt), Seabago (Roland Thieme).

Eén van de vele reacties per email.."excellente traversée de retour en compagnie de Archimède et Manic. Alphard , Saturne et Beagle n'étaient pas loin. Arrivée groupée vers 11heures. Petits échanges sur "72" fort sympathiques qui nous permettaient de connaître l'excellent moral des équipages et d'entendre le rire de Jules. Merci à Nicole et à toi de ce rallye détendu, rieur et partageur ! On se connaît mieux et c'est vraiment agréable de rencontrer les "doux-dingues" de la mer. Et pour nous retour à Marcq vers 15 h pour y accueillir ma fille avec son bébé. Amitiés et encore merci."


01/02/2002 - HET ECOLOGISCH AFSPUITPLATFORM IS OPERATIONEEL

Het is met fierheid dat wij u kunnen melden dat het ecologisch afspuitplatform volledig operationeel is. De uitrusting bestaat uit een elektrische hogedrukinstallatie en verwarmd werkhuis, automatische haspels voor de hogedrukleiding en de waterslangen, ondergrondse afscheiders en collectoren, dit alles volgens de ecologische normen. Het afspuiten van de boten op de schuine helling behoort definitief tot het verleden.


01/04/02 - OPENBARE VERKOOP IN DE CLUB

Château Terrasson... un grand vinDe Zeevaartpolitie heeft aan boord van het yacht Blackworm een groot aantal flessen wijn, 1200 in totaal, van dubieuze herkomst gevonden. Daar de eigenaar weigert zijn liggeld te betalen heeft de club op dit lot beslag laten leggen. De Raad van Beheer in zitting op 26 januari ll. heeft beslist deze wijn te verkopen op maandag 1/4/02 tegen de prijs van € 6,00 per 12 flessen, de leden van de WSKLuM hebben prioriteit. De verkoping gaat door om 12u00 in ons clubhuis "De Vierboete", waarschijnlijk onder toezicht van meester Van Baclé. Alle betalingen dienen contant ter plaatse te gebeuren. Vooraf reserveren is enkel mogelijk door een aangetekend schrijven te richten aan "WSKLuM vzw, Openbare Verkoping, Halve Maanstraat 2b, 8620 Nieuwpoort.


15/10/01 - Eric de Froidmont verdedigt de kleuren van de WSKLuM in de Solo Minitransat editie 2001 !

defroimont.2.jpg (43347 bytes)Eric de Froidmont is lid van de WSKLuM en loopt niet zo direct in de kijker; maar hij behoort ondertussen wel bij de elite van de belgische  zeilsport. Sinds een tweetal jaar was hij druk in de weer met de voorbereiding van de Minitransat voor solozeilers, editie 2001. Vooraleer te kunnen inschrijven diende hij te slagen in een aantal kwalificatie zeiltochten van formaat. Hiervoor volgde hij met verbetenheid een hard trainingsprogramma. Onze Club geloofde in zijn inzet en steunde hem financieel, evenwel op voorwaarde dat hij in deze prestigieuze wedstrijd zou starten. In de eerste etape, die op 22 september gestart is in La Rochelle, eindigde hij op de 14de plaats. Met zijn Pogolou, een zeilboot van 6m50 lengte, bereikte hij in zijn eentje Lanzarote na een tocht van 13 dagen en 11uren. Ondertussen is hij opnieuw gestart voor de 2de etape, die eindigt in Salvador de Bahia. Actueel, op 15 october om 15:50z bevindt hij zich op N21°55.56 W020°39.56 in 11e positie. Wij wensen hem alle succes toe. De wedstrijd kan gevolgd worden op de website van Eric http://www.mini-transat.be/eric-main.html ofwel op de officiële website van de wedstrijd http://www.transat650.com . Hierna een paar foto's van de 650 boten tijdens de wedstrijd.

defroimont.3.jpg (50202 bytes)defroimont.4.jpg (39273 bytes)defroimont.5.jpg (31185 bytes)defroimont.6.jpg (24919 bytes)Eric brengt het Zeepaardje aan de overkant van de Atlantische Oceaan


Dr. Jacques Rogge - Voorzitter Internationaal Olympisch Comité

Dat wij dit met fierheid in grote koppen zetten is meer dan normaal. Dat een Belg unaniem tot Voorzitter van het aanzienlijkste sportorgaan ter wereld verkozen werd is een unicum. Jacques Rogge is een zeiler en wij zijn zeker dat dit een goede zaak is voor onze sport. De WSKLuM was er als de kippen bij om onze oprechte felicitaties aan de kersverse Voorzitter over te maken.

Telegram verstuurd op 17 juli ll. : "Geachte Heer Voorzitter, Beste Jacques, In naam van de leden en het bestuur van de Watersportkring van de Luchtmacht feliciteer ik U van harte met Uw benoeming tot Voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. De Belgische Watersport is bijzonder fier en zeer gelukkig met deze keuze. Getekend: Marcel Terrasson, Luitenant-Generaal Vlieger (ret), Voorzitter WSKLuM.


CARPOOLING PARKING POOLING

Met genoegen stellen wij vast dat meer en meer booteigenaars een groep vormen om hun boten in winterstalling te plaatsen. Meestal zijn het leden wiens boten aan het zelfde ponton liggen. Zij gaan in pool werken en maken er een "dagje vrij" van.

Dit initiatief, dat trouwens tal van voordelen biedt, kunnen wij enkel maar toejuichen.

In de eerste plaats bevordert dit het sociaal contact en zeer zeker de clubspirit. Meer nog, het binnenvaren in de bootlift en het stallen van de boten verlopen op een nog veiliger manier, daar men op deze manier steeds over voldoende, maar vooral een ervaren bemanning beschikt. Ook zijn er steeds bereidwillige en sterke armen voorhanden om zware stukken, zoa