Start Site Map LINKS FOTO'S Pagina op het hoogste niveau 1

MILIEU

  Omhoog

 

AFVALBEHEERSPLAN 2013

 

Texte Français: cliquez ici

15 maart 2003 - MILIEU ... ONZE ZORG

De vertrouwde oranje "stadsvuilkar" behoort sinds 10 maart 2003 definitief tot het verleden. Ze is vervangen door glanzend groene privé vuilniswagens die voortaan zullen instaan voor het verwijderen van "het gesorteerde afval" in de Novus Portus. Vier maal duurder, zo is het. Vier maal beter.. dat is nog de vraag. Wel sluit het ecologisch net zich meer en meer en ontsnapt zelfs de milieubewuste watersporter niet meer aan het sorteergedoe. Wat wordt er nu concreet van ons verwacht. Welk soort huisvuil kunnen we nog kwijt in de containers en vuilnisbakken van de Club ?

Club containerparken rondom de Novus Portus

RESTAFVAL GLAS
Enkel huishoudelijk afval afkomstig van aan boord mag in de containers van de club containerparken gedeponeerd worden - Enkel glazen flessen en bokalen, ontdaan van kurken, stopsels en deksels mogen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.
- Stenen flessen en kruiken zijn absoluut verboden.
Ten striktste verboden te storten :
Alle hieronder vermeld afval mag niet in de clubcontainers en -afvalbakken gestort worden:
-    Absorbentia zoals vodden, houtkrullen, korrels en filtermatten, antifoulingpotten -vodden en -borstels, autobanden, batterijen, bouwafval, brandstoffen, bilgewater, elektronica onderdelen, groot huisvuil, klein gevaarlijk afval, karton, kwikhoudende afvalstoffen, lege verontreinigde verpakkingen, metaal, motoren, oliën en vetten, olie- en mazoutfilters, onderhoudsproducten, papier, piepschuim, plastiek, solventen, spuitbussen, textiel, tl-lampen, thermometers, kwikschakelaars, uitrusting van boten en diens meer, verfafval uitgehard, pasteus of vloeibaar, gevaarlijk afval zoals lijmen, harsen, toners, houtbeschermingmiddelen, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, filmafval, fixeer en ontwikkelaar, medisch afval, siliconen, laboafval, antivries, destilatieresidu’s en diens meer.
- Alle afval dat niet van aan boord afkomstig is !

 

Boten parkings

GLAS RESTAFVAL VERDUNNERS OLIE AFVAL GROENE PALETBOX
- Enkel glazen flessen en bokalen, ontdaan van kurken, stopsels en deksels mogen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.
- Stenen flessen en kruiken zijn absoluut verboden.
Enkel huishoudelijk afval afkomstig van aan boord mag in de containers van de clubcontainerparken gedeponeerd worden. Verdunners allerlei - Enkel afgewerkte olie mag hierin gestort worden !
- Mazout en bilgewater zijn absoluut verboden !
Hierin mogen lege en samengeperste verfpotten, verfvodden, verfborstels, schuurpapier, oliebussen, bussen van onderhoudsprodukten, siliconenbussen en drankblikjes gedeponeerd worden.
Ten strikste verboden te storten:
Alle hieronder vermeld afval mag niet in de afvalbakken en -vaten gestort worden:
a) Absorbentia zoals houtkrullen, korrels en filtermatten, autobanden, batterijen, bouwafval, elektronica onderdelen, groot huisvuil, klein gevaarlijk afval, karton, kwikhoudende afvalstoffen, lege verontreinigde verpakkingen, metaal, motoren, papier, piepschuim, plastiek, spuitbussen, textiel, tl-lampen, thermometers, kwikschakelaars, uitrusting van boten en diens meer, verfafval uitgehard, pasteus of vloeibaar, gevaarlijk afval zoals lijmen, harsen, houtbeschermingmiddelen, vet, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, filmafval, fixeer en ontwikkelaar, medisch afval, siliconen, laboafval, antivries, destilatieresidu’s en diens meer.
b) Alle afval dat niet van uw boot afkomstig is !

Smashing.. Crushing .. Plat kloppen.. noem het maar zoals je wil
Laat u maar eens goed gaan en vermorzel uw afval tot kleine niemendalletjes, het prijskaartje zal navenant verminderen. Echt doen !

Een paar gevallen die niet getolereerd worden...
- putten in het terrein maken voor bijvoorbeeld het lichten van het roerblad of storten van afval.
- bootstoelen met verf en andere producten besmeuren.
- verfresten en vervuilende producten op de grond te storten.
- afval afkomstig van bij u thuis storten in de clubcontainers.

Mutual Control !! Onderlinge controle
Containerparkwachters in dienst nemen zou de clubbijdragen opnieuw de hoogte injagen. Laten we eerder aan zelfcontrole en aan onderlinge controle doen. Rapporteer alle inbreuken onmiddellijk. We rekenen op uw medewerking.

BESLUIT
.. afvalverwerking wordt duur.. zeer duur en goede afspraken zijn noodzakelijk, zo niet wordt de hele zaak nog duurder.
Afhankelijk van het soort afval wordt de verwerking ervan aangerekend per lediging of per ton. Diegenen die misbruik maken van onze faciliteiten door in de clubcontainers verboden afval (zie hierboven) te storten, zullen aan de basis liggen van grote prijsverhogingen die door de ophaaldienst worden toegepast. Deze meerprijs zal onvermijdelijk aan de leden worden doorgerekend en het zullen nog maar eens de goeden zijn die voor de slechten moeten opdraaien. Best kunnen we dit voorkomen. Wel moeten we bereid zijn om een beetje van ons comfort in te leveren, aan afvalbeheer te doen en elke inbreuk onmiddellijk te rapporteren. Dit moet resulteren in stabiele kosten en een kraaknet huis. Dat de Skippers hun autoriteit ook in dit domein zullen laten gelden geniet ons volste vertrouwen.


Nederlands tekst: hier klikken

15 mars 2003 - L’ENVIRONNEMENT......NOTRE SOUCIS

Les traditionnels "camion-poubelles" oranges appartiennent définitivement au passé depuis le 10 mars 2003. Ils sont remplacés par des camions verts flambant-neufs d'une firme privée qui vont ramasser les "ordures classées" dans le Novus Portus. Quatre fois plus cher, c'est le tarif. Quatre fois mieux... c'est encore la question. Le filet écologique se resserre de plus en plus et même le sportif nautique n'échappe plus à la tracasserie du triage.
Qu'attend-t-on concrètement de notre part, de quelles sortes d'ordures pouvons-nous nous débarrasser dans les containers et les poubelles du Club.

PARCS A CONTAINERS DU CLUB AUTOUR DU NOVUS PORTUS :

Containers "Déchets ménagers" Poubelles "verre"
Uniquement les déchets ménagers provenant du bord peuvent être déposés dans les containers du parc à containers du club. - Uniquement les bouteilles et les bocaux provenant du bord en verre -sans bouchon ni couvercle- peuvent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet.
- Les bouteilles et les cruches en grès sont formellement interdites.
Interdiction formelle de se débarrasser :
Tous les déchets mentionnés ci-dessous doivent être portés individuellement au parc à containers de la ville.
- Les matériaux absorbants comme des loques, des copeaux, des grains, des tapis filtrants; les pots d'anti-fouling, les pinceaux, les pneus, les batteries, les déchets de construction, le carburant, l'eau des bouchains, les pièces électroniques, les ordures ménagères imposantes, les petits déchets dangereux, le carton, les déchets en amiante, les vidanges souillées, le métal, les moteurs, les huiles et les graisses, les filtres à mazout et à huile, les produits d'entretien, les frigolites, les aérosols, les plastiques, les solvants, le textile, les tubes néon, les thermomètres, les interrupteurs, l'équipement des bateaux, et entre autres les déchets de peinture séchée, les pâtes ou les déchets liquides dangereux, les colles, les résines, les diluants, les produits de protection du bois, les acides et les bases chimiques, les produits d'entretien, les déchets de films, les fixateurs et développants, les déchets médicaux, les silicones, les déchets de laboratoire, l'antigel, les résidus de distillation, etc...
- Toutes les ordures ne provenant pas du  bord !

 

PARKINGS A BATEAUX

Poubelle "verre" Poubelles "ordures ménagères" Tonneau "diluants" Tonneau "déchets huileux" Palletbox vert
a) Uniquement les bouteilles et les bocaux en verre sans bouchon ni couvercle peuvent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet.
b) Les bouteilles et les cruches en grès sont formellement interdites.
Uniquement les déchets ménagers provenant du bord peuvent être déposés dans les containers du parc à containers du club. Tous les diluants de toutes sortes. - Uniquement l'huile usée peut y être déposée !
- Le mazout, l'essence et l'eau des bouchains sont strictement interdits !
Dans celui-ci, on peut déposer les pots de peinture vides et aplatis, les loques à peinture, les pinceaux, le papier à poncer, les bidons d'huile, les bidons de produit d'entretien, les bidons de silicone et les canettes de boissons.
Interdiction formelle de se débarrasser :
Tous les déchets mentionnés ci-dessous doivent être portés individuellement au parc à containers de la ville.
a) Les matériaux absorbants comme des loques, des copeaux, des grains, des tapis filtrants; les pots d'anti-fouling, les pinceaux, les pneus, les batteries, les déchets de construction, le carburant, l'eau des bouchains, les pièces électroniques, les ordures ménagères imposantes, les petits déchets dangereux, le carton, les déchets en amiante, les vidanges souillées, le métal, les moteurs, les huiles et les graisses, les filtres à mazout et à huile, les produits d'entretien, les frigolites, les aérosols, les plastiques, les solvants, le textile, les tubes néon, les thermomètres, les interrupteurs, l'équipement des bateaux, et entre autres les déchets de peinture séchée, les pâtes ou les déchets liquides dangereux, les colles, les résines, les diluants, les matériaux de protection du bois, les acides et les bases chimiques, les produits d'entretien, les déchets de films, les fixateurs et développants, les déchets médicaux, les silicones, les déchets de laboratoire, l'antigel, résidus de distillation, etc.
b) Toutes les ordures ne provenant pas du bord !

SMASHING.. CRUSHING.. APLATIR.. Appelez cela comme vous voulez.
N'hésitez pas et réduisez vos ordures à des petites dimensions. Le prix en sera diminué. Faites-le !

QUELQUES CAS QUI NE SONT PAS TOLERES...
- Creuser le terrain pour, par exemple, soulever le gouvernail ou enterrer des ordures.
- Souiller les bers avec de la peinture ou autres produits.
- Verser sur le sol des restes de peinture ou des produits salissants.
- Vider les ordures provenant de votre domicile dans les containers du club.

MUTUAL CONTROL !! CONTROLE MUTUEL
Engager des gardiens de parcs à containers serait une dépense supplémentaire pour le club. Préférons plutôt le selfcontrôle et le contrôle mutuel. Rapportez toutes les infractions immédiatement. Nous comptons sur votre collaboration.

CONCLUSION
Le traitement des ordures devient cher,... très cher et de bons accords sont nécessaires, sinon, ce sera encore plus cher.
Indépendamment du triage des ordures, le traitement de ces dernières est facturé par vidange et par tonne. Ceux qui abusent de nos facilités en déversant dans les containers du club, des déchets interdits (voir ci-dessus) seront à la base d'une augmentation de prix qui sera appliquée par le service de ramassage. Cette augmentation sera inévitablement facturée aux membres et ce sont à nouveau les bons qui paieront pour les mauvais. Nous pouvons éviter cela. Nous devons uniquement être disposés à sacrifier un peu de notre confort, à trier les ordures et rapporter immédiatement les infractions. Le résultat en sera des frais stables et un environnement impeccable. Nous avons la plus grande confiance dans les skippers qui feront valoir leur autorité dans ce domaine.


14 februari 2003 - VEILIGHEIDSLADDERS IN DE JACHTHAVEN

Veiligheid gaat voor alles ! Het is niet ondenkbaar dat iemand totaal onverwacht en meestal ongewild in het water terecht komt. Weerom aan boord of op het ponton geraken zonder gebruik van een ladder is geen sinecure. Om de onfortuinlijke zwemmer het wat gemakkelijker te maken werden per ponton twee verplaatsbare veiligheidsladders geïnstalleerd. Niettegenstaande ze door hun helrode kleur opvallend zijn, is het toch aangewezen goed op de hoogte te zijn van hun plaats. De foto's hieronder tonen de stand waarin de veiligheidspal gedraaid moet worden vooraleer men een ladder kan verplaatsen. Na lange jaren wachten wordt eindelijk een oplossing geboden aan een hangend veiligheidsprobleem.

Veiligheidsladder_06022003.13.JPG (143147 bytes)Veiligheidsladder_06022003.25.JPG (103981 bytes)

14 février 2003 - DES ECHELLES DE SECURITE dans le port

La sécurité en premier !
Dans l'environnement du Club, il n'est bien évidemment pas impensable que quelqu'un tombe involontairement à l'eau. Remonter à bord d'un bateau ou sur le ponton sans utiliser une échelle n'est pas chose aisée. Pour aider les infortunés nageurs à sortir de l'eau nous avons installé deux échelles de sécurité par ponton. Ces échelles peuvent être déplacées en cas de nécessité, les photos ci-dessous vous indiquent la procédure. Il nous tenait à coeur de répondre à ce problème de sécurité. Après de longues années, c'est maintenant chose faite !   

Veiligheidsladder_06022003.12.JPG (139148 bytes)Veiligheidsladder_06022003.26.JPG (94271 bytes)

 


 

 


Wij hechten waarde aan Uw mening / Nous attachons de l'importance à votre opinion / we appreciate your comments /  Ihre Kommentare freuen :  info@wsklum.be.
Copyright © 2000 M.C.M. bvba
Laatst bijgewerkt / Dernière mise à jour / Last update: 21/08/2017