Start Omhoog Site Map LINKS FOTO'S Pagina op het hoogste niveau 1

RENOVATIE NOVUS PORTUS

  Omhoog

 

 

 

UPDATE 21/7/2017

HET IS ONS GELUKT

Met fierheid kunnen wij aankondigen dat onze jachthaven op een paar dingen na volledig vernieuwd is. En het mag gezien zijn.
Tijdens de komende dagen worden de volgende werken nog gerealiseerd:
1 de verlichting van de trappen
2 de vitrines op de steigers
3 in gebruikstelling dubbele glasvezel lus
4 in gebruikstelling poorten containerparken
5 aanpassen boxbreedtes door verschuiven catways
6 vervangen lekke waterkranen door vlinderkranen
7 afdichten met traanplaat rond de buispalen
8 vastvijzen pontontegels
9 plaatsing armaturen Openbare Verlichting
10 plaatsing toegangspoorten in gepolierde inox (na bouwverlof)
11 ...

Ik wens die leden te bedanken die begrip opbrachten voor de moeilijke situatie die een renovatie met zich meebrengt en die hun persoonlijk belang ondergeschikt maken aan het algemeen belang voor onze club.

De financiële mogelijkheden van onze vereniging zijn beperkt. We pogen onze sport zo democratisch als mogelijk te behouden en toch nog een degelijke infrastructuur en dienstverlening te verzekeren.

Zonder de aanzienlijke inzet van een paar leden hadden we de renovatie nooit voor mekaar gekregen. Het is meer dan gepast om hen erkentelijk en dankbaar te zijn voor hun werk. Wij zullen niet nalaten hen ten gepaste tijde in de bloemen te zetten.

Samen met het Bestuur wens ik jullie nog vele jaren genot van onze bijzonder geslaagde en gerenoveerde Novus Portus.

PS.
Onze elektriciteitsvoorziening is geautomatiseerd voor zowel de schakeling ervan als voor het intrekken van de tellerstanden.
Om uw boot van elektriciteit te voorzien moeten de volgende acties genomen worden:
1 de zekering achteraan de elektrische ponton kast moet aan staan
2 de walstroom kabel moet aangesloten zijn in het stopcontact
3 de 220V zekering in de boot moet aan staan
Hierna dienen wij een aantal instellingen te doen en kunnen wij zien dat u elektriciteit verbruikt.
Tijdens de diensturen kan je ons op het clubkanaal 72 contacteren in geval van een probleem.

Met sportieve groeten.
Max De Baere - Secretaris

 

UPDATE 21/7/2017

NOUS AVONS REUSSI.

C'est avec fierté que nous pouvons annoncer que notre marina est, à quelques petites exceptions près, complètement rénovée. Et elle vaut le détour !
Dans les jours qui viennent nous devons encore réaliser les travaux suivants :
1. l'éclairage des passerelles,
2. les vitrines sur les pontons,
3. mise en service d'une double boucle de fibre de verre,
4. mise en service des portes des parcs à containers,
5. adapter la largeur des box en faisant glisser les catways,
6. remplacer les robinets qui fuient par des robinets-papillons,
7. fermeture des espaces autour des pieux par des plaques,
8. viser les plaques sur les pontons,
9. placer les armatures pour l'éclairage public,
10. mise en place des portes (en inox SVP !) d'accès aux pontons,
11...

Je souhaite remercier les membres qui ont fait preuve de compréhension pendant cette période difficile occasionnée par cette rénovation et qui ont fait passer l'intérêt général du club avant leur propre intérêt. 

Les moyens financiers de notre club sont limités. Nous essayons toutefois de maintenir notre sport aussi démocratique que possible tout en bénéficiant d'une infrastructure et d'un service de bonne qualité.

Sans l'importante implication de quelques volontaires nous n'aurions jamais réussi cette rénovation. Il est plus qu'approprié de leur être reconnaissant pour leur travail. Nous ne manquerons pas de les récompenser en temps voulu.


Le Conseil d'administration et moi-même vous souhaitent de profiter pendant de nombreuses années de notre Novus Portus particulièrement bien rénové.

PS
Notre approvisionnement électrique est entièrement automatisé tant pour le raccordement que pour lire les compteurs .
Pour raccorder votre bateau à l'électricité il faut que :
1. le fusible à l'arrière de l'armoire électrique du ponton soit enclenché,
2. le câble électrique soit raccordé aux prises,
3. le fusible 220V à bord soit enclenché.
Nous devrons ensuite encore faire quelques manipulations informatiques pour vérifier si vous êtes effectivement raccordés.
En cas de problème, vous pouvez nous contacter sur le canal 72 pendant les heures de service.


Salutations sportives,
Max De Baere - Secretaire

 

UPDATE 22/6/2017  0900

TOEGANG BETON STEIGERS GESLOTEN

Geacht Lid,
Op heden donderdag wordt de hechtingslaag op de drie beton toegangssteigers geplaatst. Morgen vrijdag voormiddag wordt de epoxylaag geplaatst. Bijgevolg zijn de beton steigers gesloten gedurende onderstaande perioden:

STEIGERS GESLOTEN:
- Vanaf donderdag 22/6 09u00 tot donderdag 22/6 14u00
- Vanaf vrijdag 23/6 0700 tot Za 24/6 14u00
---------------------------------------------------------------------------------

Er is een taxidienst voorzien van en naar de VVW steiger T  tot uw boot.

Taxi Willem GSM:  0475/73.59.29  - ponton VVW T-15
Taxi Pierrick GSM: 0475/38.72.73 – ponton VVW T-36

 Opstapplaats:
VVW steiger T (gelegen aan de zuid oost kant v/d Novus Portus)

 Dienst uren  taxi:
Vrijdag 23/6/2017 vanaf 08u00 tot 20u00
Zaterdag 24/6/2017 van 08u00 tot 14u00

 

UPDATE 22/6/2017  0900

ACCES AUX PONTONS FERMES

Cher Membre,
Aujourd’hui jeudi la couche adhésive a été posée sur nos trois entrées en béton. Demain vendredi matin sera posé la couche finale en époxy. De ce fait les entrées sont fermées pendant les périodes mentionnées ci-dessous:

PONTONS SONT FERMEES:
- depuis jeudi 22/6 09h00 à jeudi 22/6 14h00
- depuis vendredi 23/6 07h00 à samedi 14u00
----------------------------------------------------------------------------------------

Un service taxi est en place depuis l’accès en béton T du VVW vers votre bateau.

Taxi Willem GSM:  0475/73.59.29 – ponton VVW T-15
Taxi Pierrick GSM: 0475/38.72.73 – ponton VVW T-36

Opstapplaats:
VVW accès ponton  T (situé au sud est du Novus Portus)

Heures de service du taxi:
Vendredi 23/6/2017 depuis 08h00 à 20h00
Samedi 24/6/2017 depuis à 08h00 à 14h00

 

17-6-2017  RENOVATIE HAVEN – STAND VAN ZAKEN

Dankzij de volle inzet van ons personeel en onze vrijwilligers hebben wij deze week grote vooruitgang geboekt. De catways en de watervoorziening zijn tot en met ponton J geplaatst. De 2 walkasten aan steiger 2 en 3 werden geplaatst.
Vandaag is men gestart met het dicht maken van de putten voor de steigers. De betegeling volgt snel.
Men is tevens gestart met het lassen en verbinden van de glasvezel.

Planning voor week 25:
- plaatsen van catways en watervoorziening op de pontons K-L-M-N
- afwerken walkast 2 en 3 door Wesley die van zodra klaar de elek voorziening zal sturen.
- vanaf dinsdag 20 juni: plaatsen van de slijtlaag (epoxyvloer) op de steigers
OPGELET: de slijtlaag moet 24u drogen, men heeft geen toegang tot de pontons en de ligplaatsen. Een taxi dienst met TARZAN en VIPER zal beschikbaar zijn.
- verder lassen glasvezel
- verder kabels plaatsen naar de stopcontacten trekken en verbinden. (aarzel niet om ons te helpen met het bekabelen en voorzien van elektriciteit van uw ponton) - Met vriendelijke dank.

Planning voor week 26:
- Personeel en vrijwilligers kabels plaatsen en verbinden met stopcontacten en aansluiten in de elek kasten
- Elek en WiFi activeren
- Camera's en PA plaatsen en activeren
- Armaturen OV plaatsen en activeren

Na bouwverlof:
- Plaatsen toegangspoorten

17-6-2017  RENOVATION PORT – ETAT DES LIEUX

Grâce à l'implication de notre personnel et des bénévoles nous avons bien progressé cette semaine. Le placement des catways et de l'eau sont réalisés du ponton A au J inclus.
Les armoires elek 2 et 6 sont mises en place.
Aujourd'hui la firme Popieul à commencé la fermeture des trous devant les pontons. La firme Datalink a continué les soudures et la connexion des cables en fibre de verre.

Planning semaine 25:
-mise en place des catways et raccordements en eau pontons K-L-M-N
- raccordement des armoires électriques 2 et 3 par Wesley qui après continuera à connecter les prises.
- à partir du 20 juin, mise en place de la couche anti-usure sur les plateformes
- ATTENTION: ces couches doivent impérativement sécher pendant 24 heurs. Pendant ce laps de temps vous n'aurez pas accès aux pontons. Un service taxi avec TARZAN et VIPER sera disponible.
- placer et connecter les câbles vers les prises électriques (n'hésitez pas à nous aider pour câbler votre ponton) - Avec nos remerciements.

Planning semaine 26
- le personnel et les bénévoles finaliseront les raccordements électriques
- activation de l'électricité et de la WiFi
- placer et activer les caméras et public adresse
- placer et activer les armatures éclairage plateformes

Après le congé du bâtiment
- Les portes d'accès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-6-2017  RENOVATIE NOVUS PORTUS – STAND VAN ZAKEN

LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST.

Beste Clublid,

De renovatiewerken van de Novus Portus kregen felle vertraging onder meer door de laattijdige levering van de connectiestukken en door de accidentele kabelbreuken veroorzaakt door derden .

We komen in de finale fase van de renovatiewerken en dat is goed nieuws.

Hierbij vragen een inspanning van onze leden om ervoor te zorgen dat de Novus Portus tegen eind juni operationeel is.

Wij vragen je om indien mogelijk je als vrijwilliger te melden en te helpen bij een aantal werken.

Wij dienen bijvoorbeeld dringend 400 stopcontacten te bevestigen op de vloertegels van de pontons. Dit is seriewerk waarvoor geen bijzondere kennis vereist is. Deze tegels en de kabels dienen vervolgens op de pontons geplaatst te worden.

Jouw hulp zal het voorzien van elektriciteit op jouw ponton fel bespoedigen.

Ondertussen beschikken wij ook over de verbindingstukken tussen catway en ponton.

Ook hierbij dan Jouw hulp bijzonder van pas komen voor het plaatsen van deze verbindingstukken en zal het plaatsen van de catways op jouw ponton zeker bespoedigd worden.

De WSKLuM vzw heeft reeds zwaar geïnvesteerd in de renovatie van onze haven en verkeert niet in de mogelijkheid om de werken aan derde partijen uit te besteden. Dit is financieel niet haalbaar wil men onze sport verder democratisch houden.

Wij zijn dus meer dan ooit op jouw hulp aangewezen waarbij je ertoe zal bijdragen dat je jouw ligplaats eerder kan innemen.

Ook aan de leden die eerst bediend zijn en reeds hun ligplaats hebben ingenomen wordt een inspanning gevraagd en zodoende solidariteit te betonen.

Hieronder de planning der werken.

Met bijzondere dank voor jouw medewerking.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Planning:

Week 12/6 tot 16/6
- Afwerken en plaatsen van Walkast-2 en Walkast-3
- afwerken elek stopcontacten A-B-D-E-G
- Plaatsen catways H-I-J
- Plaatsen bolders H-I-J
- Trekken voedingskabel Walkast-2 > CP-2
- Aanvang waterleiding H-I-J-K-L-M-N
- Plaatsen WiFi antennes
- Plaatsen SOS palen
- Plaatsen zwemladders
- Za 17/6: lassen glasvezel kabels, programmeren switchen en uittesten: Datalec en JFK

Week 19/6 tot 23/6
- plaatsen catways K-L-M-N
- plaatsen elek stopcontacten K-L-M-N
- plaatsen ponton letters op buispalen
- 20/6: plaatsen slijtlaag op de drie beton steigers
- dichten putten en betegelen voor de drie toegangen tot de betonsteigers
- plaatsen camera’s
- plaatsen luidsprekers PA
- plaatsen rode brievenbusjes

Week 26/6 tot 30/6
- einde plaatsen paalmutsen op de buispalen
- plaatsen richtingspijlen naar de ligplaatsen op de buispalen
- plaatsen toegangspoorten en bediening ervan
- grote opkuis

BELANGRIJK. Ondertussen zitten wij in volle voorbereiding van de Nieuwpoortweek. Botenparking 1 moet nu  en ten laatste tegen 16/6 vrijgemaakt zijn. De leden die hun boot nog op parking P1 hebben dienen zo vlug als mogelijk een datum te reserveren voor het te water laten van hun boot. In elk geval zullen de resterende boten op kosten van de eigenaar naar P2 verplaatst worden.

 

12-6-2017  RENOVATION NOVUS PORTUS – ETAT DES LIEUX

LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST

Cher membre,

Les travaux de rénovation du Novus Portus ont pris un gros retard suite à la livraison tardive des pièces de connexion et à la rupture involontaire de câbles par un tiers.

La bonne nouvelle est que nous entamons la dernière phase de la rénovation.

Peut-on encore vous demander un effort afin de rendre le Novus Portus opérationnel.

Nous vous demandons de vous porter très rapidement volontaire et de nous aider à accomplir certains des derniers travaux.

Nous devons par exemple fixer encore rapidement 400 prises électriques sur les plaques des pontons. Ceci est du travail à la chaine qui peut se faire dan l’atelier sans nécesser et ne nécessite pas de connaissances particulières. Ces plaques doivent ensuite être placées sur les pontons.

Votre collaboration accélérera l’approvisionnement en électricité sur votre ponton.

Entretemps nous disposons des pièces de connexion entre catways et pontons.

Ici aussi vous pouvez intervenir en plaçant ces pièces sur les pontons et ainsi accélérer la mise en place des catways sur votre ponton.

L’ASBL WSKLuM a déjà investi énormément pour la rénovation de notre port et ne dispose pas des moyens pour faire faire ces travaux par des firmes privées. Ceci ne serait financièrement pas faisable si nous voulons maintenir nos tarifs démocratiques.

Nous dépendons donc plus que jamais de votre bonne volonté pour que vous puissiez disposer plus vite de votre place d’amarrage.

Nous demandons également l’aide de ceux d’entre vous qui disposent déjà de leur place d’amarrage et ainsi faire preuve de solidarité envers vos amis qui n’ont pas encore cette chance.

Ci-dessous le planning des travaux restants.

Merci d’avance pour votre engagement,

________________________________________________________________

Planning:

Semaine 12/6 au 16/6
- Terminer et placer les cabines électriques sur les quais 2 et 3
- Placer les prises électriques sur les pontons A-B-D-E-G
- Mise en place de catways aux pontons H-I-J
- Placer les bittes d’amarrage sur les pontons H-I-J
- Tirer le câble d’alimentation de la cabine de quai 2 > CP-2
- Commencer l’approvisionnement en eau des pontons H-I-J-K-L-M-N
- Placer les antennes WiFi
- Placer les panneaux SOS
- Placer les échelles de secours
- Samedi 17/06 : Souder les câbles de fibre optique et Programmation des switchs et les tester : Datalec et JFK

Semaine du 19 au 23/06
- Placer les catways aux pontons K-L-M-N
- Placer les prises électriques sur les pontons K-L-M-N
- Coller les lettres des pontons sur les pieux
- 20/06 : mise en place de la couche anti-usure sur les trois plateformes d’accès
- Fermeture et carrelage des trois accès aux plateformes
- Placement des caméras
- Placement des haut-parleurs PA
- Placement des petites boîtes aux lettres rouges

Semaine du 26 au 30/06
- Terminer de placer les « chapeaux » sur les pieux
- Coller sur les pieux les flèches indiquant les emplacements
- Placement des portes d’accès aux pontons
- Grand nettoyage

IMPORTANT. Nous sommes entre temps en pleins préparatifs de la Nieuwpoortweek. Pour cet événement, nous avons besoin de tout le parking 1. Celui-ci devra donc être vidé d’ici le 16/06. Les propriétaires des bateaux qui sont encore sur le parking 1 doivent donc rapidement réserver une date pour leur mise à l’eau. Les bateaux restants seront déplacés vers le parking 2 aux frais du propriétaire.

 

 

 

02-6-2017  RENOVATIE NOVUS PORTUS – STAND VAN ZAKEN

Vrijdag 02/6/2017. De catways zijn geplaatst op de pontons A tot en met G. Er wordt nu met man en macht gewerkt aan de elektriciteit en water voorziening. De tegels op de pontons zijn nog steeds gevaarlijk. Het is enkel toegelaten de pontons te betreden mits voorafgaand een overeenkomst in het secretariaat te ondertekenen.

Planning:

12-6-2017: - aanvang plaatsen catways H-I-J
                  - afwerken water, elek, WiFi, noodladders, reddingsboei, blusapparaten

14-6-2017: - aanvang dichtmaken putten voor de drie beton steigers door firma Popieul
                   - afwerken water, elek, WiFi, noodladders, reddingsboei, blusapparaten

19-6-2017: - plaatsen catways K-L-M-N
                   - afwerken water, elek, WiFi, noodladders, reddingsboei, blusapparaten

20-6-2017: - aanvang plaatsen van de slijtlaag op de drie beton toegangssteigers
                   - afwerken water, elek, WiFi, noodladders, reddingsboei, blusapparaten

26-6-2017: - aanvang plaatsen poorten op de drie beton toegangsteigers
                   - afwerken water, elek, WiFi, noodladders, reddingsboei, blusapparaten

Belangrijk: de boten die in VVW verblijven dienen vanaf 3 juni bezoekersrecht te betalen.

 

02-6-2017  RENOVATION NOVUS PORTUS – ETAT DES LIEUX

Vendredi 2/06/2017. Les catways sont en place aux pontons de A à G inclus. Nous travaillons actuellement très activement à équiper ceux-ci d'eau et d'électricité. Les plaques non fixées sur les pontons sont très dangereuses. L'accès aux pontons est encore toujours soumis à la signature préalable d'un contrat au secrétariat.

Planning :

12-6-2017 : - placement des catways aux pontons H-I-J
                    - installer l'eau, l'électricité, WiFi, échelles de secours, bouées de sauvetage et extincteurs

14-6-2017:  - remblayer les trous devant les trois plateformes d'accès par la firme Popieul
                    - installer l'eau, l'électricité, WiFi, échelles de secours, bouées de sauvetage et extincteurs

19-6-2017 :  - installer les catways K-L-M-N
                     - installer l'eau, l'électricité, WiFi, échelles de secours, bouées de sauvetage et extincteurs

20-6-2017:  - placement du revêtement anti-usure des trois plateformes d'accès
                    - installer l'eau, l'électricité, WiFi, échelles de secours, bouées de sauvetage et extincteurs

26-6-2017:  - placement des portes sur les trois plateformes d'accès
                    - installer l'eau, l'électricité, WiFi, échelles de secours, bouées de sauvetage et extincteurs

  Important:  les bateaux qui sont au VVW doivent payer le tarif visiteur à partir du 6 juin.

 

 

 

 

20-4-2017  RENOVATIE NOVUS PORTUS – STAND VAN ZAKEN

Donderdag 20/4/2017. De renovatie van de zes toegangstrappen zal morgen voltooid zijn. Wesley en Kenneth + een aantal helpers zijn volop bezig met het plaatsen van de elektriciteit kasten, met de waterleiding en waterpalen, met de kabelverbindingen naar de stopcontacten, luidsprekers, openbare verlichting, naar de 56 moxa modules, etc.
De leuningen op de drie toegangssteigers worden volgende week geplaatst. De pontons liggen er gevaarlijk bij gezien de kabelgoten open liggen tot alles is afgewerkt. Het is daarom niet toegestaan om de pontons te betreden.
Met ongeduld wachten wij op een antwoord i.v.m. de levering van de verbindingstukken zodat wij de catways kunnen plaatsen en de voorlopige ligplaatsen toekennen. Je hebt het goed begrepen.. de voorlopige ligplaatsen. Gezien het verlies van het volledig ponton O en gezien de laterale tussenbreedtes op de oostelijke oever gewijzigd is, en ook nog gezien een aantal pontons langer zijn, zijn een aantal verschuivingen van ligplaatsen noodzakelijk, en zullen aanpassingen achteraf aan de orde zijn.
Wij houden u verder op de hoogte en hopen zo vlug als mogelijk u met een goede tijding te kunnen blij maken.

Wij doen nog steeds beroep op vrijwilligers die de afwerking kunnen bespoedigen. Aarzel niet, trek je werkplunje aan en toon dat clubspirit geen ijdel woord is.

Met dank. Max

 

___________________________________________________________________________________

18-3-2017  RENOVATIE NOVUS PORTUS – STAND VAN ZAKEN

Woensdag 15/3 werd de laatste buispaal geplaatst. Zes buispalen waren buiten tolerantie en dienden van her geheid te worden.
Alle oude betonsteigers werden verwijderd.
Het is nu afwachten tot wanneer a) de drie nieuwe betonsteigers en de zes toegangstrappen geplaatst worden, b) de 922m pontons en de 500 koppelstukken tussen catway en ponton geleverd worden. We cross fingers dat dit tegen begin mei geregeld is.
Van zodra de anti-meeuw paalmutsen geplaatst zijn zal AMDK, vermoedelijk eind maart, de oplevering van de palen uitvoeren. Wij hebben in elk geval de toelating bekomen om op 1/4 onze boten aan de palen aan te meren. De 74 palen krijgen een voorlopig nummer.
Het secretariaat kan dan ten uitzonderlijke titel met schriftelijk attest een paal toewijzen aan de boten die dringend te water willen. Om aan boord of terug aan de wal te komen is men aangewezen op een eigen bijboot. Bij het verlaten van de paalplaats voor een vaartocht dient de bijboot aan de paal bevestigd te worden; de bijboot moet dezelfde naam van het toegelaten vaartuig goed zichtbaar tonen.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om voor het bevestigen van de boot enkel meertouwen en geen kettingen te gebruiken.
Elke beschadiging van de buispaal zal door AMDK worden vastgesteld en aan de booteigenaar worden aangerekend.
Wij doen ons uitermate best om zo vlug als mogelijk ligplaatsen aan pontons te kunnen voorzien.

 

 

20-4-2017  RENOVATION NOVUS PORTUS – ETAT DES LIEUX

Jeudi 20/04/2017. La rénovation des six passerelles sera terminée demain. Wesley et Kenneth, avec l'aide de quelques bénévoles, sont occupés à placer les armoires électriques, les conduites d'eau et les robinets, les connections de câbles vers les prises de courant, les haut-parleurs, l'éclairage public, les 56 modules moxa, etc ...

Les garde-fous sur les trois plateformes seront placés la semaine prochaine. L'accès aux pontons est dangereux étant donné que les gouttières pour les câbles sont ouvertes afin de tout finaliser. Il est actuellement toujours interdit de circuler sur les pontons.

Nous attendons avec impatience une réponse en ce qui concerne la livraison des pièces de connexion qui nous permettra de placer les catways et d'attribuer provisoirement des places d'amarrage. Vous avez bien lu : des places "provisoires", car, étant donné la perte du ponton O, le changement des espaces latéraux sur le côté Est et la plus grande longueur de certains pontons, il faudra prévoir quelques changements d'emplacement et ensuite encore quelques adaptations.

Quoiqu'il en soit, nous vous tenons au courant et espérons pouvoir vous apporter le plus rapidement possible une bonne nouvelle qui devrait vous satisfaire.

Nous faisons encore toujours appel à ceux d'entre vous qui pourraient nous donner un coup de main pour finir les travaux. N'hésitez pas, enfilez votre bleu de travail et venez nous démontrer que l'esprit de club n'est pas un vain mot.

Merci d'avance, Max.

___________________________________________________

18-3-2017  RENOVATION NOVUS PORTUS – ETAT DE LA SITUATION

Le dernier pieu a été placé ce mercredi 15/3. Six de ces pieux étaient placés hors limite de tolérance et ont dû être repositionnés.
Toutes les anciennes plates-formes en béton ont été détruites.
Il faut maintenant attendre que a) les trois nouvelles plates-formes en béton et les six nouvelles passerelles soient placées, b) que les 922 m. de pontons et les 500 pièces de raccordement entre ponton et catway soient livrées. Espérons que ceci soit réglé pour début mai.
Dès que les coiffes « anti-mouettes » seront placées sur les pieux, probablement fin mars, AMDK procédera à la réception des pieux.  Quoiqu’il en soit nous avons obtenu l’autorisation d’amarrer nos bateaux aux pieux dès le 1/04. Les 74 pieux recevront tous un numéro provisoire.
Le secrétariat pourra alors, au moyen d’une attestation écrite, attribuer exceptionnellement un pieu aux bateaux qui désirent être mis à l’eau rapidement. Pour rejoindre le bord et retourner à quai il faudra disposer de votre propre annexe. Lorsque vous quittez votre pieu pour une sortie en mer, votre annexe devra être amarrée à votre pieu; celle-ci devra mentionner très visiblement le même nom du bateau auquel le pieu a été attribué.  Il sera impératif d’amarrer votre bateau uniquement avec des amarres et non avec une chaîne.
Toute dégradation au pieu sera établie par AMDK et facturée au propriétaire du bateau.
Nous mettons tout en œuvre afin que les places aux pontons soient disponibles le plus rapidement possible.

 

 


Texte Français cliquez ici
 


RENOVATIE NOVUS PORTUS

Beste Clublid,
Begin de jaren zeventig werd door het ministerie van openbare werken beslist om te Nieuwpoort een nieuwe jachthaven te bouwen die tot de meest vooruitstrevende van Noord Europa zou behoren.
Deze jachthaven kreeg als naam Novus Portus en beantwoordde gedurende jaren aan de noden van de pleziervaart.
De visie van de toenmalige leidinggevenden bleek de juiste en ligt ongetwijfeld aan de basis van het huidig Nieuwpoortse succesverhaal.
Na 40 jaar dienst is de natte infrastructuur verouderd en aan vernieuwing toe.
Leg zo vlug als mogelijk uw datum vast voor het uit het water gaan van uw boot. De boten die in het water blijven zullen in elk geval naar een andere club die in de mogelijkheid verkeert van ons te willen helpen verwezen worden.
Gelieve ons niet onnodig te contacteren, wij houden u zoals gewoonlijk per e-mail op de hoogte.
Met onze oprechte dank aan AMDK en aan het Vlaams ministerie van Openbare werken.

Als dit geen goed nieuws is. Na heel wat onderhandelingen was AMDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) overtuigd dat de Novus Portus aan een volledige renovatie van de verouderde installaties toe is. Doorslaggevende argumenten zijn het verbeteren van de veiligheid en het verminderen van de onderhoudskosten.
Het Vlaams ministerie van openbare werken met Dhr. Weyts als bevoegd minister heeft tenslotte beslist om in deze vernieuwing te investeren en te kiezen voor een progressieve, efficiënte en onderhoudsvriendelijke infrastructuur.
Recent werd beslist om de 1ste fase van de werken, nl. het gedeelte van de WSKLuM,  tijdens de winter 2016-2017 te laten doorgaan.
Wij gaan een omelet maken en dus ook eieren breken. Daarom rekenen wij op uw absolute medewerking. Het niet opvolgen van onze richtlijnen zal leiden tot vertraging van de werken, en dit zal niet getolereerd worden.

Hieronder het tienstappenplan onder voorbehoud van wijzigingen :

 1.  1/10 tot 31/10/2016 – BOOTEIGENAARS TO DO
  - pontons O tot G alle ligplaatsen vrij volgens schema
   
 2. 1/11 tot 30/11/2016 – BOOTEIGENAARS TO DO:
  - pontons F tot A alle ligplaatsen vrij volgens schema
   
 3. 5/12 tot 31/01/2017 – BAGGERWERKEN TO DO:
  - 5/12 tot 18/12/2016: Pontons O tot G baggerwerken
  - 16/01 tot 31/01/2017: Pontons F tot A baggerwerken
   
 4. 1/10 tot 30/11/2016 – PERSONEEL & SECRETARIAAT TO DO:
  - Pontons O tot A:
  - Alle catways worden aan land gebracht
  - Alle suprastructuur wordt verwijderd (elektriciteit, water, WiFi, verlichting, bekabeling, balustraden, readers, vitrines,  brandblussers, reddingsboeien, public address, toegangscontrole ..)
  - Alle pontons worden op het droge geplaatst
  - Renoveren van de 8m en 6m catways
  - Aanpassen van de Poralu catways
  - Nieuwe verbindingen plaatsen op alle catways.
  - Secretariaat: opmaken nieuw ligplan.
   
 5. 2/01 tot 31/01/2017 – AMDK TO DO
  - 12 trappen worden verwijderd en gerenoveerd
  - 12 oude betonsteigers worden verwijderd
   
 6. 16/1 tot 31/03/2017 – AMDK TO DO
  - trekken van 33 oude buispalen
  - bouwen 3 nieuwe betonsteigers
   
 7. 01/03 tot 14/04/2017 – AMDK TO DO
  - Heien van de nieuwe buispalen
  - bouwen 3 nieuwe betonsteigers
   
 8. 01/04 tot 30/04/2017 – PORALU / AMDK TO DO
  - Plaatsen nieuwe pontons
  - Plaatsen 6 vernieuwde trappen
   
 9. 01/04 tot 20/05/2017 – PERSONEEL TO DO
  - Plaatsen suprastructuur (elektriciteit, water, WiFi, verlichting, bekabeling rond de haven en op de pontons, nieuwe balustrades in RvS omheining, kaartreaders, vitrines, brandblussers, reddingsboeien, public address, ..)
   
 10. 28/04/2017 – TO DO SECRETARIAAT
  - Organisatie van de terugkeer van de boten naar hun toegekende plaatsen

Richtlijnen voor de booteigenaars

Het secretariaat zal via e-mail het schema verspreiden met de uiterste datum waarop uw ligplaats moet vrij zijn.
Gezien alle pontons verdwijnen is verplaatsen binnen onze vereniging geen optie. De WSKLuM zal geen boten verplaatsen. Elke booteigenaar is verantwoordelijk en dient desnoods zelf voor een passende oplossing te zorgen.

Booteigenaars die een bootstoel gereserveerd hebben:
- u wordt verzocht zo vlug als mogelijk een datum voor winterstalling met het secretariaat vast te leggen
- in elk geval bent u verplicht uw ligplaats vrij te maken zoals in het schema per e-mail medegedeeld

Booteigenaars waarvan de boot in het water blijft:
- u bent verplicht uw ligplaats vrij te maken zoals in het schema per e-mail medegedeeld
- KYCN en VVW zullen in de mate van wat mogelijk is een beperkt aantal ligplaatsen ter beschikking stellen gezien er ook in deze clubs gebaggerd wordt.
- De clubs van Oostende, Blankenberge en Zeebrugge zullen tevens gecontacteerd worden om te helpen.
- Eigenaars van boten die bij een andere club dan de WSKLuM een tijdelijke ligplaats genieten moeten zonder verwijl alle richtlijnen van de gastclub opvolgen; indien er geen gevolg gegeven wordt zal de gastclub uw boot laten verplaatsen voor kosten en risico van de eigenaar.

Wij vragen nogmaals om het secretariaat en het personeel niet te belasten met onnodige vragen. Wij moeten onze tijd goed benutten om zo veel als mogelijk in eigen regie te kunnen verwezenlijken, dit in het belang van onze portemonnee.

Van harte dank voor uw begrip en medewerking.

Max De Baere
Secretaris.

Hier klikken voor de planning.
 


Nederlandse tekst hier klikken

 

RENOVATION NOVUS PORTUS

Cher Membre,
Début des années septante le ministère des travaux publics a décidé de bâtir un nouveau port de plaisance lequel fera partie des plus grands ports du Nord Europe.
Ce port a reçu le nom de Novus Portus et satisfera aux besoins de la plaisance.
La vision des autorités responsables était la bonne et est à la base du succès de Nieuport.
Après 40 ans de service les installations doivent être rénovées.
Il a été décidé de renouveler complètement le port. Les travaux seront effectués durant la période d'octobre 2016 à mai 2017.
Réservez le plus vite possible la date pour la sortie de votre bateau. Les bateaux qui restent à l'eau seront obligés de bouger vers un club qui est dans la possibilité de nous aider.
Svp.. ne nous contactez pas inutilement, nous vous tenons au courant par e-mail.
Aves nos sincères remerciements à AMDK et au Vlaams ministerie van Openbare werken.

Si ceci n’est pas une bonne nouvelle !  Après de nombreux pourparlers, l’ AMDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust), est persuadée qu’une rénovation totale des installations vieillissantes du Novus Portus est nécessaire.  Les arguments percutants sont l’amélioration de la sécurité et la diminution des frais d’entretien.
Le ministère flamand des travaux publics a finalement décidé d’investir dans ce renouvèlement et d’opter pour une infrastructure progressive, efficiente et d’entretien commode.
Récemment, il a été décidé que la première phase des travaux c-à-d la partie du WSKLuM sera effectuée pendant l’hiver 2016 / 2017.
On ne peut pas faire d’omelette, sans casser des œufs.  Pour cela, nous comptons sur votre collaboration absolue.Le non suivi de nos directives amènera un retard dans les travaux, ce qui ne sera pas toléré.

Ci-dessous, l'énumération planifée des 10 étapes sous réserve de modifications :

 1.  1/10 à 31/10/2016 – A FAIRE PAR LES PROPRIETAIRES DE BATEAU:
  - pontons O à G : libérer tous les amarrages suivant schéma
   
 2. 1/11 à 30/11/2016 – A FAIRE PAR LES PROPRIETAIRES DE BATEAU:
  - pontons F à A : Libérer tous les amarrages suivant schéma
   
 3. 5/12 jusqu'au 31/01/2017 – A FAIRE PAR LES TRAVAUX DE DRAGAGE:
  - 5/12 à 18/12/2016: Pontons O à G: Dragage
  - 16/01 à 31/01/2017: Pontons F à A: Dragage
   
 4. 1/10 au 30/11/2016 – A FAIRE PAR LE PERSONNEL:
  - Pontons O à A:
  - Tous les catways sont immédiatement placés sur terre ferme
  - Toutes les superstructures sont retirés (electricité, eau, WiFi, éclairage, câblage, balustrades, lecteurs de cartes d'accès, vitrines, extincteurs, bouées de sauvetage, sonorisation, ..)
  - Tous les pontons sont placés à sec
  - Rénovation des catways de 8m et de 6m
  - Adaptation des catways Poralu
  - Nouvelles connexions placées sur tous les catways.
  - Secrétariat: formater le nouveau plan d'amarrage.
   
 5. 2/01 au 31/01/2017 – A FAIRE PAR AMDK
  - 12 rampes de descente sont enlevées et rénovées
  - 12 anciens embarcadères en béton sont enlevés.
   
 6. 16/1 au 31/03/2017 – A FAIRE PAR AMDK
  - Retirer les 33 vieux piliers
  - Construire 3 nouveaux embarcadères en béton.
   
 7. 01/03 au 14/04/2017 – A FAIRE PAR AMDK
  - Enfoncement des npuveaux piliers
  - Construire les 3 nouveaux embarcations en béton
   
 8. 01/04 au 30/04/2017 – A FAIRE PAR PORALU / AMDK
  - Mise en place des nouveaux pontons
  - Mise en place des 6 nouvelles rampes de descente
   
 9. 01/04 au 20/05/2017 – A FAIRE PAR LE PERSONNEL
  - Replacer les superstructures sont retirés (electricité, eau, WiFi, éclairage, câblage, RVS balustrades, lecteurs de cartes, vitrines, extincteurs, bouées de sauvetage, sonorisation, readers, ..)
   
 10. 28/04 au 15/5/2017 – A FAIRE PAR LE SECRETARIAT
  - Organiser le retour des bateaux à leur emplacement attribué.

Directives pour les proprétaires de bateaux

Le Secrétariat distribuera le calendrier par e-mail avec la date limite pour libérer votre amarrage. Etant donné que tous les pontons disparaisent, les déplacements au sein de notre club ne sont pas une option. Le WSKLuM ne déplacera pas les bateaux. Chaque propriétaire de bateau est responsable et, si nécessaire, devra trouver une solution adaptée.

Les propriétaires de bateaux qui ont réseervé un ber:
- Il vous est demandé de fixer, le plus vite possible, une date pour l'hivernage avec le Secrétariat
- Dans tous les cas, vous êtes tenu de libérer votre amarrage selon le schéma communiqué par e-mail

Les propriétaires des bateaux, qui restent dans l'eau, doivent tenir compte des points suivants:
- Vous êtes tenu de libérer votre amarrage selon le schéma communiqué par e-mail
- KYCN et VVW mettront à notre dispotion, dans la mesure du possible, un nobre limité d'amarrages. Vous devez être conscients, cependant, qu'ils doivent libérer leur port durant les travaux de dragage
- Les clubs d'Ostende, Blankenberge et Zeebrugge seront également contactés pour fournir des amarrages.
- Les propriétaires de bateau, qui rçoivent d'un autre club que le WSKLuM, un amarrage temporaire, doivent suivre les directives du club hôte sans retard; si vous ne suivez pas ces directives, le club hôte fera déplacer votre bateau à vos frais et à vos risques.

Nous vous demandons de ne pas surcharger le Secrétariat et le personnel avec des questions inutiles. Nous devons maintenant faire de bon usage de notre temps pour réaliser, au mieux, notre propre gestion.., ceci dans l'intérêt de notre porte-monnaie.

Merci beaucoup pour votre compréhension et votre coopération.

Max De Baere
Secrétaire

 


Wij hechten waarde aan Uw mening / Nous attachons de l'importance à votre opinion / we appreciate your comments /  Ihre Kommentare freuen :  info@wsklum.be.
Copyright © 2000 M.C.M. bvba
Laatst bijgewerkt / Dernière mise à jour / Last update: 21/08/2017