• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

Assemblée Générale 28 janvier 2023

Saturday 28 January 2023

Onderstaande is afhankelijk van het vigerend corona protocol en is voor wijziging vatbaar
-  Gezien de corona maatregelen is enkel het effectief (militair) lid in regel met de clubbijdragen en niet vergezeld van partner of derde toegelaten tot het bijwonen van de vergadering .
-  Elke deelnemer is bij aankomst verplicht tot het dragen van een mondmasker, het aanbrengen van ontsmettingsgel, een onderlinge afstand van 1,5m te houden en zich onmiddellijk naar zijn  gereserveerde zitplaats te begeven.
-  Op elke zitplaats ligt een map met een kiesbrief, een kopij van de resultaatrekening van het voorbije jaar en een kopij van de begroting van het nieuwe jaar. .
-  Relevante vragen of voorstellen van algemeen belang dienen schriftelijk vóór 15 januari 2022 aan de Voorzitter gericht te worden door gebruik van het webformulier onderaan deze pagina;
-  Registratie: elke deelnemer dient zich voorafgaand vóór 15 januari 2022 te registreren door gebruik van hetzelfde webformulier onderaan deze pagina.
-  De vergaderzaal is vanaf 10.45u toegankelijk voor ondertekening van het aanwezigheidsformulier. Na 10.55u worden de deuren gesloten.

 

PROGRAMMA EN AGENDA
10.45u : Registratie : Openen der deuren en ondertekenen van het aanwezigheidsformulier.
10.55u : Einde van de ondertekening.
11.00u : Algemene vergadering
            - Welkomstwoord van de Voorzitter en korte inleiding;
            - Voorleggen en goedkeuren van de balans 2021 en de begroting 2022;
            - Bijdragen 2023;
            - Kwijting verlenen aan de bestuurders en rekeningtoezichters;
            - Bondig verslag de secties;
            - Verkiezing van de bestuurders ter vervanging van de heren De Clercq E. en Van Schoor M., allen uittredend en herkiesbaar;
            - Voorstellen van de kandidaten afgevaardigden van de genodigde leden;
            - Vragen moment: beantwoorden van de schriftelijk gestelde vragen;
            - Afhankelijk van de vigerende corona maatregelen is het mogelijk dat de club bar en restaurant gesloten zijn.
12.00u : Raad van Bestuur
            - Enkel voor bestuurders.


Ce qui suit dépend du protocole corona actuel et est sujet à changement
- Compte tenu des mesures corona, seul le membre (militaire) effectif en règle des contisations et non accompagné d'un partenaire ou d'un tiers est autorisé à assister à la réunion.
- À l'arrivée, chaque participant est obligé de porter un masque buccal, d'appliquer un gel désinfectant, de garder une distance de 1,5 m et de se rendre immédiatement à son siège réservé.
- Sur chaque siège se trouve un dossier avec un bulletin de vote, une copie des comptes financiers de l'année écoulée ainsi qu'une copie du budget de la nouvelle année. .
- Les questions ou propositions pertinentes d'intérêt général doivent être adressées par écrit au Président avant le 15 janvier 2022, en utilisant le formulaire web en bas de cette page;
- Inscription: chaque participant doit s'inscrire avant le 15 janvier 2022 en utilisant le même formulaire web en bas de cette page.
- La salle de réunion est accessible à partir de 10h45 pour la signature du bulletin de présence. Les portes seront fermées après 10 h 55.

PROGRAMME ET AGENDA
10.45h: Inscription: Ouverture des portes et signature du bulletin de présence.
10.55h: Fin dees signatures.
11.00h: Assemblée générale
           - Mot de bienvenue du Président et brève introduction;
           - Présentation et approbation du bilan 2021 et du budget 2022;
           - Contributions 2023;
           - Donner quitance aux administrateurs et aux contrôleurs des comptes;
           - Bref rapport des sections;
           - Élection des administrateurs en remplacement de MM. De Clercq E. et Van Schoor M., tous sortants et rééligibles;
           - Proposer les candidats délégués des membres invités;
           - Moment de questions: réponses aux questions posées par écrit;
           - Selon les mesures corona actuelles, il est possible que le bar du club et le restaurant soient fermés.
12h00: Conseil d'administration
          - Uniquement pour les membres du comité


Stel hier ten laatste op 16 januari 2021 bondig uw vraag of voorstel die van algemeen belang en relevant voor de AV moet zijn.
Bevestig hier indien je al dan niet zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van 29/01/2022