• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

BOOTLIFT OF HOOGTEWERKER GEBRUIKTE TERMEN

 

AFSPUITPLATFORM : betekent het verhard platform dat uitgerust is voor het afspuiten van de BOOT met de hogedrukreiniger op een ecologisch verantwoorde wijze .

BOOT : een vaartuig dat zich binnen de aanhorigheden van de Club bevindt of verplaatst en

  1. ten allen tijde in goede staat en vaarklaar verkeert ;
  2. die geregistreerd is zoals bepaald in Art. 4. van de wet op de pleziervaart van 1 juli 2018 ;
  3. waarvan het registratienummer duidelijk zichtbaar is aangebracht op het vaartuig volgens de bepalingen in Art. 2.20 van het Koninklijk Besluit betreffende de pleziervaart van 28 juni 2019 ;
  4. die in regel is met de vigerende wetgeving en reglementen betreffende de pleziervaart;

BOOTLIFT : de BOOTLIFT van de FILIAAL of van een contractant.

BOOTSTOEL :  een bootstoel die eigendom is van de CLUB en waarvan de staat gekend en aanvaard is door de SKIPPER , die gehouden is om de staat van de bootstoel regelmatig te controleren en elke anomalie of gebrek onmiddellijk en schriftelijk te melden aan de MANAGER om zo grote problemen te voorkomen, o.a. indeuken van de romp en omvallen van de BOOT.   

BOTENPARKING : betekent het geheel van de parkings waar de boten gestald worden en die in beheer zijn door de CLUB, alsook de toegangspoorten, de omheining, de containerparken en alle ondersteunende diensten en uitrustingen daarvan.

CARENAGE : de operatie van het uit het water lichten van de BOOT met de BOOTLIFT : het verrijden ervan naar het AFSPUITPLATFORM  waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten de beschikking over de hogedrukreiniger of de waterslang krijgt om zelf het onderwaterschip te reinigen, en ten slotte het terug te water plaatsen van de BOOT.

CLUB : de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort vzw en diens filiaal Yachting Services nv of waar de context dit toelaat gelijk welke afgevaardigde of verantwoordelijke van de CLUB.

FILIAAL :  Yachting Services nv, de vennootschap die instaat voor het stallen van de BOTEN en de TOEBEHOREN ervan.

10° GANGBAAR TARIEF : het tarief dat actueel in gebruik is voor de facturatie van de geleverde diensten of goederen door de CLUB. Dit tarief wordt regelmatig aangepast en is zichtbaar op de website www.wsklum.be  en is uitgehangen ad valvas in de CLUB.

11° GEBOEKTE PERIODE : de jaarlijkse, de semestriële, de trimestriële, de maandelijkse, week of dag periode van reservatie of bezetting van een LIGPLAATS of STANDPLAATS zoals in voorkomend geval ernaar gerefereerd wordt in het GANGBAAR TARIEF.

12° HAVEN : het gedeelte van de jachthaven te Nieuwpoort en de aanpalende gronden en gebouwen die al dan niet in concessie gegeven zijn aan de CLUB, onder meer het Clubhuis met havenkantoor, de toegangssteigers, de pontons, de vingerpieren, de toegangstrappen, de voertuigen- en botenparkings, het afspuitplatform, de containerparken, het kinderspeelplein en alle bijhorende diensten en uitrustingen daarvan.

13° LID  & TOEGETREDEN LID : de persoon zoals in de statuten van de CLUB bepaald.

14° LIGPLAATS : de plaats te water die door de CLUB aan een vaartuig is toegekend, ongeacht of dit vaartuig de plaats al dan niet bezet.

15° LIGPLAATSVERGOEDING :  het totaal van de te betalen bijdragen, met inbegrip van taksen en retributies, boetes, en verhogingen, die verband hebben met het bezetten van een LIGPLAATS of een STANDPLAATS  en met de diensten al dan niet daaraan verbonden die door de CLUB gefactureerd worden rekening houdend met de GEBOEKTE PERIODE, de genoten diensten en het GANGBAAR TARIEF. De LIGPLAATSVERGOEDINGEN worden onder geen enkel beding teruggegeven.

16° MANAGER : is de verantwoordelijke persoon die belast is met het administratief en operationeel beheer van de CLUB.

17° MAST OP/AF PLAATSEN : de operatie waarbij de mast die door de SkIPPER werd voorbereid om van de BOOT verwijderd te worden of op de BOOT teruggeplaatst te worden met behulp van de hoogtewerker door een OPERATEUR bediend en uitgevoerd wordt waarbij het begeleiden tijdens het optillen of neerlaten van de mast van of op de BOOT onder de algehele verantwoordelijkheid van de SKIPPER gebeurt.

18° MOTOR IN OF UIT DE BOOT LICHTEN : de operatie waarbij de motor die door de SkIPPER werd voorbereid om van de BOOT verwijderd te worden of in de BOOT teruggeplaatst te worden met behulp van de hoogtewerker door een OPERATEUR bediend en uitgevoerd wordt waarbij het begeleiden tijdens het optillen of neerlaten van de motor uit of in de BOOT onder de algehele verantwoordelijkheid van de SKIPPER gebeurt.

19° OPERATEUR : de persoon die in opdracht van de CLUB de BOOTLIFT of de HOOGTEWERKER bedient.

20° SKIPPER : de eigenaar(s), al dan niet geregistreerd in de CLUB, agenten, huurders, vertegenwoordigers, licentie- of opdrachthouders, of elke persoon die ogenschijnlijk een verantwoordelijkheid draagt over om het even welk vaartuig en toebehoren en over om het even welke bemanning, familie of genodigden van de SKIPPER.

21° STANDPLAATS :  de plaats op een BOTENPARKING die aan een vaartuig of trailer is toegekend, ongeacht of dit vaartuig de plaats al dan niet bezet.

22° STALLING KORTE DUUR : de operatie van het lichten met de BOOTLIFT van de BOOT uit het water of van een trailer, vervolgens het verrijden ervan naar het AFSPUITPLATFORM waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten de beschikking  over de hogedrukreiniger of de waterslang krijgt om zelf het onderwaterschip te reinigen en ten slotte het plaatsen van de BOOT op een BOOTSTOELl binnen de BOTENPARKING gedurende een korte periode van maximum 15 opeenvolgende dagen.

23° STATUTEN : betekent de STATUTEN van de CLUB en van diens FILIAAL;

24° WINTERSTALLING : de operatie van het lichten met de BOOTLIFT van de BOOT uit het water of vanaf een trailer, vervolgens het verrijden ervan naar het AFSPUITPLATFORM waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten de beschikking over de hogedrukreiniger of de waterslang krijgt om zelf het onderwaterschip te reinigen en ten slotte het plaatsen van de BOOT op een BOOTSTOEL binnen de BOTENPARKING gedurende een periode gaande van 15 september van het huidig jaar tot 15 juni van het daarop volgend jaar.

25° ZOMERSTALLING : de operatie van het lichten met de BOOTLIFT van de BOOT uit het water of van een trailer, vervolgens het verrijden ervan naar het AFSPUITPLATFORM waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten de beschikking over de hogedrukreiniger of de waterslang krijgt om zelf het onderwaterschip te reinigen en ten slotte het plaatsen van de BOOT op een BOOTstoel binnen de BOTENPARKING gedurende een periode van 15 mei tot 15 oktober van eenzelfde jaar.