• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

BOOTSTOEL RESERVATIE WINTER 2023-2024

Door het invullen en versturen per e-mail van dit formulier verklaar ik een bootstoel te reserveren voor de komende winter.
Leden die reserveren voor 30 september van het jaar van deze aanvraag hebben voorrang afhankelijk van de resterende disponibiliteit op dit moment.
Enkel de Nederlandse tekst is geldig.

En remplissant et en envoyant par courriel ce formulaire je déclare réserver un ber pour l'hivernage prochain.
Les membres qui réservent avant le 30 septembre de l'année de cette demande sont prioritaires selon la disponibilité du moment.
Seul le texte en Néerlandais est valable.

Gelieve het formulier in te vullen e onderaan via de submit knop te versturen. Alvast bedankt !
Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer en bas via le bouton submit. Merci d'avance !

Gegevens aanvrager
Numéro de régistre national.
Gegevens van de boot: / Données du bateau
Geef het juiste type, bijv. Bavaria 38, Etap 22 - Donnez le type, p.e. Bavaria 38, Etap 22
IN CENTIMETERS
Totale lengte - Longueur totale
IN CENTIMETERS
Breedte / Largueur
IN CENTIMETERS
Diepgang - Tirant d'eau
De volgende definities zijn van toepassing in onderhavig webformulier: “CLUB” betekent de Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort vzw en/of diens filiaal Yachting Services nv of waar de context dit toelaat gelijk welke afgevaardigde of verantwoordelijke van de CLUB. “BOOT” betekent een vaartuig in goede staat en vaarklaar, die geregistreerd is zoals bepaald in Art. 4. van de wet op de pleziervaart van 1 juli 2018 en waarvan het registratienummer duidelijk zichtbaar is aangebracht op het vaartuig volgens de bepalingen in Art. 2.20 van het Koninklijk Besluit betreffende de pleziervaart van 28 juni 2019. “SKIPPER” betekent de eigenaar(s) (al dan niet geregistreerd in de CLUB), agenten, huurders, vertegenwoordigers, licentie- of opdrachthouders, of elke persoon die ogenschijnlijk een verantwoordelijkheid draagt over om het even welk vaartuig en toebehoren en om het even welke bemanning, familie of genodigden van de SKIPPER. “LID” betekent de persoon zoals in de statuten van de CLUB bepaald. “HAVEN” betekent het gedeelte van de jachthaven te Nieuwpoort en de aanpalende gronden en gebouwen die in concessie gegeven zijn aan de CLUB, onder meer het Clubhuis met havenkantoor, de pontons, de vingerpieren, de toegangstrappen en toegangsplatformen, de voertuigen- en botenparkings, het afspuitplatform, de containerparken, het kinderspeelplein en alle bijhorende diensten en uitrustingen daarvan. “BOTENPARKING” betekent de parkings waar de boten gestald worden en die in beheer zijn door de CLUB, de toegangspoorten, de omheining, de containerparken en alle ondersteunende diensten en uitrustingen daarvan. “LIGPLAATS” betekent de plaats te water die door de CLUB aan een vaartuig is toegekend, ongeacht of dit vaartuig de plaats al dan niet bezet. “STANDPLAATS” betekent de plaats op een BOTENPARKING die aan een vaartuig of trailer is toegekend, ongeacht of dit vaartuig de plaats al dan niet bezet. “GANGBAAR TARIEF” betekent het tarief dat actueel in gebruik is voor de facturatie door de CLUB. Dit tarief wordt regelmatig aangepast, is zichtbaar op de website www.wsklum.be en is uitgehangen in de CLUB. “LIGPLAATSVERGOEDING” omvat het totaal van de te betalen bijdragen, met inbegrip van taksen en retributies, boetes, en verhogingen, die verband hebben met het bezetten van een LIGPLAATS te water of een STANDPLAATS aan de wal en met de diensten daaraan verbonden die door de CLUB gefactureerd worden rekening houdend met de GEBOEKTE PERIODE, de genoten diensten en het GANGBAAR TARIEF. De LIGPLAATSVERGOEDINGEN worden niet teruggegeven. “MANAGER” is de verantwoordelijke persoon die belast is met het administratief en operationeel beheer van de CLUB. “GEBOEKTE PERIODE” betekent de jaarlijkse, de semestriële, de trimestriële, de maandelijkse, week of dag periode van reservatie of bezetting van een LIGPLAATS of STANDPLAATS zoals in voorkomend geval ernaar gerefereerd wordt in het GANGBAAR TARIEF van de CLUB. “EVENEMENT” betekent elke bijeenkomst van twee of meer personen op uitnodiging van de SKIPPER aan boord van het vaartuig of in de HAVEN met als doel entertainment, publieke relaties, zakelijke promoties, en gelijkwaardige bijeenkomsten. “CARENAGE” betekent de operatie van het uit het water lichten van de BOOT met de bootlift, het verrijden ervan naar het afspuitplatform waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten de beschikking over de hogedrukreiniger krijgt om het onderwaterschip te reinigen, en ten slotte het terug te water plaatsen van de boot. “WINTERBERGING” betekent de operatie van het lichten van de boot met de bootlift uit het water of van een trailer, het verrijden ervan naar het afspuitplatform waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten over de hogedrukreiniger beschikt om het onderwaterschip te reinigen en ten slotte het plaatsen van de boot op een bootstoel binnen de BOTENPARKING gedurende een periode gaande van 15 september van het huidig jaar tot 15 juni van het daarop volgend jaar. “ZOMERBERGING” betekent de operatie van het lichten van de boot met de bootlift uit het water of van een trailer, het verrijden ervan naar het afspuitplatform waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten over de hogedrukreiniger beschikt om het onderwaterschip te reinigen en ten slotte het plaatsen van de boot op een bootstoel binnen de BOTENPARKING gedurende een periode gaande van 15 mei tot 15 oktober van eenzelfde jaar. “STALLING KORTE DUUR” betekent de operatie van het lichten van de boot met de bootlift uit het water of vanaf een trailer, het verrijden ervan naar het afspuitplatform waar de SKIPPER gedurende maximum 30 minuten de beschikking krijgt over de hogedrukreiniger om het onderwaterschip te reinigen en ten slotte het plaatsen van de boot op een bootstoel binnen de BOTENPARKING gedurende een korte periode van maximum 15 opeenvolgende dagen. “MAST OP/AF” betekent het afnemen of het terugplaatsen van de mast op de boot met behulp van de hoogtewerker. Indien de SKIPPER nog geen lid is van de CLUB, dan aanvaardt hij, door het indienen van onderhavig webformulier, te worden opgenomen als tijdelijk lid van de CLUB. Door het invullen en indienen van dit webformulier per e-mail verklaart de SKIPPER het Huishoudelijk reglement en de Statuten van de CLUB zoals deze gepubliceerd zijn op de website www.wsklum.be op het moment van indienen van deze aanvraag van GEBOEKTE PERIODE met inbegrip van alle latere aanpassingen volledig te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De SKIPPER verklaart tevens het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen aan deze documenten geldt het publiceren ervan ofwel via e-mail aan de leden, ofwel het publiceren ervan op de website www.wsklum.be . De SKIPPER verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in onderhavig webformulier juist zijn en dat hij onmiddellijk, spontaan en schriftelijk elke wijziging ervan aan de CLUB per e-mail of per aangetekende brief zal melden. De SKIPPER verklaart zich akkoord, zonder enig voorbehoud te maken, met de onderstaande richtlijnen, verplichtingen en procedures: 1) de SKIPPER dient zich spontaan en voorafgaand aan de operatie van CARENAGE, of STALLING KORTE DUUR, of WINTER- of ZOMERBERGING, of MAST OP/AF in de CLUB te melden voor de briefing en de ondertekening van het formulier “Overeenkomst Stallen & verplaatsen van boten & bijbehoren”. 2) indien de CLUB om welke reden ook gesloten is dient de SKIPPER zich spontaan en voorafgaand aan de operatie van CARENAGE, of STALLING KORTE DUUR, of WINTER- of ZOMERBERGING, of MAST OP/AF bij de bootliftoperateur te melden voor de briefing en de ondertekening van het formulier “Overeenkomst Stallen & verplaatsen van boten & bijbehoren”; 3) de SKIPPER dient elke schade opgelopen tijdens de operatie onmiddellijk aan de bootliftoperateur te melden en dient in dubbel exemplaar een schriftelijk rapport van het incident op te maken waarin zowel zijn versie als deze van de operateur opgenomen zijn. Dit rapport dient zowel door de SKIPPER als door de bootliftoperateur ondertekend te worden. Er dienen relevante foto’s van de beschadiging genomen en toegevoegd te worden aan het incident rapport; 4) na de GEBOEKTE PERIODE van CARENAGE, of STALLING KORTE DUUR, of WINTER- of ZOMERBERGING, of MAST OP/AF zal de SKIPPER zijn boot onmiddellijk van de BOTENPARKING verwijderen of laten verwijderen. 5) de CLUB is geen bewaarnemer van de gestalde eigendommen binnen de HAVEN. De CLUB is niet aansprakelijk, hetzij in contract of anderszins, voor enig verlies, diefstal of enige andere schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan een vaartuig of andere eigendom van de SKIPPER of anderen die claimen via de SKIPPER, behalve voor zover dat verlies, diefstal of schade kan worden veroorzaakt door opzettelijke daad van de CLUB of degenen waarvoor de CLUB verantwoordelijk is. 6) de BOTENPARKING is omheind en is toegankelijk via de schuifpoorten die met elektronische badge bediend worden. Deze schuifpoorten zijn in princiep dicht, zij kunnen evenwel om operationele reden geopend zijn onder meer gedurende de operaties met de bootlift of de mastenkraan. Deze poorten worden automatisch geopend bij stroompannes en bij systeempannes in het algemeen. 7) de CLUB kan ligplaatsen, uitrustingen of aangrenzende eigendommen verwijderen om het even welke voorwaarde en reden die zij geschikt acht en de CLUB biedt geen garantie voor de beschikbaarheid van diensten (zoals de levering van water, elektriciteit en wifi), noch is de CLUB verantwoordelijk voor eventuele storingen van dergelijke diensten en uitrustingen. 8) de SKIPPER die een WINTERBERGING reserveert geeft opdracht aan de CLUB om voor 15/12 van het jaar van indienen van onderhavig webformulier zijn boot op de BOTENPARKING te stallen en zal hiertoe ten laatste op 15 november van hetzelfde jaar een datum en uur in gemeen akkoord met de CLUB vastleggen. De SKIPPER geeft tevens opdracht aan de CLUB om voor 15/6 van het volgend jaar zijn boot terug in het water of op een trailer te plaatsen en zal hiertoe ten laatste op 15/04 van dat jaar een datum en uur in gemeen akkoord met de CLUB vastleggen; 9) de SKIPPER is verplicht om zijn gestalde of aangemeerde boot buiten de HAVEN te verwijderen vooraleer zijn boot te verkopen; 10) de kosten voor het verplaatsen van een boot in WINTERBERGING ten gevolge van later in het water te gaan dan 15/6 van het jaar volgend op het jaar van indienen van de reservatie zijn ten laste van de SKIPPER; 11) de CLUB is gemachtigd om een gestalde boot om reden van organisatie of veiligheid te verplaatsen; 12) De SKIPPER verklaart zich voor akkoord dat de CLUB een pandrecht heeft op zijn BOOT, vaartuigen, trailers, masten en op alle overige gestalde goederen voor de betaling van de verschuldigde bedragen. 13) De SKIPPER ontslaat de CLUB van elke aansprakelijkheid wegens schade, verdwijning of ongevallen aan hemzelf of aan de goederen onder het beheer van de CLUB. Daarentegen is de SKIPPER aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door hemzelf of door de goederen onder zijn beheer. 14) Tijdens het manoeuvre blijft het de algehele verantwoordelijkheid van de SKIPPER om aan de operateur de plaatsen aan te wijzen waar de hijsbanden van de bootlift of mastenkraan zich moeten bevinden ten einde de BOOT op een veilige manier te hijsen. 15) De SKIPPER verklaart door het indienen van onderhavig webformulier verzekerd te zijn voor schade aan derden. 16) De SKIPPER dient verzekerd te zijn voor de schade die bij het gebruik van de stalling- en vervoerfaciliteiten (bootlift, bootstoel, werkboot, vorklift, hijskranen, hogedrukreiniger, trailers en diens meer) aan zijn BOOT of ander materiaal zou kunnen aangericht worden; de eventuele vrijstelling blijft ter laste van de SKIPPER. 17) De SKIPPER erkent dat in geval van betwisting i.v.m. de diensten verleend door de CLUB, de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van het Huishoudelijk reglement, de rekeningen en betalingen, alleen het Belgische nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing zijn en enkel het Vredegerecht van Nieuwpoort en/of de Rechtbanken van Veurne bevoegd zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ceci est une traduction. En cas de discordance, la version néerlandophone prévaut. Les définitions suivantes sont d’application pour le présent formulaire : « CLUB » signifie Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort vzw et/ou sa filiale la Yachting Services nv ou, là où le contexte le permet, à tout délégué ou responsable du CLUB. « BATEAU » signifie un navire en bon état et prêt à naviguer qui est enregistré conformément à l’article 4 de la loi du 1er juillet 2018 sur les bateaux de plaisance , et dont le numéro d’enregistrement est clairement lisible sur le bateau conformément aux dispositions de l’article 2.20 de l’arrêté royal du 28 juin 2019 relatif aux bateaux de plaisance. « SKIPPER » signifie le(s) propriétaire(s) (enregistré au club ou non), agents, loueurs, représentants, détenteur de licence ou de mission, ou toute autre personne qui visiblement porte une responsabilité envers un quelconque bateau et accessoires et tout membre d’équipage, famille ou invités du SKIPPER. « MEMBRE » signifie la personne telle que définie par les statuts du CLUB. « PORT » signifie la partie du port nautique de Nieuport et les terrains y attenants et les bâtiments faisant partie de la concession du CLUB, entre autres le clubhouse avec le bureau du port, les pontons, les catways, les passerelles et plates-formes d’accès, les véhicules et parkings de bateaux, la plate-forme de nettoyage, les parcs à containers, la plaine de jeux pour enfants et les services et équipements y afférents. « PARKING BATEAUX » signifie les parkings où sont entreposés les bateaux et qui sont gérés par le CLUB, les portes d’accès, les clôtures, les parcs à containers et tous les services et accessoires y afférents. « PLACE D’AMARRAGE » signifie la place dans l’eau attribuée par le CLUB à un bateau, que celle-ci soit ou non occupée par le bateau en question. « EMPLACEMENT » signifie la place attribuée à un bateau ou sa remorque sur le PARKING BATEAUX, que celle-ci soit ou non occupée par le bateau ou la remorque en question. « TARIF D’APPLICATION » signifie le tarif appliqué actuellement pour la facturation par le CLUB. Ce tarif est régulièrement adapté, est disponible sur le site www.wsklum.be et est affiché au CLUB. « DROITS D’AMARRAGE » englobe le total des sommes à payer, y compris les taxes et contributions, amendes et augmentations ayant un lien avec la détention d’une PLACE D’AMARRAGE ou d’un EMPLACEMENT et avec les services y afférents qui sont facturés par le CLUB en tenant compte de la PERIODE RESERVEE, les services prestés et le TARIF D’APPLICATION. Les DROITS D’AMARRAGE ne sont pas restitués. « MANAGER » est la personne responsable qui est en charge de la gestion administrative et opérationnelle du CLUB. « PERIODE RESERVEE » signifie la période annuelle, semestrielle, mensuelle, moment de la semaine ou du jour de réservation ou d’occupation d’une place d’amarrage ou d’emplacement à laquelle, dans le cas échéant, il est fait référence dans le TARIF D’APPLICATION du CLUB. « EVENEMENT » signifie tout rassemblement de deux ou plus de personnes sur invitation d’un SKIPPER à bord du bateau ou dans le PORT dans un but de divertissement, de relations publiques, promotions d’affaires et rassemblements équivalents. « CARENAGE » signifie l’opération de sortir de l’eau un bateau avec le lift à bateau, le transport vers la plate-forme de nettoyage à jet d’eau où le SKIPPER aura alors accès au nettoyeur haute pression pendant un maximum de 30 minutes pour nettoyer les œuvres vives du navire et enfin la remise à l’eau du bateau. « ENTREPOSAGE D’HIVER » signifie l’opération consistant à soulever le bateau avec le lift à bateau hors de l'eau ou à partir d'une remorque, le transport vers la plate-forme de nettoyage où le SKIPPER aura alors accès au nettoyeur haute pression pendant un maximum de 30 minutes pour nettoyer les œuvres vives du navire et enfin l’entreposage du bateau sur un ber sur le PARKING BATEAUX pendant une période allant du 15 septembre de cette année au 15 juin de l’année suivante. « ENTREPOSAGE D’ETE » signifie l’opération consistant à soulever le bateau avec le lift à bateau hors de l'eau ou à partir d'une remorque, le transport vers la plate-forme de nettoyage où le SKIPPER aura alors accès au nettoyeur haute pression pendant un maximum de 30 minutes pour nettoyer les œuvres vives du navire et enfin l’entreposage du bateau sur un ber sur le PARKING BATEAU pendant une période allant du 15 mai au 15 octobre de la même année. «ENTREPOSAGE COURT TERME », signifie l’opération consistant à soulever le bateau avec le lift à bateau hors de l'eau ou à partir d'une remorque, le transport vers la plate-forme de nettoyage où le SKIPPER aura alors accès au nettoyeur haute pression pendant un maximum de 30 minutes pour nettoyer les œuvres vives du navire, et enfin l’entreposage du bateau sur un ber sur le PARKING BATEAUX pendant une courte période de maximum 15 jours consécutifs. « MATAGE/DEMATAGE » signifie l’enlèvement ou la remise en place du mât sur le bateau à l’aide de l’élévateur. Si le SKIPPER n'est pas encore membre du CLUB, il accepte, en soumettant ce formulaire, d'être intégré en tant que membre temporaire du CLUB. En introduisant cette demande par courriel, le SKIPPER déclare avoir pris connaissance, accepter sans restriction et vouloir respecter le Règlement d'ordre intérieur et les Statuts du CLUB telles que ceux-ci sont publiées sur le site www.wsklum.be à la date de l'introduction de la demande de cette PERIODE RESERVEE ainsi que les modifications ultérieures qui seront toujours disponibles sur simple demande au secrétariat du club. Le SKIPPER accepte également le principe que l'annonce officielle des modifications de ces documents se fasse soit via courriel aux membres soit via une publication sur le site www.wsklum.be. Le SKIPPER déclare sur l'honneur que toutes les données sur le présent formulaire sont exactes et complètes et qu'il fera parvenir par écrit immédiatement et spontanément par courriel ou pli recommandé au club toute modification survenue à ces données. Le SKIPPER se déclare d’accord sans restriction avec les conditions, obligations et procédures ci-dessous: 1) le SKIPPER doit se présenter au CLUB spontanément et préalablement à l’opération de CARENAGE, d’ENTREPOSAGE COURT TERME, d’ENTREPOSAGE D’ÉTÉ ou d’HIVER, de MATAGE/DEMATAGE, pour le briefing et la signature du formulaire "Accord Entreposage & déplacement des bateaux et accessoires" ; 2) si le CLUB est fermé pour une raison quelconque, le SKIPPER doit spontanément et avant l'opération de CARENAGE, d’ENTREPOSAGE COURT TERME, d’ENTREPOSAGE D’ÉTÉ ou d’HIVER, ou de MATAGE/DEMATAGE , se présenter à l'opérateur du lift à bateaux pour le briefing et la signature du formulaire "Accord Entreposage & déplacement des bateaux et accessoires"; 3) le SKIPPER doit immédiatement signaler tout dommage survenu pendant l'opération à l'opérateur du lift à bateaux et rédiger en double exemplaire un rapport d'incident reprenant sa version des faits ainsi que celle de l’opérateur. Ce rapport doit être signé par le SKIPPER et par l’opérateur du lift à bateaux. Des photos pertinentes des dégâts doivent être prises et jointes au rapport d’incident ; 4) après la PERIODE RESERVEE de CARENAGE, d’ENTREPOSAGE COURT TERME, d’ENTREPOSAGE D’ÉTÉ ou d’HIVER, ou de MATAGE/DEMATAGE, le SKIPPER retirera immédiatement son bateau du PARKING BATEAUX ou le fera enlever. 5) Le CLUB n’est pas dépositaire des biens entreposés dans le PORT. Le CLUB ne peut être tenu pour responsable, par contrat ou autre, de toute perte, vol ou dommage de toute origine occasionnés à un bateau ou toute autre propriété du skipper ou d’autres personnes mandatées par le SKIPPER, sauf si la perte, le vol ou les dommages ont été occasionnés par un acte intentionnel du CLUB ou par une personne pour laquelle le CLUB est responsable. 6) Le PARKING BATEAUX est clôturé et est accessible via les portes coulissantes commandées par le badge électronique. Ces portes coulissantes sont en principe toujours fermées, elles peuvent cependant être ouvertes entre autres pendant les opérations avec le lift à bateaux ou l’élévateur de mâts. Ces portes s’ouvrent automatiquement en cas de pannes électriques ou du système en général. 7) Le CLUB peut enlever des places d’amarrage, des équipements ou propriétés avoisinantes sous n’importe quelle condition et pour n’importe quelle raison qu’il estime justifiée et le club ne donne aucune garantie de mise à disposition de services (tels que délivrance d’eau, d’électricité et wifi) et le CLUB n’est pas responsable d’éventuelles perturbations dans ces services et équipements. 8) Le SKIPPER qui réserve un ENTREPOSAGE HIVER commissionne le CLUB pour entreposer son bateau sur le PARKING BATEAUX avant le 15 décembre de l’année et à cette fin, il conviendra d'une date et d'une heure de commun accord avec le CLUB au plus tard le 15 novembre de la même année;Il commissionne en outre le CLUB pour remettre son bateau à l'eau ou sur remorqe avant le 15 juin de l’année suivante et pour ce il conviendra d’une date et d’une heure de commun accord avec le CLUB au plus tard le 15 avril de la même année; 9) Le SKIPPER est dans l’obligation d’enlever du PORT son bateau amarré ou entreposé du PORT avant de le vendre; 10) Les frais de déplacement d’un bateau en ENTREPOSAGE HIVER occasionnés par une mise à l’eau postérieure au 15 juin de l’année suivant l’année de réservation sont à charge du SKIPPER; 11) Le CLUB est autorisé à déplacer un bateau entreposé pour des raisons d’organisation ou de sécurité ; 12) Le SKIPPER est d’accord que le CLUB ait un droit d’hypothèque sur ses BATEAUX, ses remorques, mâts, et matériel entreposés pour le paiement des sommes dues. 13) Le SKIPPER dégage le CLUB de tout responsabilité en cas de dégâts, disparition ou accident à lui-même ou aux biens gérés par le CLUB. Par contre le SKIPPER est responsable pour tout dégât occasionné par lui-même ou les biens qu’il gère. 14) Le SKIPPER conserve la responsabilité entière pour indiquer à l’opérateur les endroits où doivent être placées les sangles du lift à bateau ou de l'élévateur de mât afin de hisser le BATEAU en toute sécurité. 15) Le SKIPPER déclare qu’il est assuré pour dégâts à un tiers. 16) Le SKIPPER doit être assuré pour les dégâts qui, lors de l’emploi des facilités d’entreposage et de transport (lift à bateau, ber, embarcation de travail, élévateur, grue, nettoyeur sous pression, remorque etc.) aurait pu être occasionnés à son BATEAU ou autre matériel ; la franchise éventuelle reste à charge du SKIPPER. 17) Le SKIPPER reconnaît que, en cas de litige concernant les services fournis par le CLUB, ou en cas de contestation concernant la qualité de membre du CLUB, les droits et les devoirs qui en découlent, l’application des règlement d’ordre intérieur, les factures et paiements, seul le droit national Belge et le droit de la Communauté Flamande sont applicables ; la Justice de Paix de Nieuwpoort et/ou les tribunaux de Veurne sont autorisés à régler les éventuels différents.