• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

CORONA PROTOCOL UPDATE 13 FEB 2021

Draag uw clubvlag met fierheid

Portez votre drapeau de club avec fierté

DE TIEN CORONA GEBODEN VAN DE CLUB LES DIX COMMANDEMENTS CORONA DU CLUB
Zie hieronder het nieuw protocol voor de pleziervaart geldig vanaf 13 februari tot en met 01 april 2021 Voici le  protocole pour la plaisance valable du 13 février au 01 avril 2021  inclus.

1   ALGEMEEN
Clubdiensten en het betreden van de club zijn tot nader order afhandelijk van de maatregelen opgelegd door de WSKLuM vzw. Ons clubhuis De Vierboete is gesloten.
De gouden regels qua individueel gedrag betreffende hygiëne, duurzaam onderhouden nauwere contacten, dragen van mondmasker en groepsactiviteiten moeten in rekening gehouden worden.

De corona pandemie blijft actueel. Hopelijk gaan we naar betere tijden en krijgen we geleidelijk onze vrijheden terug. De vaccins vinden maar met mondjesmaat hun bestemming en er wordt geen woord gerept over een après-vaccin strategie. Bespaar ons a.u.b. een nieuwe volledige Lock Down.

Wij blijven iedereen oproepen om bijzonder voorzichtig te zijn, om verder verantwoordelijkheidszin te tonen en contact met anderen te vermijden, zowel in de clublokalen, op de parkings en pontons, als in de boten .
Het spreekt vanzelf dat iemand die besmet is of een vermoeden ervan heeft zich medisch moet laten onderzoeken en behandelen en absoluut geen gebruik meer kan maken van de instellingen van de WSKLuM, zowel om zichzelf, maar vooral ook anderen te beschermen .

2 MAATREGELEN BIJ BESMETTING MET COVID-19-VIRUS
Een lid of bezoeker van de WSKLuM vzw die duidelijk symptomen vertoont of positief getest en besmet is met het Covid-19-virus dient zich te houden aan de volgende regelgeving:
a. alles doen om tracking van zijn nauwe contacten mogelijk te maken;
b. zich medisch laten verzorgen en volgens doktersadvies een test ondergaan;
c. zich houden aan de quarantaine regels;
d. zich niet binnen de aanhorigheden van de WSKLuM vzw begeven tot wanneer hij na een 2de test niet meer positief bevonden is;
e. het is aangeraden om de clubsecretaris op de hoogte te brengen die dit vertrouwelijk zal behandelen om uitbreiding van het virus te vermijden.

3   SOCIAL DISTANCING
Iedereen neemt de nodige maatregelen om de naleving van social distancing te garanderen:
- behoud van minimum 1,5m afstand tussen elke persoon
- dit is niet toepassing op personen die onder het zelfde dak wonen onderling, op kinderen tot 12jaa , personen onderling in het kader van duurzaam onderhouden nauw contacten, op begeleiders en personen die begeleiding nodig hebben.

4   VAREN
Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten, onder volgende voorwaarden:
(bovenop de regels betreffende social distancing en de algemene bemerking)
(1) tussen 5h en 24h (buiten die uren kunnen enkel essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen);
(2)samenscholingen tot en met 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet mee geteld) zijn toegelaten in open lucht (niet in de kajuit);
(3)ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen; een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact één bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment;
(4)activiteiten in georganiseerd verband met maximaal 10 personen tot en met 18 jaar (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter (in de periode van 13 februari tot en met 21 februari 2021 is een maximum van 25 kinderen tot en met 12 jaar toegelaten)(jeugdkampen vallen niet onder de reikwijdte van dit protocol, gelieve het protocol van de jeugdsector te raadplegen);
(5)professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek;
(6)niet-professionele sporttrainingen kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 18 jaar met 1 of meerdere groepen van maximum 10 personen (in de periode van 13 februari tot en met 21 februari 2021, toegestaan voor 1 of meerdere groepen van maximum 25 kinderen tot en met 12 jaar) (deze trainingen mogen enkel bijgewoond worden door 1 lid van het huishouden van de deelnemers);
(7)er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld;
(8)de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ; Informatie over de bijkomende of bijzondere maatregelen opgelegd door de gewesten moeten geraadpleegd worden (info Vlaanderen, Wallonië, Brussel,).

Vaartochten met schipper (inclusief vaarlessen aan boord)Vaartochten met schipper (inclusief vaarlessen aan boord) zijn niet toegelaten.

Verhuur en verkoop
De toelating voor ‘verhuur en verkoop van vaartuigen’ wordt bepaald door de FOD Economie en is onderhevig aan de algemene voorwaarden gesteld door de FOD Economie.

Buitenland
(1)Om te weten of u naar een bestemming in het buitenland kan vertrekken, en/of onder welke voorwaarden u kan terugkeren, dient u de reisadviezen te consulteren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
(2)raadpleeg de geldende adviezen en verplichtingen die van tel zijn bij terugkomst naar België – meer informatie vindt u op de speciale website van de FOD Volksgezondheid.

Passagiersvaart en riviercruises                                         
Passagiersvaart en riviercruises (met meer dan 12 passagiers) op de binnenwateren vallen buiten de reikwijdte van deze nota. Hiervoor verwijzen we door naar de Gewesten (Vlaanderen,
 

5   SECRETARIAAT
Het clubsecretariaat is via e-mail info@wsklum.be en telefoon 058/23.36.41 te bereiken.
Gelieve het clubsecretariaat niet zonder voorafgaande toelating te betreden.

6   UITRUSTING
Leden en externe rechthebbenden zijn binnen de WSKLuM aanhorigheden verplicht om de volgende individuele uitrusting te dragen:
- mondmasker is verplicht in het gelijkvloers van de club
- antiseptische handschoenen aangeraden
- flacon met ontsmettende gel

7   GOED OM WETEN
- de douches, kleedkamers en het clubhouse zijn tot nader order gesloten
- twee heren- en twee damestoiletten  zijn toegangkelijk mits gebruik van één van de twee Toilet Ticketten aan de Inkomdeur van het gelijkvloers

- alle gebruikers dienen zelf de volledige ontsmettingprocedure toe te passen
- georganiseerde  sporten (in clubs, sportlessen, groepen...) zijn verboden vanaf 13 jaar
- niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn enkel toegelaten als je outdoor sport:
  a) met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  b) of met 4 personen en dat altijd met een afstand van minimum 1,5m.
- Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar zijn verboden.

8              PROCEDUREN
De volgende procedures zijn van kracht:
1 Reservatie Bootstoel
2 Reservatie Bootlift
3 Self Briefing Gebruik Bootlift
4 Neem contact 058/23.36.41 voor datum en uur van de operatie

9   SOCIALE CONTROLE
- Lichtzinnigheid is uit den boze ;
- Wij rekenen op uw medewerking om diegenen die de ernst van de toestand niet willen inzien op hun civiele plichten te wijzen.
- Met bijzondere dank voor uw begrip en uw burgerzin.

10   WEES VOORZICHTIG EN VOORBEELDIG

Max De Baere - Secretaris

1   GENERAL
Les services du club et l'accès au club sont limités à nouvel ordre en fonction des mesures imposés par l'asbl WSKLuM. Notre clubhouse De Vierboet est fermé.

Les règles d'or du comportement individuel en mattière d'hygiène, de contact étroit soutenu, de port de masque buccal et d'activités de groupe doivent être prises en compte.

La pandémie corona reste d'actualité. Espérons que nous irons à des temps meilleurs et retrouverons progressivement nos libertés. Les vaccins ne trouvent leur destination que lentement et pas un mot n'est dit sur une stratégie après-vaccination. Essayons d'éviter un nouveau Lock Down.

Nous appelons chacun à faire preuve de sens de responsabilité et d'éviter tout contact avec les autres, tant dans les locaux du club, sur les parkings et pontons, comme dans les bateaux.
Il va sans dire que quelqu'un qui est infecté ou soupçonne de l'être doit subir un examen médical, suivre un traitement et ne peut absolument plus utiliser les installations du WSKLuM, à la fois pour se protéger et surtout aussi pour protéger les autres.

2 MESURES EN CAS D'INFECTION PAR LE VIRUS COVID-19
Un membre ou visiteur de l’asbl WSKLuM qui présente clairement des symptômes ou a été testé positif et est infecté par le virus Covid-19 doit se conformer aux règles suivantes:
a. faire tout son possible pour permettre le traçage de ses contacts étroits ;
b. obtenir des soins médicaux et subir un test sur les conseils d’un médecin;
c. respecter les règles de quarantaine;
d. ne pas pénétrer le domaine de l’asbl WSKLuM et ce jusqu’à ce qu’un second test le déclare négatif ;
e. il est recommandé d’en informer le secrétaire du club qui traitera ces informations en toute confidentialité afin d’éviter la propagation du virus.

3   SOCIAL DISTANCING
IChacun prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la distanciation sociale:
- garder une distance minimale de 1,5 m entre chaque personne
- cela ne s'applique pas aux personnes vivant sous le même toit les unes avec les autres, aux enfants jusqu'à 12 ans, aux personnes entre elles dans le cadre de contacts plus étroits entretenus durablement, aux surveillants et aux personnes qui ont besoin d'orientation.

4   NAVIGUER
La navigation de plaisance et les sports nautiques en mer et voies navigables sont autorisés en Belgique aux conditions suivantes:

(outre les règles concernant la distanciation sociale et l’observation générale) :
(1) entre 5 h et 24 h (seuls les déplacements essentiels et indispensables sont permis en dehors de ces heures),
(2) les cours jusqu’à 4 personnes (les enfants jusqu’à 12 ans ne sont pas comptés) sont permis en plein air (pas dans la cabine);
(3) chaque membre d’un ménage peut recevoir maximum un même contact rapproché durable par 6 semaines à la maison ou dans un logement touristique;
(4) des activités en groupe organisé avec maximum 10 personnes jusqu’à 18 ans inclus (également à bord d’un bateau) en compagnie d’un entraîneur, moniteur ou accompagnateur adulte (dans la période du 13 au 21 février un maximum de 25 enfants jusqu’à 12 ans inclus est permis) (les camps de jeunesse ne tombent pas sous le régime de ce protocole, prière de consulter le protocole du secteur de la jeunesse),
(5) les régates sportives professionnelles et les entraînements professionnels sont permis sans public;
6) es entraînements sportifs non professionnels ne peuvent avoir lieu qu’avec des participants jusqu’à 18 ans inclus avec 1 ou plusieurs groupes de maximum 10 personnes (dans la période du 13 au 21 février, un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu’à 12 ans inclus sont permis) (ces entraînements ne peuvent être accompagnés que d’un seul membre de la famille des participants); 
(7)il y a lieu de tenir compte des règles disponibles à ce sujet rédigées par les pouvoirs organisateurs; 
(8) les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter la dispersion du virus en prenant les précautions de désinfection du matériel. Les informations concernant les mesures spéciales et complémentaires imposées par les régions doivent être consultées (info Vlaanderen, Wallonie, Bruxelles).

Sorties en mer avec skipper (y compris les cours de navigation à bord)
Les sorties en mer avec skipper ne sont pas permises

Location et vente
L’autorisation de “location et vente de bateaux » est fixée par le SPF Economie et est soumise aux conditions générales fixées par le SPF Economie.

Pays étrangers 
(1) si vous voulez savoir si vous pouvez partir vers un port à l’étranger et/ou sous quelles conditions vous pourrez revenir, il faut consulter les avis de voyages sur le site du SPF Affaires étrangères; 
(2) Consultez les avis et obligations en vigueur pour le retour en Belgique. Vous trouverez plus d’informations sur le site web du SPF Santé publique.

 

Bateaux-passagers et bateaux-mouches
Bateaux-passagers et bateaux-mouches (avec plus de 12 passagers) dans les eaux intérieures ne sont pas concernés par le présent avis. Pour ceux-ci nous vous renvoyons vers les Régions (Vlaanderen, Wallonie et Bruxelles).
 

5   SECRETARIAT
Le secrétariat du club est accessible par e-mail  info@wsklum.be ou téléphone 058/23.36.41.
Prière de ne pas entrer dans le secrétariat du club sans accord préalable.

6   EQUIPEMENT
Les membres et les titulaires de droits externes se trouvant dans le domaine du WSKLuM sont obligés de porter le matériel suivant:
- un masque buccal est obligatoire au rez-de-chaussée du clubhouse
- des gants antiseptiques conseillés
- un flacon de gel antiseptiqes

7   BON A SAVOIR
- les douches, vestiaires et le clubhouse sont fermées jusqu'à nouvel ordre
- deux toilettes pour hommes et deux toilettes pour femmes sont accessibles en utilisant l'un des deux billets de toilettes à la porte d'entrée du rez-de-chaussée
- tous les utilisateurs doivent appliquer la procédure de désinfection
- Les sports organisés (en clubs, cours de sport, groupes ...) sont interdits à partir de 13 ans - les activités sportives (individuelles) non organisées pour les personnes à partir de 13 ans ne sont autorisées que si votre sport outdoor: a) avec le ménage, éventuellement complété par 1 contact étroit autorisé. Ce n'est que dans ce contexte que vous pouvez vous entraîner sans garder vos distances. b) ou avec 4 personnes, toujours avec une distance minimale de 1,5 m. - Les camps sportifs réservés aux enfants jusqu'à 13 ans sont interdits.

8           PROCEDURES
Les procédures suivantes sont en vigueur :
1 Réservation Ber
2 Réservation Ascenseur Bateau (Bootlift)
3 Self Briefing Utilisation Bootlift
4 Prenez contact 058/23.36.41 pour date et heure de l’opération

9   CONTROLE SOCIAL
- L'insouciance n'est pas de mise ;
- Nous comptons sur votre coopération pour rappeler les devoirs civils à ceux qui ne comprennent pas la gravité de la situaton.
-
Avec nos remerciements pour votre compréhension et civisme.

10   SOYEZ PRUDENT ET EXEMPLE
Max De Baere - Secrétaire