• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

ICC

ICC - International Certificate of Competence

26/9/2011

Zie VYF voor formulier : www.vyf.be

HET BELGISCH ICC

1. Situering

Waarom? Pleziervaarders die houder zijn van een nationaal vaarbevoegdheidsbewijs ondervinden vaak moeilijkheden in het buitenland om hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren. Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart, dat in de meeste Europese landen wordt erkend en aan deze problematiek een oplossing geeft.

Voor wie bestemd? Het ICC kan worden afgeleverd aan Belgen of aan personen die in België een officieel verblijfadres hebben.

Hoe bekomen? Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs te beschikken en een aanvraag in te dienen bij de daarvoor door de overheid aangewezen organisaties....
Onze organisatie, de Vlaamse Yachting Federatie (VYF vzw), is één van deze tien aangewezen organisaties.

Overzicht van welke nationale vaarbevoegdheidsbewijzen in aanmerking komen, meer details over de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vindt u onder punt 3 "Aanvraag ICC".

Aanvraagformulier? Bij de aanvraag dient u gebruik maken van een aanvraagformulier dat hier terug te vinden is.

Meer informatie over het ICC, vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer, door het aanklikken van deze link.

2. Model icc (specimen)

3.

3. Aanvraag ICC

Voor de aanvraag van een ICC volgt u de volgende stappen:

3.1. Aanvraagformulier:

Voor de aanvraag dient u uitsluitend gebruik te maken van het AANVRAAGFORMULIER ICC (klik op de link). U vult dit document bij voorkeur elektronisch in maar het kan ook manueel.

Let daarbij op volgende punten:

  • Na het correct invullen van de persoonsgegevens kruist u onder de rubriek "VAARBEVOEGDHEID " de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan, waarvan u in het bezit bent. Indien u het document elektronisch invult,wordt automatisch aangegeven op welke vaargebieden I(interior= binnenwateren), C(coastal= kustwateren) u recht heeft of desgevallend de beide.
  • Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbevoegdheidsbewijs recht geeft. Vooral voor degenen die het formulier met de hand invullen, zal deze tabel van belang zijn.

LET WEL: Van het bezit van de documenten moet u bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat u met de aanvraag meestuurt. Indien u door het in bezit te zijn van één of meerdere documenten (bvb het algemeen stuurbrevet) al recht hebt op zowel I als C, heeft het geen zin om eventueel nog andere vaarbevoegdheidsbewijzen waarover u beschikt, te vermelden. Dit verzwaart alleen maar de administratieve last voor iedere betrokkene.

  • Bij de rubriek "keuze ICC" geeft u aan voor welke type voorstuwing u opteert, motor(M) of zeil (S) of beide.

OPGELET: De optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist. Indien u de optie zeilen aangeeft,moet u de rubriek daartoe invullen en daarbij dus verklaren dat u over voldoende praktijkervaring met het zeilen hebt opgedaan.

Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor. Ook voor pleziervaarders die alleen op zeiljachten varen, is het aangewezen de optie motor aan te kruisen.

  • Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen, waarvan u melding maakt, dient u met het aanvraagformulier een kopie mee te sturen. Vaarbevoegdheidsbewijzen die worden aangekruist, maar waarvan geen bewijs door middel van een kopie wordt geleverd, worden niet in aanmerking genomen.
  • Tenslotte moet u het document, na het te hebben afgedrukt, dateren en ondertekenen.

Bij het ondertekende aanvraagformulier vergezeld van de kopieën van de vaarbevoegdheidsbewijzen moet een recente, duidelijke pasfoto worden gevoegd. Deze foto kan in kleur of zwart-wit zijn, maar moet een witte achtergrond hebben.

Bovendien moet een kopie van de identiteitskaart worden toegevoegd (kan ook afdruk zijn van informatie bekomen door uitlezen van chip op ID kaart)
Het aanvraagdossier met bijlagen:
dient te worden opgestuurd naar VYF vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent of kan worden afgegeven op het bureel van de Vlaamse Yachting Federatie, Zuiderlaan 13, 9000 Gent op weekdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

2) Betaling van de som van 60 euro op rekeningnummer 390-0963687-47 van

de VYF vzw, Zuiderlaan 13, 9000 Gent (IBAN: BE22 3900 9636 8747, BIC: BBRUBEBB met vermelding van ICC + uw volledige naam.

3) Indien het dossier volledig is en wij de betaling ontvangen hebben

wordt de aanvraag elektronisch naar de FOD Mobiliteit doorgestuurd,die na goedkeuring de kaartfirma opdracht geeft om het ICC kaartje op bankkaartformaat af te drukken.

4) VYF zorgt ervoor dat het kaartje bij u, de aanvrager terechtkomt.

Deze service geldt niet enkel voor VYF -leden, maar wordt aangeboden aan iedereen die een ICC wenst te bekomen en aan dezelfde voorwaarden.