• Nederlands
  • Français
  • Deutsch
  • English

RESERVATIE BOOTLIFT 2023

Maak uw keuze uit de mogelijke operaties met de bootlift en vervolledig onderstaand reservatie webform.
U dient tevens kennis te nemen van:

Faites votre choix parmi les opérations possibles avec l’ascenseur à bateaux et remplissez le formulaire de réservation ci-dessous.Vous devriez également prendre note de:

a) de verklaring van de gebruikte termen in deze webform (enkel Nederlandse versie)
b) de verplichte briefing voor het gebruik van de bootlift
c) toelichting bij de verschillende operaties - explication des différentes opérations
d) Termes utilisés par le lève-bateau et le travailleur en hauteur

Ik bevestig - Je confirme - Bestätigung - I confirm
Sélectez
Naam, Nom, Name
Prénom
Rue - Straße - Street
Numéro maison - Hausnummer - House number
Boîte - Briefkasten - Box
Domicile
Code postale
Nationalité
Langue
Date de naissance
Lieu de naissance
Numéro régistre de nationalité
Gegevens van de boot:
Détails du bateau
Nom du bateau
Constructeur du bateau
Type et marque
Longueur hors tout en cm
Lanrgueur hors tout en cm
Tiran d'eau en cm
Remarques texte
Door het indienen van deze aanvraag per e-mail verklaart de aanvrager de Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap zoals opgenomen in deze website, het Intern Reglement voordien Huisreglement genoemd, en de Statuten van de vzw “Watersportkring van de Luchtmacht Nieuwpoort” zoals deze op datum van het indienen van de aanvraag per e-mail getoond worden in deze website, en alle latere aanpassingen aan voornoemde documenten die tevens op aanvraag ter inzage zijn in het clubsecretariaat, volledig te kennen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden en te zullen eerbiedigen. De aanvrager verklaart tevens het princiep te aanvaarden dat als officiële melding van de aanpassingen van deze documenten geldt het publiceren ervan ofwel via e-mail aan alle ledencategorieën, ofwel het publiceren ervan op de website van WSKLuM vzw. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat alle gegevens in dit aanvraagformulier juist zijn en dat hij spontaan, onmiddellijk en schriftelijk elke wijziging ervan aan het clubsecretariaat zal melden. Voor de reservatie van een dienst van de WSKLuM vzw en/of van Yachting Services NV verklaar ik mij akkoord met de volgende voorwaarden: 1. Afspraak datum uitvoeren van de opdracht: Voor het uitvoeren van mijn geboekte reservaties en opdracht(en) zal ik spontaan een datum en een uur in gemeenschappelijk akkoord met de WSKLuM vzw vastleggen . 2. Reservatie en Opdracht bootlift: boot uit water voor winterstalling: Ik geef opdracht om ten laatste op 15/12 van het jaar van de reservatie mijn boot in winterstalling te plaatsen. Verder geef ik opdracht om op het einde van de geboekte periode van winterstalling, dit is ten laatste op 15/6 van het jaar volgend op de reservatie, mijn boot opnieuw in het water te plaatsen. 3. Reservatie en Opdracht bootlift: boot uit water voor zomerstalling Ik geef opdracht om vanaf 16/06 van het jaar van de reservatie mijn boot in zomerstalling te plaatsen. Verder geef ik opdracht om op het einde van de geboekte periode van zomerstalling, dit is ten laatste op 15/10 van het jaar van reservatie mijn boot opnieuw in het water te plaatsen. 4. Reservatie en Opdracht bootlift: voor carenage Ik geef opdracht om mijn boot uit het water te lichten voor het uitvoeren van een carenage. 5. Reservatie en Opdracht bootlift: stallen boot op parking korte duur Ik geef opdracht om mijn boot uit het water te lichten en te stallen op de parking gedurende een periode van maximum 15 opeenvolgende dagen. 6. Reservatie boten parking: trailer met of zonder boot korte duur Ik reserveer een plaats op de botenparking volgens de geboekte periode. 7. Reservatie en opdracht bootlift: boot terug in het water Ik reserveer en geef opdracht om mijn boot in het water te plaatsen. 8. Bijkomende kosten Ik ga akkoord om bij winterstalling de kosten te betalen die de nv Yachting Services en/of de WSKLuM vzw factureren voor elke verplaatsing van mijn boot als gevolg van het later dan 15/6 in het water gaan ervan, ongeacht de reden. Deze regel geldt eveneens voor niet verplaatsen van de boot op vraag van de WSKLuM vzw ten behoeve van de veiligheid of om reden van operationele vereisten. 9. Overschrijden van de geboekte periode Ik ga akkoord dat ik in geval van overschrijden van om het even welke geboekte periode en wat ook de reden hiervan zou zijn, alle genoten diensten door de WSKLuM vzw en/of Yachting Services NV aan mij gefactureerd worden en die ik binnen de gestelde termijn zal betalen . 10. Derden die een band hebben met de vereniging Ik ga akkoord met het principe dat wanneer ik als derde door het genieten van diensten van Yachting Services nv en/of van de WSKLuM vzw een band heb met deze vereniging gedurende de volledige periode dat die band bestaat als toegetreden lid van de WSKLuM vzw beschouwd wordt. 11. Overschrijden van de geboekte periode Ik ga akkoord dat ik dat in geval van overschrijden van om het even welke geboekte periode en wat ook de reden hiervan zou zijn, alle bekomende genoten diensten door de WSKLuM vzw en/of Yachting Services NV aan mij gefactureerd worden en die ik binnen de gestelde termijn zal betalen . 12. Intentie van verkoop van de gestalde goederen Ik ga akkoord dat ik de WSKLuM vzw per aangetekend schrijven zal inlichten wanneer ik mijn gestalde goederen of een deel ervan wens te verkopen, en dat ik in elk geval zelf deze goederen buiten de aanhorigheden van de WSKLuM vzw binnen de veertien dagen na verkoop voor eigen risico en kosten zal verwijderen of laten verwijderen . 13. Afstand doen van verhaal Ik verklaar dat ik onherroepelijk afstand doe van alle verleden en toekomstige rechten en vorderingen die ik zou kunnen putten uit het bestaan en de uitvoering van deze reservatie en opdracht. Ik verklaar hierbij geen enkele vordering tegen Yachting Services nv en de WSKLuM vzw te zullen instellen . Ik bevestig dat ik deze reservatie en opdracht met kennis van zaken en uit vrije wil heb ingediend. Ik verzaak dan ook de mogelijkheid om enig wilsgebrek, zoals dwaling, bedrog of geweld tegen deze reservatie en opdracht in te roepen .