Logo-wsklum
Logo-wsklum

INTERN REGLEMENT 

VOORHEEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP GENOEMD - 01 JANUARI 2016

Art. 1        Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met de VZW WATERSPORTKRING VAN DE LUCHTMACHT NIEUWPOORT en hier verder afgekort vermeld als WSKLuM, onderworpen aan haar STATUTEN, aan de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP en aan het HUISREGLEMENT. Het lid of de aanvrager bevestigt, door het ondertekenen van de VERKLARING vermeld op het AANVRAAGFORMULIER, deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Een kopij van de statuten, van de Algemene Voorwaarden van Lidmaatschap en van het Huisreglement zijn zichtbaar uitgehangen aan het informatiebord in het Clubhuis, in de gang van het gelijkvloers.

Art. 2        Het lid of de aanvrager bevestigt door het ondertekenen van de Inschrijvingsaanvraag dat de afgelegde verklaring naar waarheid is opgemaakt en dat alle gegevens volledig zijn.

Art. 3        Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe om onmiddellijk en schriftelijk aan het secretariaat kennis te geven van elke wijziging die zich voordoet met betrekking tot de gegeven inlichtingen in de Inschrijvingsaanvraag.

Art. 4        Het lid of de aanvrager heeft geen verhaal tegenover de WSKLuM of haar aangestelden inzake ongevallen, beschadigingen, verlies of diefstal ten nadele van hemzelf, van zijn familieleden en van zijn genodigden binnen de installaties en het domein en op of in de nabijheid van de pontons en aanhorigheden beheerd door of toebehorend aan de WSKLuM. De WSKLuM is geen bewaarnemer van de goederen of eigendommen toebehorend aan het lid of de aanvrager en die gestald of achtergelaten zijn al dan niet door het lid of de aanvrager zelf binnen de aanhorigheden van de vzw WSKLuM, of binnen haar parkings, botenparkings, gebouwen, terreinen en natte infrastructuur die in beheer of eigendom zijn van de WSKLuM.

Art. 5        Het lid of de aanvrager geeft de WSKLuM en haar aangestelden de toelating, om in geval van noodzaak of goede orde, of uit veiligheidsoverwegingen in de breedste zin van betekenis, zijn boot te verplaatsen, af te meren, uit het water te lichten, stootkussens en meertouwen aan te brengen of andere werkzaamheden uit te voeren.

Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe alle bovenvermelde prestaties en materialen (touwwerk - stootkussens - sleepdienst - kraanwerk enz.) die in de hiervoor vernoemde gevallen moeten uitgevoerd worden te vergoeden.

Art. 6        Het lid of de aanvrager neemt alle verantwoordelijkheid op zich inzake verliezen en beschadigingen die hij berokkent aan de installaties en bezittingen van de WSKLuM en hij verbindt er zich toe de aangebrachte schade te zullen vergoeden.

Art 7         Het lid of de aanvrager en tevens eigenaar van een boot verbindt er zich toe in het bezit te zijn van een geldige verzekeringspolis die zijn burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot zijn boot dekt.

Art. 8        Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe om een verzekering af te sluiten die de eventuele berging van zijn boot dekt.

Art. 9        Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe om in alle verzekeringen die betrekking hebben tot zijn boot, boottrailer, bootstoel, zijn voertuig, motorfiets en fiets en met het eender welk materiaal dat hijzelf, zijn familie en zijn genodigden binnen het club-territorium gebruiken, om verplicht in één der clausules uitdrukkelijk te verzaken aan alle verhaal tegenover de WSKLuM.

Art. 10      Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe, wanneer hij voor zijn boot een ligplaats of een standplaats op de parking reserveert of bezet om de hieraan verbonden clubbijdragen, retributies, stads- en overheidsbijdragen te zullen vereffenen binnen de maand na facturatie.

Art. 11      Het feit dat het lid of de aanvrager zijn ligplaats om eender welke reden niet bezet gedurende om het even welke periode, ontslaat het lid of de aanvrager niet om voornoemde verplichtingen na te komen.

Art. 12      De WSKLuM heeft het recht de vrije ligplaatsen ter beschikking te stellen van bezoekers; in dit geval kan het lid of de aanvrager de club en de overheidsbijdragen niet verhalen noch op de WSKLuM noch op de bezoeker.

Art. 13      De lidgelden, havenrechten, taksen, lasten en kosten voortvloeiend uit clubdiensten allerlei, moeten betaald zijn binnen de dertig dagen die volgen op de factuurdatum. Bij niet betaling van de verschuldigde sommen binnen de vijftien dagen die volgen op de verzendingsdatum van een aangetekende herinneringsbrief, wordt het lid of de aanvrager geschorst. Worden tevens geschort, die leden die weigeren gevolg te geven aan de bepalingen die voortvloeien uit artikel 1 hierboven.

Art. 14      Het lid of de aanvrager geschorst om redenen in artikel 1 en 13 hierboven verbindt er zich toe, op eigen risico en kosten, zijn persoonlijke zaken, zijn boot en bezittingen onmiddellijk en ten laatste binnen de vijftien dagen die volgen op de schorsingsuitspraak, te verwijderen buiten de clubinstallaties, van het clubterrein of van de pontons en aanhorigheden eigendom of beheerd door de WSKLuM.

Art. 15      Ligplaatsen:  de ligplaats blijft gereserveerd tot 30 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde sommen niet voldaan zijn binnen de gestelde termijn, dan vervalt het recht op reservatie en wordt de ligplaats aan het eerstkomend nieuw lid toegekend. In het belang van de clubwerking, van het optimaliseren van het ligplan en van de veiligheid kan een andere ligplaats toegewezen worden.

Art. 16      Het clubtarief heeft betrekking op de volgende perioden: Ligplaats: van 01 januari tot 31 december  -  Winterstalling : van 15 september jaar x tot 15 juni jaar x+1 -  Zomerstalling: van 15 mei tot 15 oktober van hetzelfde jaar

Art. 17      Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe ten alle tijde een standaard clubwimpel in goede staat te voeren in de bakboord zaling of in de masttop van zijn jacht.

Art. 18      Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe ten alle tijde, zichtbaar en in voldoende grootte, de bootnaam, de letters WSKLuM en Nieuwpoort op de achtersteven van het schip te zullen voeren.

Art. 19      Het lid of de aanvrager verbindt er zich toe elke afwezigheid van zijn boot gedurende een periode van meer dan één dag schriftelijk te melden aan het secretariaat. In geval dat een ongemelde afwezigheid van een boot geconstateerd wordt dan komt deze ligplaats voor onbepaalde tijd vrij ten voordele van een bezoekend jacht.

Indien het jacht vroeger of later terugkomt dan de gemelde datum dan moet het secretariaat hiervan telefonisch en tijdig verwittigd worden.

Art. 20      Elk jacht dient volgens de regels van de kunst veilig afgemeerd te worden met ten minste vier afzonderlijke nylon landvasten van voldoende lengte, met een diameter van 2 millimeter per meter bootlengte zoals hierna beschreven: Bakboord landvast vertrekkend van de bb-boegbolder via het oog van bb-pontonbolder en terug naar de bb-boegbolder - Stuurboord landvast vertrekkend van de sb boegbolder via het oog van de sb pontonbolder en terug naar de sb boegbolder - Spring: landvast vertrekkend van de catway-bolder naar de scheepsboegbolder - Landvast achteraan vertrekkend  van de achtersteven via de catway-bolder en terug naar de bolder op de achtersteven.

Art. 21      Elk jacht moet ten minste beschermd zijn met vijf stootkussens met een diameter van 2 centimeter per meter bootlengte, drie stootkussens tussen boot en catway, twee stootkussens langsheen de andere boord

Art. 22      De bootnaam moet duidelijk leesbaar zijn aangebracht op de aanhangwagens en de masten die zich op het terrein van de WSKLuM bevinden.

Art. 23      Boten die gestald worden op de botenparkings beheerd door de WSKLuM mogen niet met dekzeilen worden afgedekt; hun zeilen, vlaggen en buiskappen moeten verwijderd zijn.

Art. 24      Verbodsbepalingen: in het belang van de veiligheid, van het milieu en van de clubwerking is het strikt verboden, tenzij men hiertoe een schriftelijk toelating van het clubsecretariaat kan voorleggen, :

- een boot of toebehoren, een voertuig, een tent, een mobilhome of om het even welk materiaal of hindernis te plaatsen op de botenparkings, de voertuigenparking, de pontons, de catways  en hun toegang

- een boot of gedeelte of toebehoren ervan over het ponton of de catway te laten uitsteken en touwen over een ponton of catway te spannen

- autobanden, stootkussens, kettingen, nagels en vijzen  aan te brengen of te bevestigen aan de catways, de bolders  en de pontons

- boten en eigendommen van derden, catways, elektrische stopcontacten, waterpalen, vuilniscontainers te verplaatsen binnen de aanhorigheden van de club

- fietsen, motorfietsen, ladders  en diens meer vast te ketenen

- ander vuilnis te storten in de containerparken dan huisvuil afkomstig van aan boord

- de bodem van de parkings en terreinen te vervuilen door storten van schadelijke of vervuilende producten

- voertuigen en materialen te reinigen op de botenparkings en binnen de aanhorigheden van de WSKLuM

- olie- , brandstof- en verfresten achter te laten op de steigers of in de containerparken

- over de omheining of afsluitpoorten van de club te klauteren

- een boot aan te sluiten aan een elektrisch stopcontact dat niet hetzelfde nummer heeft als de ligplaats

- loslopende huisdieren te houden binnen de aanhorigheden van de club.

Art. 25      Wanneer een lid of de aanvrager de intentie heeft zijn boot te verkopen dient hij de WSKLuM hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en de gegevens van de kandidaat koper schriftelijk over te maken. De kandidaat koper kan geen aanspraak maken op een ligplaats in de WSKLuM. Het lid of de aanvrager verbindt zich er toe zijn boot buiten de aanhorigheden van de WSKLuM zelf te verwijderen of te laten verwijderen vooraleer een verkoopsovereenkomst af te sluiten. Indien de bezetting van lig- of staanplaats na verkoop van de boot toch voortgezet wordt zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de WSKLuM dan verbindt het lid of de aanvrager zich er toe de normale en gangbare vergoedingen verder te zullen betalen tot wanneer hij zijn verkochte boot voor zijn kosten en verantwoordelijkheid buiten de aanhorigheden van de WSKLuM verwijderd heeft.

Art. 26      Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de inrichting. Bezwaren tegen de factuur dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na hun verzending bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering en/of prestatie geacht te zijn aanvaard. Bij niet betaling op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling een intrest van 10% toegepast. Indien de schuldenaar binnen de 5 dagen vanaf het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekende brief, geen enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel, eveneens bij aangetekend schrijven, heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.

Art. 27      Voor alle betwistingen zijn de ter zake van het geschil bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd, uitsluitend bevoegd.