Logo-wsklum
Logo-wsklum

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WSKLUM VZW 

1       ALGEMEEN

WSKLUM VZW Nieuwpoort hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WSKLUM VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 

De WSKLUM VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hieromtrent heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WSKLUM VZW

Zetel: Watersportlaan 11, 8620 Nieuwpoort

Emailadres: info@wsklum.be

Telefoon: 058-23.36.41 

2       Waarom verwerkt de WSKLUM VZW persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door WSKLUM VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om een lidmaatschap te kunnen afsluiten
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WSKLUM VZW (uitvoering overeenkomst)
 • Om de ligplaatsen in onze haven te kunnen vastleggen
 • Het versturen van informatie via nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

3       Welke gegevens verwerken wij ?

WSKLuM VZW kan de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, nummerplaat, beroep, partner en kinderen (familielid)
 • Kenmerken boot: Lengte, breedte, diepte, type, vlaggenbriefnummer, bootverzekering

4          Wie verwerkt de gegevens

De gegevens worden enkel verwerkt door

 • Medewerkers WSKLUM VZW

5       Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de WSKLuM VZW geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt de WSKLuM VZW gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de database;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

  De WSKLuM VZW geeft nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal de WSKLUM VZW de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6       Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger. Voor deze groep van personen wordt enkel de naam, voornaam en geboortedatum bijgehouden. 

7       Bewaartermijn

WSKLUM VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WSKLUM VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar na het laatste lidmaatschap, en houdt deze bij om informatie over de boot te kunnen ophalen wanneer nodig, onder meer bij verkoop van de boot, facturatiegeschiedenis of opnieuw boeken van een ligplaats.

8       Beveiliging van de gegevens

Volgens passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de WSKLUM VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan;
 • Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor personeelsleden van de WSKLUM VZW met login en wachtwoord;
 • De WSKLUM VZW maakt enkel back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De medewerkers van de WSKLUM VZW zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9       Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kunt u ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegeven of een deel ervan door ons of door één van onze verwerkers.

Bijkomend heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren vooraleer wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

10     Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met de WSKLUM VZW op te nemen.

U heeft steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat, 35

1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11     Wijziging privacyverklaring

WSKLUM VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25/5/2018.